Styrning och kontroll för att få en ekonomi i balans

Den externa granskning som Öhrlings PricewaterhouseCoopers gjort av arbetet inom kommunen för att få en ekonomi i balans visar tydligt att det behövs krafttag för att komma till balans. Det har arbetats med åtgärder men det har inte fattas beslut om konkreta åtgärdsplaner för att få balans i ekonomin. Uppföljningen har varit bristfällig, dokumentation kring effekter av åtgärder saknas etc. Likt vanligt hederligt förändringsarbete där det är så att – vet man inte vad man gjort eller var man är blir det svårt att förändra eller förbättra något.

Verksamheten skall styras utifrån de behov som kommunens invånare har. Uppföljning är en central del i styrningen. Tydliga prioriteringar och ansvarsförhållanden är viktiga för tilltron till kommunal verksamhet. Det är något som Folkpartiet vill sätta fokus på.