Kassör eller chaufför- det är frågan

Skyddsombud i både Gävle och Söderhamn har vänt sig till Arbetsmiljöverket då busschaufförerna upplever psykosocial stress på grund av ett krånglande biljettsystem. Biljettsystemet är enligt uppgift buggit, krångligt och långsamt. Detta stressar förarna då de inte hinner hålla tidtabellerna. Vissa menar även att de är mer kassörer än chaufförer!

Ansvariga säger att systemet är bra, men alla nya saker har inkörningsproblem. Men med tanke på att det infördes 2013 borde man inte då kommit till rätta med dessa då?

Regeringen – den sanna historien

Den rödgröna regeringen visar nu sitt sanna jag. Inför valet lovades guld och gröna skogar och nu några månader senare verkar man helt glömt bort det hela. Det verkar som regeringen tror att Sverige bara består av hyresgäster boende nära en tunnelbanestation.

Det kanske egentligen inte är så konstigt. Miljöpartiet exempelvis lever ju inte som de lär eller är det så att det är alla andra som ska leva som de säger? Det finns det otaliga exempel på det, är det inte flygresor så är det taxiresor!

Det hela börjar likna mer och mer historien om ormen i paradiset! Där ormen, enligt nedtecknade beskrivningar, hatade Gud och var Guds fiende och som inte var något annan än djävulen!

Gäverängeskolan måste få en säker skolmiljö

När skolan nu ska bli en av kommunens två F-3 skolor har samtidigt skolmiljön förändrats till att nu även innehålla en genomfartsled för tung trafik. Mindre än en meter från skolgården dundrar tunga lastbilar fram på sin väg till och från ”ostfabriken”!

Trots att hastigheten är begränsad till 30 km/h, kör även vanliga fordon fortare än de ska. Detta medför att boende med barn, barnen på väg till eller från Gäverängeskolan och skolbarnen vid Gäverängeskolan riskerar att bli påkörda med skador för livet som följd.

Jag har under åren noterat ett ständigt ökat antal motorfordon som framförs i höga hastigheter och utan större hänsynstagande för gång- eller cykeltrafikanter eller för de i området boende familjerna

Som jag ser det är farthinder är det enda effektiva sättet att hålla farten nere och den tunga genomfartstrafiken borta. Och det måste ske innan den kända barnvisan När Lillan kom till jorden blir När Lillan kom i jorden!

En halv skolbibliotekarie är bättre än ingen!

Ockelbo kommun satsar på en halv skolbibliotekarie! Något som vi liberaler välkomnar, allra helst då vi under förra mandatperioden ville satsa just på skolbiblioteken och på skolbibliotekarier.

Ur vårt handlingsprogram går att utläsa att aktuella läromedel har stor betydelse för barnens och ungdomarnas studieintresse och vi får inte glömma bort de traditionella läroböckerna. Undersökningar har visat att många ungdomar, särskilt pojkar, har dålig läsförståelse. Folkpartiet vill därför satsa på skolbiblioteken och på skolbibliotekarier.

Till slut kanske det blir En skola i harmoni

eHälsa till alla (när får Gävleborg ett gemensamt journalsystem?)

En grundläggande förutsättning för god vård och omsorg av den enskilda individen är en ändamålsenlig och strukturerad vård- och omsorgsdokumentation. Rätt person ska ha tillgång till rätt och tydlig information vid rätt tillfälle.

Det gäller inte bara traditionell journalföring där de insatser som vidtagits dokumenteras, utan även planerade åtgärder samt individens delaktighet för att stödja vård- och rehabiliteringsprocessen.

Givetvis ska detta också inkludera uppgifter om gemensam planering av insatser och aktiviteter från olika huvudmän och utförare. En gemensam informationsstruktur ska stödja individens process eller vårdflöde och inte enbart organisationsprocessen. Informationen måste kunna ”följa” individen oavsett var i processen den har dokumenterats. I dag verkar it-stöd främst ha den organisatoriska enheten i centrum och saknar därmed stöd för processorienterad dokumentation.

I en rapport från SLIT konstateras att lite mer än hälften av landstingen har som strategi att ha ett gemensamt övergripande system för vårddokumentation vid sjukhus, psykiatri och primärvård, dock inte nuvarande region Gävleborg. Vidare noteras att i samband med införande av vårdval i Sverige framkom även krav på att samma IT-stöd för vårddokumentation ska finnas hos privata utförare som landstingen.

Idag upplevs IT-systemen som en tidstjuv. Det som kan vara mest irriterande är att informationen finns men att den inte hittas eller att den inte nås, för de organisatoriska gränserna även gäller informationen.

En vision måste vara att professionen inom vården ska ha all nödvändig information lätt tillgänglig i sin dator. Men även att det finns någon form av beslutsstöd, stöd för behandling och riktlinjer.

Tyvärr tror jag att de flesta patienter tror att det fungerar ungefär på det viset redan idag, att sjukhus har tillgång till varandras journalanteckningar och att information om besök på vårdcentral finns på sjukhusen.

Genom att skapa en ändamålsenlig och strukturerad vård- och omsorgsdokumentation dvs ”en patient – en journal” kan region Gävleborg ta steg mot att forma framtidens vårdinformations-miljö. Ett system som inkluderar och är ändamålsenlig för patienterna och som gör att de blir delaktiga i sin vård och behandling i högre grad än idag.

Jag har därför ställt en interpellation, till ansvarigt regionråd, där jag bland annat frågar om när region Gävleborg kommer ha ett gemensamt och sammanhängande system för vårddokumentation?

Stig Mörtman FP

Debattartikel publicerad i Gefle Dagblad, helahalsingland.se och dinLokaltidning

Försenad start vid Perslunda skolan

Oförutsedda markarbeten har gjort att tidplanen ändrats, det är förvånade!

Man var ju så säkra på sin sak att man till och med minskade ner posten oförutsedda kostnader till 6%! Eller var för att kostnaderna skulle hamna under 100 miljoners taket?

Om det nu tillkommer extra arbeten, kommer det säkerligen även att visa sig i en saftig kostnadsökning!

Hur var det nu Broder Tuck sade i Disneyfilmen Robin Hood på julaftonen – prisa gud här kommer skatteåterbäringen. Här kanske det blir ”(S)tålmannan” som säger – prisa gud här kommer skattehöjningen?

Innovation inom hälso- och sjukvården

Varje kunskapsdriven organisation har sin största resurs i sin personal. Detta gäller även inom hälso- och sjukvården. Under några år har det i flera landsting och regioner bedrivits en särskild innovationssatsning inom hälso- och sjukvården s.k. innovationsslussar.

Satsningens syfte har delvis varit att på lång sikt bidra till en ökad effektivitet och kvalitet i hälso- och sjukvården men även att förändra attityderna till innovation inom hälso- och sjukvården. Samt att också bidra till ekonomisk tillväxt genom exempelvis att antalet nya företag ökar och att det kan ske tillväxt i befintliga företag.

Satsningen har även haft en ambition om att innovationsslussarna ska göra hälso- och sjukvården till en mer attraktiv arbetsgivare genom att erbjuda alternativa karriärvägar och nya möjligheter att påverka den egna arbetssituationen.

Innovationsslussarna kan exempelvis hjälpa anställda inom hälso- och sjukvården att utveckla sina idéer, men även lotsa företag som vill komma i kontakt med hälso- och sjukvården för att utveckla sina produkter/tjänster. Inom vissa regioner finns det redan etablerade forskningssamarbeten där dessa innovationsslussar knyter an på ett naturligt sätt.

Framtidens behov av nya produkter och tjänster för prevention, diagnostik, behandling och vård av sjukdomar ställer krav på forskning och innovation. En ny idé/uppfinning utgår alltid från ett upplevt problem och behovet av en ny produkt. Det kan röra sig om idéer som underlättar för vårdpersonalen i deras dagliga arbete eller produkter som bidrar till en bättre vård för patienterna.

Men många av idéerna blir aldrig kända eller kommer inte ut på marknaden. Idéerna stannar kvar som smarta lösningar inom respektive klinik eller avdelning. En idé kan bli till en innovation, om idébäraren får tid och förutsättningar att ta steget att gå vidare med sin idé men även att få stöd i processen att utveckla en färdig produkt som förbättrar för patienter och personal.

Här har region Gävleborg, som vi ser det, en stor möjlighet att dels fånga upp, stödja och utveckla de idéer som kreativa och innovativa medarbetare skapar men även att framställa sig som en aktiv och attraktiv arbetsgivare. Vi har därför ställt en interpellation, till ansvarigt regionråd, där vi undrar hur regionen tänker agera i dessa för framtiden viktiga frågor!

Pehr Backström (FP)
Stig Mörtman (FP)

Debattartikel publicerad i Arbetarbladet, Gefle Dagblad, helahelsingland.se, Hudiksvalls Tidning och Ljusnan

 

När argumenten tryter kommer rallarsvingarna fram

Vid kommunfullmäktiges möte igår kväll blev jag av Mats Åstrand (S) beskylld för att fiska i grumligt vatten, när jag gentemot skattebetalarna tar ansvar och förklara att vi inte kan fatta beslut på ofullständiga underlag. Att det saknas relevanta beslutsunderlag i fullmäktige är nog bara ett bevis på att besluten reellt fattas i andra forum än den folkvalda församlingen.

Jag förstår att det måste vara jobbigt att efter så många, oemotsagda, år bli ifrågasatt och få pisk på fingrarna. Men det är beklämmande att en person som under lång tid varit heltidspolitiker inom både kommun och landsting, känner sig tvungen att försöka förringa de som är av en annan åsikt när argumenten tryter.

När det gäller lång erfarenhet, här i bemärkelsen att man varit med länge, kan det ju också vara så att den egentligen bara består av flera års repetition!

Jag lär nog snart också bli beskylld för att både vara en sån där besserwisser som ”kommer utifrån för att tala om för oss obildade töntar på landsbygden vad som är rätt att tycka och tänka” men även vara en ”raljerande gästspelare som försöker vinna poänger på enkla populistiska budskap”. (Ockelbos själ & hjärta nr 2/2010)