Kris i Ockelbos förskolor

De senaste dagarna har vi kunnat läsa om fler barn och färre förskollärare på förskolorna runt om i Ockelbo. Den pedagogiska verksamheten blir lidande och när sedan det knappt finns utrymme för raster och toalettbesök är det inte svårt att konstatera att det gått alldeles för långt. I maj ställde jag tillsammans med min fru en fråga, vid allmänhetens frågestund vid Kommunfullmäktige den 3 maj, om den pedagogiska kvalitet inom Ockelbo förskolor med tanke på den arbetsbelastning som förskolelärarna har.

Svaret jag fick gick i stort sett ut på att det var alliansregeringens fel och att allt skulle lösa sig med en ny regering! Under samma fullmäktigemöte konstaterades att kommunen fördelar ut 1 hel förskoleavdelning på de befintliga avdelningarna utan att stärka upp på lärarsidan.

Nu lovar utbildnings- och kulturnämnden att åtminstone försöka skapa fler permanenta förskoleplatser i kommunen utan att göra barngrupperna större. Ett löfte utan reelt värde då det enda man ger löft om är att försöka.

Nu är valet över – dags att tänka på nästa

Nu börjar det stå klart hur Ockelbo kommer att styras de kommande fyra åren och där finns Folkpartiet med, liksom i riksdagen finns numer åtta olika partier representerat i KF. Även om min förhoppning var att vi skulle ha ett par mandat så är det faktum att vi efter 16 år åter finns representerat i KF positivt.

Det är intressant att studera hur väljarna har lagt sina röster mellan de olika valen. För M kan man tolka det som ett visst missnöje på hemmaplan då man inte får lika många röster lokalt som i riksplanet, även om man går fram med ett mandat. För S och C är det tvärtom där verkar väljarna premierat deras lokala arbete framför respektive riksplan.

Nu får vi lägga grunden under de fyra kommande åren att verkligen visa för Ockelboborna vad vi vill och att vi kan. I sig är det ganska bra att vi lyckades få ett mandat med tanke på att vi formellt bildades den 20 juni och haft tre månader till kampanjarbete – nu får vi fyra år på oss inför nästa gång!

Hur olika våra lokala morgontidningar agerar

Det är intressant att notera hur olika de två lokala morgontidningarna Arbetarbladet och Gefle Dagblad hanterar och agerar inför valet.  När Arbetarbladet valt att ge läsare och debattörer stort utrymme vad gäller insändare och debattartiklar har Gefle Dagblad valt en till synes annan väg. Där verkar man vara ytterst restriktiv vad gäller publicering i både papperstidningen och den digitala versionen. Vad denna hållning beror på kan bara GD själva svara på men för en utomstående kan detta tyda på en inte är helt positiv syn på material som inte kommer från den egna redaktionen.

Jag tror att möjligheten, för läsaren eller allmänheten, att göra sig hörda är positivt för tidningarna dels genom att det ger en koppling till läsaren som kan leda till en fortsatt relation och dels kan det ge ett bättre underlag och en större marknad för annonsörer och därmed en ekonomisk fördel för tidningarna. Nu förespråkar jag inte att man ska få publicera vad som helst utan någon granskning men när det verkar fungera hos den ena så varför ska inte det fungera för den andra?

Skatt, skatt och åter skatt

I dessa tider när det fokuseras så mycket på olika skatter och vem som får mer skattelättnader än någon annan kan det vara på sin plats att titta på vad en löntagare har för lön och för beskattning.

I det normala lönebeskedet brukar det stå bruttolön som de flesta uppfattar som sin lön före skatt, det står även inkomstskatt och slutligen nettolön det som betalas ut till löntagaren.

Det som inte står är det totala lönen vilket även inkluderar den så kallade arbetsgivaravgiften vilket i sig inte är något annat än en löneskatt och som arbetsgivaren betalar in åt löntagaren.

Man säga att arbetsgivaravgift består av dels avgifter som kan ses som individuella förmåner såsom ålderspensionsavgiften, dels rena skatter såsom den allmänna löneavgiften.

För att belysa resonemanget med några siffror kan vi utgå från en förväntad bruttolönen på 20.000 kronor. Nettolönen på 15.100 kronor dyker upp när inkomstskatten på 4.900 kronor dragits från bruttolönen. På bruttolönen ska läggas en löneskatt, de så kallade arbetsgivaravgifterna, om vi ser till hela delen av arbetsgivaravgiften så blir det i det här fallet 6.300 kronor.

Då får vi en totallön på 26.300 kronor. Det är arbetsgivarens lönekostnad – all ersättningen för det bidrag den anställdes ger. Den totala skatten eller även kallad skattekil, skillnaden mellan totallön och nettolön, blir i det här fallet 11.300 kronor eller ungefär 43%.

Det är det som är den skatt löntagaren verkligen betalar. Fiffiga finansministrar med Göran Persson i spetsen har nämligen velat skapa intrycket att det är arbetsgivarna – inte löntagarna – som betalar arbetsgivaravgifterna, i ett led att maskera kostnaden för den offentliga sektorn.

Skolan i Ockelbo behöver krafttag

vid onsdagens radiodebatt i Ockelbo sade de inbjudna partierna, som i kör, vi behöver kompetensutveckling inom Ockelbos skolor!

Det är bra, för det var ingen smickrande läsning när SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, under våren presenterade sina resultat efter hur grundskoleeleverna presterar.  Där hamnar Ockelbo på 283 plats av 290 kommuner. Det är tydligt att det behövs krafttag inom skolan och där är Folkpartiet ett tydligt alternativ.

Men om vi stannar upp och ser några år tillbaka. Vad har gjorts under den senaste mandatperioden?

Det vi ser idag är resultaten av det som gjordes eller inte gjordes för ett antal år sedan.Låt mig ta ett exempel. Under hösten 2007 startade regeringen projektet Lärarlyftet, där alla kommuner har chans att få bidrag till vidareutbildning av lärare.

I Ockelbo rekommenderade kommunens tidigare skolchef att man inte skulle ta del av Lärarlyftet, han ansåg att det behovet inte fanns!

Må vara att det var en tjänsteman som rekommenderade detta men var fanns den politiska vilja och klarsyntheten?

Under 2008 var Ockelbo en av tolv kommuner som inte använt något av det erbjudna statsbidraget och som dessutom ligger under det nationella medelvärdet för andel elever med betyg i matematik och/eller meritvärde för årskurs 9. Under 2009 bättrade sig kommunen något och ett antal lärare fick möjligheten att delta i fortbildningssatsningen.

Folkpartiet vill skapa en skola där kunskap och bildning är positiva begrepp och värdefulla för våra barn och ungdomar. Målet för skolan i Ockelbo ska vara att ge barn och ungdomar kunskaper och färdigheter. En god arbetsmiljö är viktigt både för personalens och elevernas trivsel och även för resultaten.

SR Gävleborg censurerar politiska partier inför valet

I programmet Fokus ska lyssnarna i Gävleborg ges en möjlighet att lyssna på vad de olika politiska partierna har för ståndpunkter, på lokal nivå, inför valet.
Jag anser att SR Gävleborg missbrukar sin ställning om opartiskhet genom att begränsa urvalet till dessa debatter. Det ger inte lyssnarna en rättvis och korrekt bild av vad som finns representerat på den lokala orten.

Att ange som skäl att ” vi har tvingats att ha någon form av kriterier för att debatterna ska bli hanterar och därför så beslutade vi att alla som har minst ett mandat i kommunfullmäktige får vara med i debatten” påvisar bara en feghet och en inskränkning av allas rätt att i demokratisk anda föra fram sin åsikt.

Här visar SR Gävleborg upp en sida som som inte stämmer överrens med den policy SR har om att programverksamheten ska bedrivas opartiskt.

Som ett resultat av denna inskränkning kommer invånarna i Ockelbo inte att få ta del av vad Folkpartiet liberalerna har för åsikter på det lokala planet.

  Landstinget behöver komma in på rätt spår; dags för förändring (forts)

  Vad landstinget inte talar om är människan, kreativiteten och de grundläggande behoven för att motiveras. I exempelvis ett framgångsrikt företag skapas pålitliga och lönsamma kundrelationer, det uppfinns produkter och servicen förbättras, företaget leds på effektivast möjliga sätt och det byggs värdefulla (högt värderade) samarbeten med partners och leverantörer. Det är inte affärsverksamheten som leder till framgången. Det är inte affärsverksamheten som hittar kunder, effektiviserar processer, sluter avtal eller uppfinner produkter. Det gör individerna!

  Den slutsatsen verkar LG och/eller dess konsulter ha förbisett.

  En metod som lean säkerställer inte att företagen gör rätt saker, inte heller att medarbetarna känner sig mera motiverade, åtminstone inte på lång sikt. Inom industrin kan lean sägas vara i grunden ett koncept med vilket man fulländar en väl fungerande produktion. Om har man inte en fungerande produktionsteknik och ordning och reda i produktionen är lean överkurs. Det måste finnas en vana att mäta och följa upp och ett väl fungerande produktionstekniskt stöd. Bara detta borde ge LG indikation om att man inte gjort sin hemläxa.

  När lean appliceras i organisationer fokusera det ofta enbart på strukturer och processer. Man måste inse skillnaden på struktur och kultur. Därför måste verksamhetsutveckling ske i kombination med kulturen. I kulturen ingår rätt och motiverade medarbetare och ledare som skapar bra processer och lösningar. Det är människorna som lever i företagskulturer. Det är människor som skapar processer och strukturer. Inte tvärtom.

  Det är medarbetare med passion och motivation som gör skillnaden! Det är inte Lean, det är inte TQM och det spelar ingen roll vilken metod eller struktur som väljs: det är passionen och motivationen som lägger grunden till framgångarna och som skiljer agnarna från vetet eller bra från utmärkt. Det är där LG behöver lägga ned kraft och energi och inte på att ritna nya pilar och rutor.

  Det är därför som det behövs förändring inom LG; vi landstingsmedborgare behöver en styrning som ser till människorna och inte till organisationsrutorna.

  Öppet hus på Sjöbacken

  I går kväll hade vi ett öppet hus på restaurang Sjöbacken där alla intresserade kunde komma och ta en dialog med oss. Vi hade riksdagsledamoten Hans Backman på besök och han höll ett positivt anförande. Det  var en god uppslutning och jag tror att det finns goda förutsättningar till både framgång och förändring av den politiska arenan i Ockelbo.