Låt oss komma till skott med ny skola

I dagens Arbetarbladet uttalar sig vice ordföranden om den uppkomna situationen med ett hux flux underskott om 2,4 miljoner inom utbildnings och kulturnämnden (UKN). ”Rektorerna måste få bättre ekonomiutbildning” säger denne!

Om man tittar på vad en rektor ska pyssla med så är bilden ganska spretig. Det är rektorn som ansvarar för att eleverna når kunskapsmålen. Kraven skärps på rektorns pedagogiska ledarskap. Samtidigt ska hon/han också fungera som personalchef och ekonomichef – och marknadsföra skolan i det fria skolvalet.

Det är därför väsentligt att det finns en genomtänkt rekryteringsprocess som har sin utgångspunkt i detta uppdrag och kommunens ledningsstrategier. Det är också av betydelse att introduktion, utveckling och avveckling av chefer sker på ett genomtänkt och strategiskt sätt samt att de chefer som finns på olika nivåer i kommunen har ett stöd i sitt arbete. Det är det vi pekat på i vår motion om chefs- och ledarskapsförsörjning.

Vid en undersökning, riktade till rektorer, gjord av Skolledarförbundet bedömde ca 60 % av de svarande att de behöver administrativt stöd för att de ska kunna ägna sig åt rätt saker. 70 procent vill ha sekreterarhjälp och 39 procent vill ha stöd i ekonomifrågor.

Detta ger mer näring åt idén om att vår kommun har alldeles för många skolor och därmed för utspridda resurser.

Så hur ser situationen ut i vår kommun? Det är kanske inte ekonomiutbildning det ska satsas på just nu utan snarare att komma till skott med ny skolorganisation.