Parboendegaranti och Korttidsboende

Vid fullmäktigesammanträdet i går fattades beslut om både parboendegaranti och om korttidsboendet.

Parboendegaranti
Det är bra att Ockelbo kommun nu sällar sig till den dryga fjärdedelar av landets alla kommuner, som kan garantera äldre par att de får fortsätta bo tillsammans när en make måste flytta till äldreboende, genom detta politiska policybeslut om parboende också i de fall då enbart den ene maken har omsorgsbehov.

Det som kommunen nästan hade, visade sig inte alls vara så vid en noggrannare undersökning. Det skilde sig inte alls från vad socialtjänstförordningen säger om att makar, sambor eller registrerade partner som har beviljats särskilt boende ska beredas plats i samma boende, om de så vill. Det är bara det att den inte gäller när bara ena parten har rätt till omsorg.

Korttidsboende
Till grundmotiv i hela ärendet hör den tillsyn Länsstyrelsen gjort både 2007 och 2009, där de pekade på allvarliga brister och hävdade att verksamheten drivs i strid mot lag och dess intentioner.

Det jag saknar från förvaltningen är ett ifrågasättande för även en myndlighet kan ha fel. Om jag sägs ha något som strider mot lagen kollar jag givetvis upp om så är fallet – jag måste själv bilda mig en uppfattning om det det gäller för att sedan bemöta kritiken i en dialog med vederbörande.

Det finns inget i förarbeterna som stödjer Länsstyrelsens uppfattning så här gäller vem som har tolkningsföreträde.

I och med gårdagens beslut måste framtiden präglas av flexibilitet och inriktas på att skapa möjligheter. Om en utvärdering senare visar på något annat kan alltid ett nytt beslut tas men nu gäller det att ge verksamheten en rimlig chans att blomstra.