Vad mörkar bygg & miljönämnden?

när kommuens kommunekolog och miljöinspektörer, vid nämndmötet den 24 januari, informerar om provtagning i ett vattendrag då väljer nämndsekreteraren att till protokollet föra ”information om provtagning”- det liknar god dag yxskaft…..

Då det handlar om ett myndighetsutövande och om svar angående provtagning i vattendrag måste det tydligare redovisas än på det sätt som gjorts. Vad är det annars som nämnden inte vill ska komma ut eller är det så att nämndsekreteraren ensidigt avgör vad som ska föras ut? Trots justering!

Hm jag undrar om det är andra saker som på detta sätt begravs?

Hur lätt ett förtroende raseras

Tänk om alla förtroendevalda stannade upp och tänkte efter, på hur lätt deras förtroende kan raseras.

Att som förtroendevald sitta på ett sammanträde, ett sammanträde som inte är öppet för allmänheten, och kommunicera utanför sammanträdets väggar via elektroniska medel visar med all tydlighet att vederbörande inte förstått vad det innebär att vara just förtroendevald.

Det jag undrar över är vad nästa steg blir, är det att spela in sammanträden så att det kan återges ordagrant till utomstående? Eller har det kanske redan skett?

En förtroendevald som väljer att göra så har i mina ögon förverkat sitt förtroende, men å andra sidan det kanske inte fanns så mycket till förtroende innan heller…

Ordning och reda

Som lekman undrar jag hur det står till med gode män och överförmyndarverksamheten i Ockelbo när det år efter år kommer årsbesked från banken till ett dödsbo efter en god man.

Under sex år har det kommit årsbesked till dödsboet efter min far och trots påstötningar har inget hänt.  Till dags dato hade den aktuella banken fortfarande min far registrerad som god man till en huvudman –  det är snart sju år sedan min far dog!

Om man som god man år efter år i sin årsredovisningar till/över sin huvudman inte reflekterar över att vissa saker står i annat namn hur är det då med lämpligheten att vara just god man – syftet med gode män är ju att hjälpa sina huvudmän att tillvarata sina rättsliga eller ekonomiska intressen eller sörja för hans person?

Att då inte reagera på sådan är illa! Tyvärr verkar den kritik som Länsstyrelsen i Gävleborg gav överförmyndarverksamheten i Ockelbo stämma.

I Arbetarbladet den 31 dec 2010 kunde man läsa följande. ”I mitten av oktober gjorde Länsstyrelsen i Gävleborg en inspektion vid överförmyndarenheten i Ockelbo kommun. Under inspektionen fann myndigheten flera brister i överförmyndarens arbete som lett till kritik, skarp kritik och påpekanden.

Synpunkterna rör framför allt bristande dokumentation, ordning i akten, registrering och framför allt bristande kontroll av årsredovisningar.

Bland annat har överförmyndaren inte gjort någon granskning av en enskild persons årsredovisningar för 2008 och 2009. Vilket länsstyrelsen menar är oacceptabelt och riktar därför skarp kritik till överförmyndaren”.

Jag hoppas att de utökade resurserna kommer att sörja för att detta inte upprepas i framtiden.

Bot och bättring

Hur fel det kan bli när man har otur när man tänker!

Återigen finns det i media hur illa ställt det är med hanteringen av journaler inom landstinget. När förutsättningarna inte finns går det inte att begära det orimliga av läkarsekreterarna.

Konsekvensanalyser av dessa organisationsförändringar verkar vara en ”liten” detalj landstinget hoppat över när pennstrecken drogs.

Ur ett patientperspektiv är det illavarslande när journalerna inte är uppdaterade, hur ska behandlande läkare kunna göra relevanta bedömningar och åtgärder om inte alla fakta och bakgrundsinformation finns?

Nej, nu är det hög tid för bot och bättring inom landstinget, det måste bli slut på fort och fel.