eHälsa till alla (när får Gävleborg ett gemensamt journalsystem?)

En grundläggande förutsättning för god vård och omsorg av den enskilda individen är en ändamålsenlig och strukturerad vård- och omsorgsdokumentation. Rätt person ska ha tillgång till rätt och tydlig information vid rätt tillfälle.

Det gäller inte bara traditionell journalföring där de insatser som vidtagits dokumenteras, utan även planerade åtgärder samt individens delaktighet för att stödja vård- och rehabiliteringsprocessen.

Givetvis ska detta också inkludera uppgifter om gemensam planering av insatser och aktiviteter från olika huvudmän och utförare. En gemensam informationsstruktur ska stödja individens process eller vårdflöde och inte enbart organisationsprocessen. Informationen måste kunna ”följa” individen oavsett var i processen den har dokumenterats. I dag verkar it-stöd främst ha den organisatoriska enheten i centrum och saknar därmed stöd för processorienterad dokumentation.

I en rapport från SLIT konstateras att lite mer än hälften av landstingen har som strategi att ha ett gemensamt övergripande system för vårddokumentation vid sjukhus, psykiatri och primärvård, dock inte nuvarande region Gävleborg. Vidare noteras att i samband med införande av vårdval i Sverige framkom även krav på att samma IT-stöd för vårddokumentation ska finnas hos privata utförare som landstingen.

Idag upplevs IT-systemen som en tidstjuv. Det som kan vara mest irriterande är att informationen finns men att den inte hittas eller att den inte nås, för de organisatoriska gränserna även gäller informationen.

En vision måste vara att professionen inom vården ska ha all nödvändig information lätt tillgänglig i sin dator. Men även att det finns någon form av beslutsstöd, stöd för behandling och riktlinjer.

Tyvärr tror jag att de flesta patienter tror att det fungerar ungefär på det viset redan idag, att sjukhus har tillgång till varandras journalanteckningar och att information om besök på vårdcentral finns på sjukhusen.

Genom att skapa en ändamålsenlig och strukturerad vård- och omsorgsdokumentation dvs ”en patient – en journal” kan region Gävleborg ta steg mot att forma framtidens vårdinformations-miljö. Ett system som inkluderar och är ändamålsenlig för patienterna och som gör att de blir delaktiga i sin vård och behandling i högre grad än idag.

Jag har därför ställt en interpellation, till ansvarigt regionråd, där jag bland annat frågar om när region Gävleborg kommer ha ett gemensamt och sammanhängande system för vårddokumentation?

Stig Mörtman FP

Debattartikel publicerad i Gefle Dagblad, helahalsingland.se och dinLokaltidning