Ordning och reda

Som lekman undrar jag hur det står till med gode män och överförmyndarverksamheten i Ockelbo när det år efter år kommer årsbesked från banken till ett dödsbo efter en god man.

Under sex år har det kommit årsbesked till dödsboet efter min far och trots påstötningar har inget hänt.  Till dags dato hade den aktuella banken fortfarande min far registrerad som god man till en huvudman –  det är snart sju år sedan min far dog!

Om man som god man år efter år i sin årsredovisningar till/över sin huvudman inte reflekterar över att vissa saker står i annat namn hur är det då med lämpligheten att vara just god man – syftet med gode män är ju att hjälpa sina huvudmän att tillvarata sina rättsliga eller ekonomiska intressen eller sörja för hans person?

Att då inte reagera på sådan är illa! Tyvärr verkar den kritik som Länsstyrelsen i Gävleborg gav överförmyndarverksamheten i Ockelbo stämma.

I Arbetarbladet den 31 dec 2010 kunde man läsa följande. “I mitten av oktober gjorde Länsstyrelsen i Gävleborg en inspektion vid överförmyndarenheten i Ockelbo kommun. Under inspektionen fann myndigheten flera brister i överförmyndarens arbete som lett till kritik, skarp kritik och påpekanden.

Synpunkterna rör framför allt bristande dokumentation, ordning i akten, registrering och framför allt bristande kontroll av årsredovisningar.

Bland annat har överförmyndaren inte gjort någon granskning av en enskild persons årsredovisningar för 2008 och 2009. Vilket länsstyrelsen menar är oacceptabelt och riktar därför skarp kritik till överförmyndaren”.

Jag hoppas att de utökade resurserna kommer att sörja för att detta inte upprepas i framtiden.