En levande kommun

I dagens GD kunde vi läsa om att Ockelbo kommun inte erbjuder bra lokaler för funktionshindrade. Från Folkpartiet ser vi det som viktigt att Ockelbo som en levande kommun är tillgänglig för alla oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte, det ska inte påverka rätten och möjligheten till ett bra liv. Ur den aspekten är det viktigt att kommunen ser över tillgänglighet i butiker och offentliga lokaler i kommunen vilket också länsstyrelsen konstaterade.

I gårdagens GD fanns också att läsa om Jädraås och hur de satsar på att göra byn mer känd. Från Folkpartiet tror vi att det är viktigt att man kan samlas kring ett arbete för att på olika sätt stärka framtidstro, marknadsföra byarna på ett positivt sätt samt tillsammans göra upp en långsiktig plan för vilka åtgärder som behöver vidtas för att Ockelbos byar skall få en positiv befolknings- och företagsutveckling.

För att åstadkomma tillväxt och en positiv landsbygds och byutveckling i en så liten kommun som Ockelbo är det viktigt att samla alla goda krafter för att dra åt samma håll. Folkpartiets grundtanke bygger på en övertygelse om att livskraftiga byar är en förutsättning för att det skall uppstå företagsetableringar, vilket i sin tur gör byn mera attraktiv. Det är därför viktigt med satsningar både på byarna och på företagande.