Öppenhet i rekryteringsprocessen – när en kommun inte helt lyfter på locket!

Ockelbo har en uttryckt ambition om att vara en attraktiv arbetsgivare och i det begreppet bör även inkluderas öppenhet. Under våren 2011 har det aktualiserat att så kanske inte är fallet. När det ska rekryteras teknisk chef inom kommunen sker det långt i från den öppenhet som bör finnas och som fanns vid den senaste rekryteringen av en hög chef – Bygg- och Miljöchef.

Öppenhet runt rekryteringen av höga chefer i offentlig tjänst är ett slags garanti för att rätt person får jobbet och att anställningsförfarandet går rätt till. Ett anställningsförfarande bör präglas av förutsebarhet, spårbarhet och öppenhet och tillsättningar ska endast fästa avseende vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet.

Det är i princip viktigt med öppenhet i rekryteringsprocessen, kommunen ska vara ett föredöme i öppenhet och insyn. Det må vara att det finns på delegation till kommunchefen att tillsätta höga chefposter men när det inte verkar finnas en enhetlig rekryteringsprocess att följa, finns alltid möjligheten att frågetecknen kommer att följa tillsättning och dess fortsättning.

Inför valet 2006 skrev dåvarande landshövding Björn Eriksson och socialdemokraternas förre partisekreterare Lars Stjernkvist på DN debatt angående öppenhet i rekryteringsprocessen. “Även i den kommunala världen tycker vi oss se tendenser till flytande gränser. Sveriges kommuner och landsting
utgör en stark lobbyorganisation, och inte så sällan är det tjänstemän som förmedlar i allra högsta grad politiskt kontroversiella ståndpunkter. Även i kommunerna kan vi se att förvaltningens ledning knyts starkare till den sittande politiska majoriteten. Med ett mer öppet förfarande blir det ännu tydligare att förvaltningen ska tjäna politiken, oavsett politikens färg.”

Från Folkpartiets sida är öppenhet och insyn viktiga frågor. Det är därför vi motionerat om att det ska bli synligt vilka som deltar i debatten kring beslut och att de reella besluten tas i fullmäktige och inte i någon annat organ. Det är lika viktigt med insyn hur kommunens medel spenderas.