Väljare – tro på det vi säger och inte på det vi gör!

I en annons i det lokala Kuxabladet kan man nu läsa om ett parti som vågar ta ställning och tar ansvar men samtidigt undviker samma parti att nu senast ta ställning i frågan om LOV. En fråga som valsat från fullmäktige till socialnämnden och som nu rimligen borde legat till sig så pass att ett beslut vore nära till hands!

Men icke – nu är frågan bordlagd i väntan på att partiet ska lyssna vad sina medlemmar tycker. Nu kan ju en utomstående tycka att det har gått om funnits tid till detta men men, kanske bättre sent än aldrig…

I utbildnings- och kulturnämndens delårsbokslut läser jag att, enligt skolans egna beräkningar, skolresultaten är sämre än förra året. Andelen elever som har lägst betyget godkänt har minskat med drygt 6 procent- det är definitivt inte bra.

Att vår kommun de senaste 8 åren haft fyra olika skolutredningar rimmar lila med att ansvar. Tyvärr är det skolbarnen och vår framtid som lider av detta , men de är inte några som får rösta!

Låt oss komma till skott med ny skola

I dagens Arbetarbladet uttalar sig vice ordföranden om den uppkomna situationen med ett hux flux underskott om 2,4 miljoner inom utbildnings och kulturnämnden (UKN). ”Rektorerna måste få bättre ekonomiutbildning” säger denne!

Om man tittar på vad en rektor ska pyssla med så är bilden ganska spretig. Det är rektorn som ansvarar för att eleverna når kunskapsmålen. Kraven skärps på rektorns pedagogiska ledarskap. Samtidigt ska hon/han också fungera som personalchef och ekonomichef – och marknadsföra skolan i det fria skolvalet.

Det är därför väsentligt att det finns en genomtänkt rekryteringsprocess som har sin utgångspunkt i detta uppdrag och kommunens ledningsstrategier. Det är också av betydelse att introduktion, utveckling och avveckling av chefer sker på ett genomtänkt och strategiskt sätt samt att de chefer som finns på olika nivåer i kommunen har ett stöd i sitt arbete. Det är det vi pekat på i vår motion om chefs- och ledarskapsförsörjning.

Vid en undersökning, riktade till rektorer, gjord av Skolledarförbundet bedömde ca 60 % av de svarande att de behöver administrativt stöd för att de ska kunna ägna sig åt rätt saker. 70 procent vill ha sekreterarhjälp och 39 procent vill ha stöd i ekonomifrågor.

Detta ger mer näring åt idén om att vår kommun har alldeles för många skolor och därmed för utspridda resurser.

Så hur ser situationen ut i vår kommun? Det är kanske inte ekonomiutbildning det ska satsas på just nu utan snarare att komma till skott med ny skolorganisation.

Ekonomi – ett sorgebarn i vår kommun

I juni pekade utbildnings- och kulturnämndens (UKN) prognoser på ett nollresultat vid årets slut. En månad senare är siffrorna betydligt dystrare – minus 2,4 miljoner kronor.

En upprörd nämndsordförande säger ”Helt horribelt, jag skäms över att stå till svars i fullmäktige för de här minussiffrorna” och kommunalrådet är också kritisk till att nämndens ekonomi försämrats så drastiskt på bara en månad ” Det här är inte acceptabelt och det kommer som en total överraskning”.

Men är det så konstigt? I den ekonomiska månadsredovisningen som idag används inom kommunen är det svårt att överblicka det faktiska utfallet mot budget. För att månadsredovisningen ska bli ett bra redskap för uppföljning av ekonomin måste periodisering av kostnader ingå i uppföljningen.

Inom Folkpartiet är vi övertygade om att en periodisering av budgeten skulle förbättra kvaliteten på uppföljningar och prognoser under året. Att som idag göra jämförelser mot en schablonmässigt tolftedel kan innebära att behovet av eventuella justeringar i praktiken bara kan göras i slutet av året– och då är det ofta för sent!

Tyvärr har inte någon annan sett behovet av förändringar- varför ändra på något som fungerar var en kommentar på ett kommunstyrelsemöte när vår motion om detta var upp till beslut!

Det kanske därför står vi där vi gör – minus 2,4 miljoner kronor på en månad!?

Minnet är kort

Nu är det dags för LOV att komma upp till beslut i socialnämnden och då uttalar sig vice ordföranden, i avsaknad av ordförande som hoppat av*, i dagens Arbetarbladet. ”Vi inom Socialdemokraterna är positivt inställda till förslaget”, detta är intressant för det då vice ordföranden visar upp är att det politiska minnet är kort.

Vid två tidigare tillfällen har S röstat mot att dels införa LOV (en motion från M) och dels att utreda ett eventuellt införande av LOV (motion från C). Då var det inte tal om att vara positivt inställd till sådana förslag men allt blir lättare när det kan se ut som att förslagen kommer från rätt håll.

* Nu är det bara så att det är fullmäktige som entledigar ledamöter som vill lämna sina förtroendeuppdrag och inget som man själv kan bestämma.