Vad ska en kommun satsa pengar på?

När utbildnings- och kulturförvaltningen Ockelbo vill satsa pengar på att göra i ordning en lokal för bowling för att sedan hyra ut den till ett par företagare tycker jag att förvaltningen och i dess förlängning kommunen begår ett sort övertramp. Det ligger inte i en kommuns uppdrag att hålla företagare med indirekta resurser, resurser som företagaren kanske förmår att lägga upp.

När man gör så balanserar kommunen väldigt nära den gräns då man ger otillbörligt stöd till en enskild näringsidkare, och det är inte tillåtet. Förutom att det kan vara otillåtet så finns en moralisk aspekt på det hela, kan ett företag inte själv ta dessa kostnader finns det nog ingen reell affärsidé som bär, och då ska inte kommunen ikläda sig rollen som finansiär.

Nu kan det hävdas att hyresavtal kan tecknas för att säkra en återbetalning, men vad händer om och när verksamheten inte bär sig och läggs ner- då står i alla fall kommunen där med byxorna nere och fickorna fulla med kostnader…

Kontentan blir; hyr gärna ut lokaler men låt den företagare som vill hyra själv stå för eventuella ombyggnader eller anpassningar av lokalerna för att passa affärsverksamheten. Det ska inte kommunen göra.

Öppenhet i rekryteringsprocessen – när en kommun inte helt lyfter på locket!

Ockelbo har en uttryckt ambition om att vara en attraktiv arbetsgivare och i det begreppet bör även inkluderas öppenhet. Under våren 2011 har det aktualiserat att så kanske inte är fallet. När det ska rekryteras teknisk chef inom kommunen sker det långt i från den öppenhet som bör finnas och som fanns vid den senaste rekryteringen av en hög chef – Bygg- och Miljöchef.

Öppenhet runt rekryteringen av höga chefer i offentlig tjänst är ett slags garanti för att rätt person får jobbet och att anställningsförfarandet går rätt till. Ett anställningsförfarande bör präglas av förutsebarhet, spårbarhet och öppenhet och tillsättningar ska endast fästa avseende vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet.

Det är i princip viktigt med öppenhet i rekryteringsprocessen, kommunen ska vara ett föredöme i öppenhet och insyn. Det må vara att det finns på delegation till kommunchefen att tillsätta höga chefposter men när det inte verkar finnas en enhetlig rekryteringsprocess att följa, finns alltid möjligheten att frågetecknen kommer att följa tillsättning och dess fortsättning.

Inför valet 2006 skrev dåvarande landshövding Björn Eriksson och socialdemokraternas förre partisekreterare Lars Stjernkvist på DN debatt angående öppenhet i rekryteringsprocessen. “Även i den kommunala världen tycker vi oss se tendenser till flytande gränser. Sveriges kommuner och landsting
utgör en stark lobbyorganisation, och inte så sällan är det tjänstemän som förmedlar i allra högsta grad politiskt kontroversiella ståndpunkter. Även i kommunerna kan vi se att förvaltningens ledning knyts starkare till den sittande politiska majoriteten. Med ett mer öppet förfarande blir det ännu tydligare att förvaltningen ska tjäna politiken, oavsett politikens färg.”

Från Folkpartiets sida är öppenhet och insyn viktiga frågor. Det är därför vi motionerat om att det ska bli synligt vilka som deltar i debatten kring beslut och att de reella besluten tas i fullmäktige och inte i någon annat organ. Det är lika viktigt med insyn hur kommunens medel spenderas.

Politisk organisation

Hur många politiska organ ska vi ha eller hur många bör det lämpligen finns? I Ockelbo finns idag, så vitt jag vet, minst 10 andra nämnder eller nämndliknande organ så som beredningar och utskott utöver de så kallade obligatoriska nämnderna: kommunstyrelsen, valnämnden samt överförmyndare eller överförmyndarnämnd.

Som jämförelse kan nämnas att 2009 var det genomsnittliga antalet icke-obligatoriska nämnder och nämndliknande organ per kommun 5,5, och för mindre kommuner var siffran till och med något lägre.

För mig känns det som att besluten hamnar allt länge från medborgaren istället för att skapa närhet och delaktighet vilket ger en möjlighet att skapa ett engagemang för politiken- som är och berör alla i samhället.

I rampljuset…vi är med och sätter färg på politiken.

Vid gårdagens fullmäktigemöte blev det tydligt när fem motioner anmäldes och sedan även två interpellationer från vår sida.

I debatten kring interpellationerna blev det nästan lite komiskt då fullmäktiges ordförande och tjänstgörande vice ordförande debatterade med varandra – ordförandeklubban bytte hand fram och tillbaka.

Jag fick de svar jag hade räknat med, dvs. inget konkret. Exempelvis så följer kommunens uppskattning av kostnaderna för skolmaten i Åmot sin budget – inga siffror angavs dock. När jag på det frågade om hur många portioner som lagas i Åmot, hur stor råvarukostnaden är och till slut hur stor eller hur många gram en portion består av tröttnade ordförande i utbildnings- och kulturnämnden på mig och uttryckte att sådana siffror är inget som en ordförande har koll på i vanliga fall.

Det kan jag hålla med om, men vid en interpellation kring ekonomiska frågor bör nog förvaltningen tillhandahålla relevanta siffror till den som svara.