Kunskap minskar sjukhusinläggningar

Socialstyrelsen har nyligen publicerat en rapport där man sammanställt kunskapen kring läkemedelsorsakade sjukdomstillstånd hos äldre, i syfte att så långt som möjligt förebygga dessa. Bakgrunden är att en stor andel av akuta inläggningar av äldre på sjukhus har rapporterats bero på läkemedelsbiverkningar.

Rapporten visar att drygt åtta procent av akuta inläggningar av äldre på sjukhus orsakas av läkemedelsbiverkningar och att cirka 60 procent av dem bedöms vara möjliga att förebygga. I andra svenska studier noteras att så mycket som att mellan 27 till 35 procent av inläggningarna bedömdes vara, helt eller till stor del, orsakade av läkemedelsbiverkningar.

Det görs emellertid lite i vården för att förbättra situationen trots att det finns en omfattande vetenskaplig dokumentationen av problemet med läkemedelsorsakade akuta sjukdomstillstånd hos äldre. En orsak till detta kan vara att läkemedelsbiverkningar många gånger inte identifieras som orsak till de tillstånd som föranleder akut sjukvård av äldre.

I många fall kan läkemedelsbiverkningar vara mindre allvarliga. De kan pågå under lång tid utan att få svårare följder, men kan ha en stor påverkan på livskvalitet och funktion. Vissa biverkningar är dock allvarliga (exempelvis blödning eller hjärtproblem) eller kan få allvarliga konsekvenser och kan leda till akuta inläggningar på sjukhus.

I Sverige sker årligen cirka 35 000 akuta inläggningar av äldre, som beror på läkemedelsbiverkningar, och där 20 000–25 000 skulle gå att förebygga. Om man utgår från att varje vårdtillfälle, som beror på läkemedelsbiverkning, i dag kostar 25 000 kronor så innebär det en total kostnad om nära 900 miljoner kronor per år, och där 500–600 miljoner skulle vara möjliga att spara in genom förebyggande arbete. Pengar som därmed skulle kunna spenderas på andra sätt inom vården, exempelvis en utbyggd primärvård.

Med en ökad kunskap om äldre och läkemedel, som kan behövas på flera nivåer i vården, ges inte bara läkaren utan all övrig vårdpersonal förutsättningar för att upptäcka, identifiera och förebygga läkemedelsorsakad sjuklighet hos äldre. Men även att när patienten skrivs in respektive ut från sjukhus, byter vårdenhet eller vårdnivå arbeta med läkemedelsavstämning som ett sätt att förebygga läkemedelsfel och efterföljande akuta sjukhusinläggningar.

Region Gävleborg har som vård- och arbetsgivare därmed en stor roll att spela när det gäller att komma till rätta med biverkningar vid läkemedelsbehandling av äldre.

Pehr Backström (FP)
Stig Mörtman (FP)

Debattartikel publicerad i Arbetarbladet 12/1 2015 , Gefle Dagblad 12/1 2015, Din lokalTidning v4 2015, Ljusnan och Hudiksvalls Tidning.