Pedagogisk kvalité inom barnomsorgen

Fråga ställd till kommunfullmäktige den 3 maj via allmänhetens frågestund.

Hur tänker kommunen säkerställa att den pedagogiska kvaliteten inom barnomsorgen är tillfredsställande efter den utökning av antalet barn per pedagog samt ökning av antal barn per kvadratmeter lokalyta som under senare tid gjorts?

Som förälder med barn i barnomsorgen upplever jag personligen effekterna av detta beslut. Barn som är frustrerade, oharmoniska, stressade.

Jag kan bara tänka mig hur dessa pedagoger känner det när ytterligare arbetsbörda läggs på deras axlar, fler barn att se och fler pedagogiska dilemman att lösa – hur säkerställer kommunen detta?

Börja med skolan – så löser sig resten

I senaste numret av Lärarnas tidning, Nr 8/10, finns ett tydligt budskap om att skolfrågorna ska stå högt uppe på agendan. Som folkpartist och liberal ligger det helt i linje med vad jag tycker, även om jag tycker att det ska börjas redan i förskoleverksamheten. Att satsa på barnen, skolan och lärarna är att satsa långsiktigt.

Förskola, skola och fritidshem behöver investeringar, inte nedskärningar.

Vad är rättvisa och vems är bäst?

Kan det vara så att hos vissa är rättvisa nästa alltid en fråga om ekonomisk utjämning, där ett rättvisare samhälle har mindre inkomstskillnader.  Eller är det så att rättvisa handlar om att alla ska få möjligheter och att den som riskerar att gå under ska få bästa möjliga hjälp. Det är mycket viktigare att skolan håller högsta klass, att det finns en väl fungerande arbetsmarknad och en socialpolitiken som prioriterar dem som har störst behov än att utjämna inkomster till någon viss nivå.

Hur skulle det kunna vara rättvist att alla har samma inkomst? Det är ju att helt ignorera hur påhittiga, kunniga och flitiga enskilda människor är, och det tar inte hänsyn till vad som händer över tid.

Istället för att bekämpa rikedom och inkomstskillnader bör man i stället bekämpa fattigdom. Flit, företagsamhet och förkovran är värden som bygger samhällen och skapar resurser till enskilt och allmänt ansvarstagande. Det är rimligt att den som tjänar mer också betalar mer till det gemensamma, men det kan aldrig vara rättvist att staten får mer än individen när hon får en löneförhöjning.

Länsårsmöte

Vid länsårsmötet idag blev det applåder när vi talade om att vi, efter många år  som vit fläck på FP kartan, i år kommer att ha en kommunlista till valet. Nu är det formellt så nu kör vi.

Att välkomna besökare till Ockelbo

Hur kan det komma sig att besökare som kommer till Ockelbo via bil/buss eller tåg inte möts av en välkomstskylt?

Kommunen visar upp sig virtuellt och har uppenbarligen lagts ner mycket energi och arbete på att skapa en mycket bra och trevlig kommun sida på internet men det vore samtidigt önskvärt att det följs upp i verkligheten och att det exempelvis placeras en skylt vid södra infarten till Ockelbo, vid ”plan”, och en skylt exempelvis vid Åmot/Lingbo/Hamrånge korset.

Medborgarförslag

Idag har jag lämnat in ett medborgarförslag om parboendegaranti till kommunen. Min förhoppning är att det kommer upp till fullmäktigesammanträdet med 3 maj, det gäller att visa upp lite liberala initiativ.

Är det början till ett kommunalt förfall?

När en kommun inte längre sköter om sina egna resurser är det lätt för oss medborgare att misströsta. Får det gå för långt blir slutnotan mycket högre än vad det skulle blivit att direkt ta hand om problemet. Ett exempel är grusplanen bakom Gäverängeskolan där det en gång så raka och stolta näten numer mer ser ut som vissnade blomster- hade dessa nät rätat upp och fixats till direkt hade insatsen varit låg men nu när det tillåtits att gå så här lång blir notan naturligtvis högre. Släpphänthet sänder dessutom signaler om att allas vår gemensamma kommunala egendom har inget värde- ingen bryr sig.

James Wilson, amerikansk konservativ, hade en teori som gick ut på att det gällde att snabbt laga pangade rutor i hus, eftersom huset annars skulle framstå som oproportionerligt mindre värt, kanske till och med obebott. Snart skulle någon annan kasta en sten genom en annan ruta och sedan en till och därefter var det liksom inget hus mer, snarare en ruin. Och vad betyder det för grannhusen och dess invånare? Och så vidare. Lämna en pangad ruta och snart har du skapat slum. Det är lätt att dra paralleller till det som händer i min kommun.

Vilse i pensionerna?

Den senaste tiden har företrädare för sveriges pensionärer i media slagit på stora trumman över att skatten för pensionerna höjts medan skatten för arbetare sänkts och att det är i högsta grad orättvist. Det som hänt är det att de som får sin inkomst via lönearbete (och det inkluderar även de som har rätt till ålderspension men valt att arbeta vidare) har fått större skattesänkningar än de som får sin inkomst via pension.

Hur stor skillnaden ska det vara mellan skatt på arbete och skatt på pensioner kan diskuteras. Skillnaden får inte bli för stor det är därför som alliansen på senare tid gjort och kommer att göra via vårbudgeten justeringar detta. Men att utforma skattesystemet så att arbete alltid lönar sig bäst är i högsta grad samhällsnyttigt och därmed bra för pensionärerna.

Vad är pension egentligen? Är det en uppskjuten lön och att de pengar som till exempel min arbetsgivare betalar in till pensionssystemet ligger och väntar på mig fram till den dagen jag går i pension? Nej, det kan snarare liknas vid en rätt att få pension men storleken och värdet på denna rätt bestäms av det ekonomiska klimatet när pensionen ska betalas ut.

De pengar som betalas in i dag används för utbetalningar i dagens pensionssystem och där jag och övriga i min generation får hoppas att generationerna efter oss har arbete och kan betala in till pensionssystemet. Om kommande generationer inte betalar in till pensionssystemet får jag och andra med mig lita till våra egna eventuella besparingar, eftersom staten i sådant fall inte sitter inne med några pengar till oss.

Pensionssystemet bygger således på den gamla principen att de som arbetar försörjer de som av ålder har slutat arbeta. Den principen har funnits i alla tider och i alla tider har de äldre drabbats när de yngre generationerna inte klarat av att försörja dem. Det är det som har hänt nu när färre kan bidra till pensionssystemet.

Därför behövs Folkpartiet i Ockelbo

Nu är det dags att väcka alla liberaler som finns i Ockelbo. Tittar vi tillbaka 20 år så var Folkpartiet i Ockelbo i stort sett lika stora som moderaterna,  större än vänstern, miljöpartiet och KD men sedan hände det något och sedan 1994 har inte Folkpartiet haft någon representant i kommunfullmäktige. Till valet i år kommer Folkpartiet vara synlig i medier, lokalt kommer vi att finns på plats- alla Ockelbobor ska veta om att nu är det tid för ”Change”/ förändring.

Ockelbo behöver vitaliseras, vi inom Folkpartiet vill att uppmärksamheten riktas på hur man kan stödja och bygga vidare på existerande styrkor och möjligheter istället för att fokusera på hinder och svårigheter.

Folkpartiet i Ockelbo vill sätta fokus på våra barn och äldre, exempelvis vill vi arbeta för rätten att bo med sin livskamrat. Det finns tyvärr exempel på hur människor som levt tillsammans hela sitt liv nekas att fortsätta bo tillsammans när de behöver komma in på ett äldreboende. Inga par ska behöva splittras mot sin vilja och därför bör en parboendegaranti finnas i Ockelbo.

Folkpartiet vill införa en omsorgsgaranti. En garanti som tydligt och klart slår fast vad den enskilda har rätt till samt att kommunen måste uppfylla de högt ställda kraven på omvårdnaden. Om kraven inte tillgodoses skall inbetalda avgifter återbetalas. Några exempel är rätten att vistas ute regelbundet, rätten till god och näringsriktig kost, rätten att duscha regelbundet och rätten att bo i eget rum. Detta för att de äldre ska få ett så humant ochvärdefullt liv som möjligt.

Folkpartiet vill utöka/vidareutveckla utbildningsinsatserna inom omsorgen. Personalen som arbetar inom omsorgen är värd all den uppskattning och yrkesstatus som deras viktiga uppgift berättigar dem till. En kontinuerlig kompetensutveckling av yrkesgruppen är viktig för att personalen ska få den behörighet som krävs.

Folkpartiet anser att skolornas mat ska lagas där eleverna finns och inte centralt för att sedan transporteras ut och behöva uppvärmas. Bra exempel finns inom kommunen men det behöver införas vid samtliga skolor. Mätta elever lär sig bättre, kvalitet lönar sig!

Folkpartiet vill jobba med att förbättra kvaliteten på barnomsorgen genom att minska storleken på barngrupperna så att andelen pedagoger ökar. Vi vill utöka/vidareutveckla kompetensutveckling för pedagoger/lärare genom exempelvis de möjligheter som lärarlyftet medger.

Till sist så behövs ett parti som tror på den enskilda människan och dess förmåga till att själv välja och bestämma åt sig istället för att någon annan väljer och bestämmer.