Benskörhet måste tas på allvar

En av vår tids stora folksjukdomar är osteoporos – benskörhet. Under de senaste decennierna har benskörhetsfrakturerna ökat dramatiskt och beräknas nu uppgå till närmare 100 000 per år. Sverige hör därmed till de länder som toppar i statistiken. Den totala samhällskostnaden för benskörhet beräknas i dag kosta 13 miljarder per år. Med en allt äldre befolkning beräknas antalet frakturer öka och därmed också kostnaderna.

Frakturer på grund av osteoporos leder oftast till långvariga smärt- och funktionsnedsättningar, försämrad livskvalitet, ökad social isolering och i många fall till ökad sjuklighet och i sämsta fall till en för tidig död. I Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar anges att inom ett år efter en fraktur har 10 – 15 procent fler avlidit jämfört med dem i samma gruppsammansättning och som inte drabbats av någon fraktur.

Benskörhet är nu ingen ny sjukdom utan har funnits sedan urminnes tider och främst förknippats med äldre kvinnor. Numera ses även en ökning av osteoporos hos män och i och med detta faktum kommer troligtvis allt större vårdresurser att tas i anspråk.

Till skillnad från de flesta andra folksjukdomar är benskörhet underdiagnostiserat och underbehandlat. Orsaken är sannolikt att definition, diagnostik och behandling av tillståndet inte funnits särskilt länge.

Socialstyrelsens uppdatering av de nationella riktlinjerna fokuserar bland annat på det faktum att alltför få patienter som drabbats av fraktur erbjuds benskörhetsutredning. Man anser här att detta kan leda till nya frakturer vilka hade kunnat förebyggas med rätt behandling och tidig intervention. Riktlinjerna pekar också på nödvändigheten att vårdgivaren via en så kallad vårdkejda fångar upp och utreder dessa patienter på specialistklinik för att sedan slussa dem vidare till primärvården behandling och uppföljning.

För närvarande verkar det inte finnas någon instans som har det övergripande ansvaret för SBU:s rekommendationer. Region Gävleborg har här möjlighet att visa på handlingskraft och återta det övergripande ansvaret och arbeta med dagens och de närmaste decenniernas problem för osteoporospatienterna, deras anhöriga och för sjukvården.

Pehr Backström FP
Stig Mörtman FP

Debattartikel i Arbetarbladet 8/2, Gefle Dagblad 11/2, Hudiksvalls Tidning 11/2 2015