Politisk organisation

Hur många politiska organ ska vi ha eller hur många bör det lämpligen finns? I Ockelbo finns idag, så vitt jag vet, minst 10 andra nämnder eller nämndliknande organ så som beredningar och utskott utöver de så kallade obligatoriska nämnderna: kommunstyrelsen, valnämnden samt överförmyndare eller överförmyndarnämnd.

Som jämförelse kan nämnas att 2009 var det genomsnittliga antalet icke-obligatoriska nämnder och nämndliknande organ per kommun 5,5, och för mindre kommuner var siffran till och med något lägre.

För mig känns det som att besluten hamnar allt länge från medborgaren istället för att skapa närhet och delaktighet vilket ger en möjlighet att skapa ett engagemang för politiken- som är och berör alla i samhället.