Samma budgetvisa i år igen

Vid budgetdebatten i kommunfullmäktige den 28 november blev vi liberaler återigen beskyllda för att vilja ta bort fem tjänster inom kommunala administrationen när vi minskar på anslagen. Men i själva verket vill nog den politiska majoriteten utöka administrationen med fem tjänster, hur ska man annars tolka det extra anslag som ges?

Då kommunen i budget- och uppföljningssammanhang använder sig av schablonmässiga tolftedelar och inte en periodisering av kostnader har vi, som vanligt, räknat fram ett prognostiserat resultat för innevarande år och sedan lagt på en procentsats som budgetnivå för kommande år.

Trots att vi inte är ekonomer och kan räkna, vilket brukar vara den generella kommentaren för den politiska majoriteten så är vi ganska bra på det! Om vi tittar på utfallet för 2015 så hamnade våra beräkningar i budgeten för 2015 mindre än 1% ifrån utfallet – ganska bra för att inte kunna räkna!!! De som kunde räkna, dvs majoriteten om man lyssnar till vad de säger, hamnade över 10% !!!

Vidare vill vi enligt kommunalrådet sätta Wij Trädgårdar i konkurs, igen! Detta för att vi inte ställer upp och ger bort skattemedel till en verksamhet som inte bär sig! För 2017 innebär det nästa fem miljoner kronor i direkt och indirekt stöd. Pengar som vi menar kan användas på för kommuninnevånarna bättre sätt. Det är bättre satsa på de som redan är här än de som åker bort!

Vid min interpellation om varför inte fullmäktige fick ta ställning till den, och numer avsomnade, våta S-drömmen om storregioner var kommunalrådet väldig tydlig i sitt anförande. Socialdemokraterna hade ett kongressbeslut i frågan och det gjorde att diskussion och beslut i den folkvalda fullmäktigeförsamlingen var onödig.

När sedan kommunalrådet tog till att det inte funnits tid för fullmäktige att besluta ifråga sken okunskapens starka låga igenom! Fullmäktige hade sammanträde den 3 oktober och den 6 oktober skulle svar vara inne hos finansdepartementet – dvs 3 dagar senare, men som sagt S hade ju ett kongressbeslut om det!

Glädjens dag

Torsdag den 24 november var dagen då kloka allianspartier tog ifrån den S-märkta regeringen pennan, passare och linjal med vilka de försökt rita om, stuva om och paketera ihop Sveriges befolkning likt Axel Oxenstierna.

Tyvärr blir det nog C som, på kort sikt, får vind i seglen som de som stoppade denna våta S-dröm. Medan vi liberaler försökt oss på krishantering av i media beskrivet som ett långvarigt arbetsmiljöproblem. Finns det sådana problem ska dessa tas hand om omgående, inte dras i långbänk.

Det hela måste beskrivas som ”taskig tajming”. Vad är bäst – att stoppa en våt S-dröm eller krishantera i media?

Lyft fram problemområden istället för att stoppa huvudet i sanden

Alternativ rubriksättning:
Resultatet i rapporten föga upplyftande Tommy Berger S ( helahelsingland.se)
Här är regionrådet tyvärr vilse i pannkakan! ( GD)

I nyligen publicerade artiklar i lokalmedia ger regionråd Tommy Berger uttryck för en frustration som verkar finnas inom den politiska majoriteten över att det finns de som dryftat sig till att kritisera hälso- och sjukvården i länet.

Jag har i ett flertal artiklar kritiserat den majoritetsstyrda hälso- och sjukvården och samtidigt gett uttryck för hur man behöver angripa de många och stora utmaningar som finns, men även vilka prioriteringar som behöver göras. Om detta har kvalificerat mig till att hamna i den grupp av belackare som regionrådet Tommy Berger anser förmörkar regionhimlen är för mig oviktigt.

Hälso- och sjukvård handlar inte bara om huruvida slutresultatet blir bra eller inte. Det handlar också om förmågan att under vårdprocessen skapa trygghet genom att svara upp mot patienternas förväntningar om service, delaktighet och gott bemötande.

I dagarna presenterades en rapport där resultatet, återigen, inte är alltför upplyftande, men den lär väl regionrådet i god anda blunda för! Det är myndigheten för vård- och omsorgsanalys rapport: Vården ur befolkningens perspektiv 2016 – en jämförelse mellan Sverige och tio andra länder.

Hur står sig då befolkningens upplevelse av sjukvården i Sverige i jämförelse med andra länder? Inte särskilt bra, blir svaret. I årets undersökning framkommer det att en tredjedel av de svenska patienterna tycker att sjukvårdssystemet fungerar bra.

Regionrådet hävdar med svepande omskrivningar att rapporter och undersökningar vantolkas men som vanligt är det de referensramar man har som styr hur saker uppfattas. Det räcker med att jämföra med regeringens, politiskt färgade, utredning om vinster i välfärden där man i Dagens Industri kan läsa att forskaren Mikael Runsten menar att utredaren drar helt orimliga slutsatser utifrån hans forskning!  

Istället för att som strutsen stoppa huvudet i sanden och låtsas som ingenting anser jag att det är bättre att lyft fram problemområden så att dessa går att förbättra.

Om det nu är så att länets hälso- och sjukvården är i världsklass var är de stora besökarskaror, de som vill ta del av all världsklass? Och hur kommer det sig att regionen gjort så många resor till Amerika eller för den delen alla de problem med bemanning vid hälsocentraler runt om i länet och som i ett fall lett till att en hälsocentral lyfts ur hälsovalet?

Nej här är regionrådet tyvärr vilse i pannkakan!

Artikel publicerad i bla Arbetarbladet, Gefle Dagblad och helahalsingland.se

Nollsummespel som inte går ihop

Häromdagen kunde man i Arbetarbladet läsa, likt en karbonkopia av kommunens egna journalistik, att nya butiker i centrum andas framtidstro.

Det hela rör sig om ett nollsummespel då det inte blir fler butiker i Ockelbo utan de som finns flyttar runt, till kanske bättre avtal och lokaler. Samtidigt blir det tomma lokaler på andra ställen men det är väl inte kommunens!

De rödgröna försöker röka ut privata vårdgivare!

I flera förslag som den rödgröna regeringen nyligen skickat ut i landet för att få synpunkter på är innebörden klar – inga privata alternativ här inte!

Den rödgröna regeringen vill förbjuda att verksamhet som idag drivs vid, eller som någon gång under de senaste tio åren haft någon koppling till, ett universitetssjukhus ska kunna drivas i privat regi. De rödgröna verkar vara orolig för att hälso- och sjukvården på universitetssjukhusen ska bli sämre för patienterna om den bedrivs av andra vårdgivare än de det offentliga. I förslaget finns också en lagändring som skulle innebära att landstingen inte heller får lämna över ansvaret för vissa delar av hälso- och sjukvården till andra vårdgivare.

Jag tror att de flesta delar den grundläggande uppfattningen att hälso- och sjukvården ska vara offentligt och solidariskt finansierad. Jag tror däremot inte att finansieringsfrågan kräver en begränsning av alternativ i hur hälso och sjukvården drivs. Dessa slutsatser vilar mer på en obefogad rädsla för att lämna det gamla och invanda och på den överdrivna tron på att offentligt drivna sjukhusorganisationer är de mest optimala.

Regeringen vill även begränsa eller ta bort de möjligheter som en privat sjukförsäkring ger, ingen ska få skapa sina egna möjligheter, alla ska likabehandlas. I en internationell jämförelse, gjord av Sveriges Kommuner och Landstings förra året, visades att oavsett inkomst är du lika missnöjd med vården, får stå i kö lika länge, och utsätts för lika dålig kvalitet på vården. Ingen var bättre än Sverige på detta!

Ska något ses över är det nog snarare den etiska plattformen, som infördes i hälso- och sjukvårdslagen 1997 och som ska vägleda prioriteringen av vårdens resurser, som behöver se över detta då den uppenbarligen inte riktig fungerar som det var tänkt. För hur är det med alla riktade satsningar mot vissa grupper, folkhälsoinsatser eller vårdgarantier som man nog också kan anse strida med den etiska plattformen!

Det är illa när regering, och i förlängningen riksdagen, ägnar sig åt inskränkningar och retroaktiv lagstiftning men det kanske har ett ädelt och nationellt (S)yfte – röka ut privata alternativ och vårdgivare!


Artikel publicerad i bla Gefle Dagblad och helahälsingland.se