Utför med Folkpartiet (nerför backen)

I dagen Arbetarbladet var det en artikel om vår motion om grusplanen bakom Gäverängeskolan. Fokus i artikeln var mot pulkåkning, därav den fyndiga rubriksättningen,  och kanske lite mindre mot själva grusplanen och de skidspår som funnits där men det har skrivits om det i alla fall.

Visst kan det kan ses som en ”cykelställsfråga” men det ligger mycket mycket mer bakom detta.

Det handlar bland annat om hur vi som vuxna ser på barn, hur vi som vuxna hellre lyssnar på andra vuxna än att lyssna på barnen.

Det handlar om hur vi i kommunens verksamheter och förvaltningar värderar och prioriterar de resurser som finns. Om vi inte klarar av att prioritera och fördela i den enkla frågan, kan vi då förutsätta att förmågan finns till detta i andra och större frågor?

Det handlar om vilka intressen ska få styra över de obligatoriska och de frivilliga verksamheterna? Om vi inte ger förutsättningar i och till skolan hur kan vi då tro att det löser sig längre fram?

Svaret kan vara enkelt, Vi har alltid gjort så här!! Men det kanske inte räcker? Det kanske är så att vi måste vända och vrida på frågorna på ett nytt sätt, att se dem utifrån ett helhetsperspktiv – vi kan inte bara göra det som är bäst för det egna området eller verksamheten utan att ta hänsyn till helheten.

Märkliga turer inom stiftelsen Wij trädgårdar

Den 2 mars sålde stiftelsen en fastighet i Ockelbo, för en köpesumma långt under taxeringsvärdet! Det kan tyckas märkligt att en stiftelse som så sent som i oktober 2010 behövde lösa ett likviditetsbehov och därför ansökte om förlängd borgen hos kommunen några månader senare säljer en fastighet till underpris!

Köparen, Visionsbolaget 4257 AB, är eller kanske var ett bolag med två personer i styrelsen. Dessa personer har drygt 370 respektive 500 styrelseuppdrag/befattningar i olika Visionsbolag! Jag tycker att det känns lite olustigt och inte helt seriöst – undra hur säljaren har tänkt? Är det sådana relationer stiftelsen ska ha??

Parboendegaranti och Korttidsboende

Vid fullmäktigesammanträdet i går fattades beslut om både parboendegaranti och om korttidsboendet.

Parboendegaranti
Det är bra att Ockelbo kommun nu sällar sig till den dryga fjärdedelar av landets alla kommuner, som kan garantera äldre par att de får fortsätta bo tillsammans när en make måste flytta till äldreboende, genom detta politiska policybeslut om parboende också i de fall då enbart den ene maken har omsorgsbehov.

Det som kommunen nästan hade, visade sig inte alls vara så vid en noggrannare undersökning. Det skilde sig inte alls från vad socialtjänstförordningen säger om att makar, sambor eller registrerade partner som har beviljats särskilt boende ska beredas plats i samma boende, om de så vill. Det är bara det att den inte gäller när bara ena parten har rätt till omsorg.

Korttidsboende
Till grundmotiv i hela ärendet hör den tillsyn Länsstyrelsen gjort både 2007 och 2009, där de pekade på allvarliga brister och hävdade att verksamheten drivs i strid mot lag och dess intentioner.

Det jag saknar från förvaltningen är ett ifrågasättande för även en myndlighet kan ha fel. Om jag sägs ha något som strider mot lagen kollar jag givetvis upp om så är fallet – jag måste själv bilda mig en uppfattning om det det gäller för att sedan bemöta kritiken i en dialog med vederbörande.

Det finns inget i förarbeterna som stödjer Länsstyrelsens uppfattning så här gäller vem som har tolkningsföreträde.

I och med gårdagens beslut måste framtiden präglas av flexibilitet och inriktas på att skapa möjligheter. Om en utvärdering senare visar på något annat kan alltid ett nytt beslut tas men nu gäller det att ge verksamheten en rimlig chans att blomstra.

Vinteraktivteter på grusplanen vid Gäverängeskolan

Den 25 februari började kommunen ta bort den snö som funnits på grusplanen, dvs fredagen innan sportlovet startade, och därmed togs de skidspår och de möjligheter till pulka åkning som funnits under vintern bort och det skrev jag en debattartikel om i Arbetarbladet den 2 mars.

I en replik, i Arbetarbladet den 6 mars, skriver Ockelbo kommun, genom sin fritidsansvarige, att det finns andra fina och långa skidspår inom kommunen. Det finns det säkerligen men jag tror inte att man låter barn i skol- eller fritidsverksamheten åka en ca 7 km lång slinga ensamma eller för den delen tror jag inte heller att man i samma verksamhet har ekonomisk möjlighet att regelbundet åka till Jädraås, Åmot, Lingbo eller Ulfsta.

Däremot är det för dessa barn lämpligt att åka runt på en grusplan som finns i direkt anslutning till skolan och där det finns möjlighet till tillsyn under aktiviteten. Det den fritidsansvarige inte nämner är att när nu grusplanen gjorts i ordning för fotbollsträning har man även förstört de möjligheter till pulka åkning som funnits i direkt anslutning till grusplanen.

Kommunen visar genom detta att viss föreningsidrott, fotboll, är viktigare än att ge dessa elever och barn möjlighet att under vintertid att få utrymme till spontan vinteridrott och lek, för det är väl fortfarande vinter när det är sportlov?

Vid sidan av spontanidrottens direkta värde för den fysiska hälsan anses den viktig även rent socialt samt för att väcka barn och ungdomars intresse för föreningsidrott, ett intresse som lätt kan falna när man inte förstår hur kommunen här väljer att agera. En nedgång i eller bristande förutsättningar för spontanidrottande och utomhuslek är därför ett problem med flera bottnar.

Grusplanen kan ses, både under sommar och vintertid, som en idrottsanläggning som stimulerar barn till spontan fysisk aktivitet (där uttrycket spontan står i kontrast till organiserad idrott med dess särskilda förutsättningar).

Skolverket rekommenderar att alla elever ska möjliggöras 30 min daglig fysisk aktivitet, och vid Gäverängeskolan har man på ett positivt sätt integrerat spontan fysisk aktivitet i elevernas vardag.

Som avslutning nämner den fritidsansvarige att ett drygt 80-talet aktiva tjejer och killar kommer att ta grusplanen i anspråk för fotbollsträning från v10. Det han inte nämner är de ca 150 barn som går på Gäverängeskolan som dagligen, på raster eller i undervisning, har använt samma plan till spontana vinteraktiviteter.