Folkpartiet på Ockelbo marknad

Engagerande folkpartister och bra central plats borgar för en lyckad marknad.
Till skillnad från andra ”knallar” säljer vi inget man kan stoppa ned i väskan och ta med sig hem utan vi erbjuder istället en bättre morgondag och framtid.
obomarknad2014

En glimt av framtiden eller hur det borde vara nu

Vid kvällens fullmäktigesammanträde fick vi höra representanter för Eda kommun beskriva hur de numer arbetar i en alternativ politisk organisation, med beredning under fullmäktige. Men även hur det påverkat medborgardialogen. Allt låter bra och är bra men, och det finns ett stort men, vi är tyvärr långt ifrån att modernisera det politiska arbete här i kommunen.

Redan 2011 föreslog vi att den politiska organisationen skulle se över i ett led att, utifrån ett demokratiavseende, stärka fullmäktiges roll då de folkvalda i ett politiskt system borde ha det största inflytandet över utformande av den lokala politiken.

Ett år senare föreslog vi även att det skulle skapas en träffpunkt eller ett forum som gör att kommuninnevånarna känner att de har möjlighet att vara delaktiga i den politiska verksamheten och påverka utvecklingen i kommunen. Politiker och medborgare behöver mötas – ofta och mycket. Det är vi i kommunfullmäktige som är de folkvalda och då måste vi ju också ha kontakter med de som valt oss.

Trots våra ansträngningar är vi ännu inte där och kommer inte heller att vara när nästa mandatperiod startar – vilket är tråkigt. 🙁

Dubbla stolar – den lilla kommunens dilemma?

I en liten kommun kan det bli så att få sitter på många stolar men det ska inte gå att exempelvis vara ordförande i en förening och sedan samtidigt vara med i hanteringen av föreningsbidrag. Om man är jävig får man inte delta i handläggningen av ärendet eller uppdraget.

Det innebär att man normalt inte får vidta någon åtgärd i ett ärende över huvud taget. Den som är jävig får inte heller närvara vid sammanträden när ärendet behandlas och/eller beslutas. Jävsreglerna gäller vid all ärendehantering och riktar sig till den som på något sätt kan påverka dess utgång. Reglerna gäller inte bara den som beslutar i ett ärende, utan gäller även den som bereder ett ärende.

I frågor som rör exempelvis jäv har många organisationer kompletterat lagstiftningen med särskilda riktlinjer för sin egen verksamhet. Det är därför angeläget att man skapar förutsättningar för återkommande diskussioner vid arbetsplatser om hur regler och riktlinjer ska tillämpas.

Ansvariga, politiker och tjänstemän, måste nu lyfta blicken och verkligen fundera över hur och varför detta kan vara möjligt. Lagstiftningen är tydlig och svepande argument om att det inte är något problem eftersom flera personer är inblandade håller inte. Vill man undvika blotta misstanken om brister i förutsättningarna för en opartisk bedömning ska man avstå och hitta andra lösningar.

Jag är övertygad om att skulle sakkunniga rådfrågas skulle de komma till en annan slutsats.
Det kanske är det som är den lilla kommunens dilemma?

Nu kan vårt förslag äntligen bli av

Kommunen ska nu se över förskolesituationen i centrala Ockelbo och det är bra. Det var något som vi redan föreslog i vårt remissyttrande i samband med den senaste skolutredningen. Där vi konstaterade att en ny skola kan frigöra lokaler, exempelvis Rabo, som gör att förskolan skulle kunna ges lämpligare lokaler.

Då man kan gå ifrån dagens situation med att ha verksamhet i bostadsområden, såsom Stenhuggaren, Marstrand och Wij, till att ha verksamhet i ett mer lämpligt område. Det skulle då skapa möjligheter till nya bostäder i dessa områden, och bostäder finns det ett stort behov av.

Konsten att göra skillnad

Det finns de som menar att de gör skillnad. Tja-så kanske man behöver säga om man vill komma ur den skugga som det kan innebära att vara den mindre parten i ett samarbete. Ser man till befolkningsförändringen i Ockelbo de senaste mandatperioderna, hur andra rankar kommunens attraktivitet, hur företagsvänligt kommunen bedöms vara och inte minst hur skolresultaten förändrats över tid, skulle nog jag om jag var i den situationen inte vilja uttala de orden så högt.