Pressmeddelande om ny Folkpartiförening i Ockelbo

Det blev en bra respons på det pressmeddelande som skickades ut i samband med årsmötet. I gårdagens Gefle Dagblad fanns en bra notis om folkpartiet i Ockelbo detta efter ha blivit uppring av en reporter en kort stund efter att pressmeddelande gått ut.

I samma tidning fanns även vår gemensamma debattartikel om en levande kommun:

En levande kommun

Med Folkpartiet blir Ockelbo en plats som växer
I det liberala Ockelbo lever hela kommunen, landsbygd och byar blomstrar. För att åstadkomma tillväxt och en positiv landsbygds och byutveckling i en så liten kommun som Ockelbo är det viktigt att samla alla goda krafter för att dra åt samma håll. Folkpartiets grundtanke bygger på en övertygelse om att livskraftiga byar är en förutsättning för att det skall uppstå företagsetableringar, vilket i sin tur gör byn mera attraktiv. Det är därför viktigt med satsningar både på byarna och på företagande.

Grundläggande värderingar är framtidstro, initiativkraft, kreativitet, hållbar utveckling och lokal förankring. Det sociala kapitalet är bygdens kraftkälla. En levande bygd med åter- och inflyttning förutsätter att invånarna trivs i bygden. I detta sammanhang är ungdomar och i synnerhet unga kvinnor viktiga målgrupper.

Det är därför är det viktigt att man kan samlas kring ett arbete för att på olika sätt stärka framtidstro, marknadsföra byarna på ett positivt sätt samt tillsammans göra upp en långsiktig plan för vilka åtgärder som behöver vidtas för att Ockelbos byar skall få en positiv befolknings- och företagsutveckling.

Det är också viktigt att en levande kommun är tillgänglig för alla oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte, det ska inte påverka rätten och möjligheten till ett bra liv. Det är därför viktigt att kommunen ser över tillgänglighet i butiker och offentliga lokaler i kommunen.

Stig Mörtman,
Gunlög Söderström,
Bo Stenbeck,
Katarina Bolander,
Folkpartiet Liberalerna Ockelbo