Vem sätter nålen i din kropp

Under en tioårsperiod har antalet recept på botox dubblerats och enligt en opinionsundersökning som nyligen presenterades i en artikelserie i SvD så kan nästan en tredjedel av svenskarna tänka sig att genomgå en estetisk skönhetsoperation – trots att det inte finns någon lagstiftning som reglerar den växande svenska marknaden. Men vem tar hand om misslyckade ingrepp är fortfarande inte helt klart!

I dag finns så kallade walk in-clinics, där man på lunchen kan slinka in för att med sprutor trolla bort fåror, något som för många idag inte är något konstigare än att applicera lösögonfransar, färga hår, bleka tänder eller göra nagelförlängningar.

Här finns de oseriösa aktörer som ser sin chans när drivkraften att göra det bästa möjliga av sitt utseende, fokuseringen på ungdomlig fägring och definierade idealbilder driver alla kurvor uppåt.

Om nu något skulle gå fel, vem tar då hand om eventuella komplikationer av en estetisk kroppsbehandling! Men när det saknas både regelverk och kontrollmyndighet, något som varit känt sedan länge, är läget rätt oklart – ungefär som vilda västern!

Hur många som fallit offer för outbildad personal på skönhetssalonger, eller för den delen okunniga kirurger vet ingen med säkerhet. Inte heller hur många som hamnat i den offentliga vården efter ett ingrepp för tydligen förs ingen statistik specifikt på sjukvård orsakad av estetiska ingrepp i syfte att försköna utseendet.

Det finns många som råkar illa ut, men som inte vill gå ut med det då det samtidigt är lite skambelagt att ha blivit lurad i jakten på ett förfinat yttre.

2015 överlämnade Skönhetsutredningen, Kroppsbehandlingar – Åtgärder för ett stärkt konsumentskydd,  till den rödgröna regeringen ett förslag till en ny lag och en nationell informationstjänst med oberoende information.

Tyvärr har inte mycket hänt efter det, den rödgröna regeringen har inte arbetat vidare med förslaget! Det är en bransch som behöver regleras: Många är okunniga och vem som helst kan gå en snabbkurs och börja ge injektioner.

Varför detta inte prioriteras hos den rödgröna regeringen är svårt att säga, kanske – hemska tanke – för att det främst är kvinnor som drabbas!

 

Artikel publicerad i Gefle Dagblad och helahälsingland.se

En osund kultur

Vi liberalerna har överklagat kommunstyrelsens beslut §37/17 som vi menar inte tillkommit i laga ordning då vi menar att två fall av jäv förekommit, dels vid beslutstillfället men även vid handläggning och föredragning av ärendet.

§37/17 handlar om riskbedömning kommunalt borgensåtagande – kooperativ hyresrättsföreningen Hästen, komplettering KS §20/17 som ska ligga till grund för fullmäktiges beslut om kommunen skall såsom för egen skuld ingå borgen för en förening.

Vi menar att det visar på en osund kultur. Redan 2012 uppmärksammade vi i dåvarande Folkpartiet problematiken med eventuella jävssituationer  inom kommunen och vi lämnade därför in en motion om kommunen ska införa riktlinjer om mutor, jäv och representation och att all kommunal verksamhet oavsett form eller engagemang ska omfattas av dessa riktlinjer. Kommunfullmäktige beslutade 2013, §27/13, att införa dessa riktlinjer, till dags datum har dock ingenting hänt.

2015 ställde vi liberaler, i en interpellation, frågan varför inte kommunstyrelsen sett till att verkställa fullmäktiges beslut? Vi menade då att det har med tiden har det blivit tydligt att inte kommunstyrelsen haft det fokus man, utifrån exempelvis kommunallagen 6 kap 4§, har rätt att kräva om att beslut fattade av fullmäktige ska verkställas.

2015 gjordes även Arbetarbladet (5 maj) ett stor uppslag där det står att “Håkans föreningar fick miljonbidrag”. I samband med Arbetarbladets uppslag det uttalar ett fd kommunalråd (och nämndordförande) att det är skillnad på juridik och moral och att det i detta fall skulle vara något motiverar att kommunen avviker från den juridiska vägen! Och visst är det skillnad; där juridiken ger alla medborgare i Sverige likhet inför lagen så är moral något som varierar från person till person! Här kanske det dock menas att det är majoritetens moral som ska styra?

I Göteborg fanns den så kallade Göteborgsandan, där politiker och tjänstemän gick vid sidan av uppgjorda regler i den politiska organisationen för att uppnå vissa mål och utveckla staden, och där många har suttit på dubbla stolar och fått roller där de exempelvis blivit satta att kontrollera eller belöna sig själva.

Det som visas är kanske en så kallad Ockelboanda, som funnits under decennier? Det har sagts att kommunen kan fatta vilka beslut som helst så länge ingen överklagar!  Är det som är moralen; det är OK att fuska så länge du inte åker fast!

Vi upplever en stor frustration bland Ockelbos innevånare där man är trött på att politiker och tjänstemän gör som dom vill och struntar i regler och lagar. Därför är det bra att nu förvaltningsrätten får göra en bedömning.

KOL, Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, en av vår tids stora folksjukdomar.

I Sverige beräknas uppemot 700 000 personer ha KOL. De flesta har sjukdomen i lindrig form och många lever med den utan att ha fått diagnosen KOL. Symptomen kommer ofta krypande och sjukdomen utvecklas långsamt, det kan ta flera årtionden innan sjukdomen leder till svåra andningsbesvär.  KOL är en inflammatorisk luftrörs- och lungsjukdom, som försvårar luftflödet till och från lungorna och upplevs av de drabbade som andfåddhet och dålig ork.

Det är viktigt att identifiera personer som har tidiga eller lindriga symptom för att ge dem den information och hjälp till rökstopp som kan förhindra att svår KOL utvecklas. Dödligheten i KOL har ökat sedan 1970-talet och för närvarande avlider omkring 3 000 svenskar per år i sjukdomen. KOL medför stora kostnader för samhället, både i form av direkta kostnader för hälso- och sjukvården men även indirekta kostnader i form av arbetsbortfall. Den totala kostnaden för KOL i Sverige under ett år har uppskattats till cirka 14 miljarder kronor.

De flesta som får KOL i Sverige har länge varit rökare. En tidig rökdebut är en viktig riskfaktor, och det är därför viktigt att förmå unga att inte börja röka.

De senaste åren har flera nya läkemedel kommit fram som påverkar symptomen och sjukdomsutvecklingen i högre grad än tidigare.  Samtidigt är inte KOL enbart en lungsjukdom. Med ökad svårighetsgrad blir KOL alltmer en systemsjukdom med avmagring, osteoporos (benskörhet), muskelsvaghet, sömnstörningar, depression eller andra försämringar.

I Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL konstateras att det i dag finns en stor underdiagnostik inom både astma och KOL, vilket innebär att många personer är utan en effektiv behandling med sämre hälsa som följd.

För att diagnostisera personer där man misstänker KOL på ett korrekt sätt bör hälso- och sjukvården erbjuda spirometri (lung-funktionsmätning). En noggrann diagnostik bör även omfatta en utvärdering av hur allvarlig sjukdomen är, vilket möjliggör rätt behandling till rätt person.

Primärvården har en allt viktigare roll för upptäckt, diagnostik och omhändertagande av patienter med KOL. Det är därför bra att Liberalerna genom en långsiktig satsning på primärvården skapar möjligheter för fler att få sin sjukdom upptäckt, diagnostiserad och behandlad i ett tidigt stadium.

Det är aldrig för sent att sluta röka – det gäller även för den som drabbats av kronisk lungsjukdom.

Artikel publicerad i bla Gefle Dagblad och helahälsingland.se

Övertro på de egna ideerna inom räddningstjänsten?

Läser hos SVT att när missnöjet pyr bland länets deltidsbrandmän mot det nya avtalet får förbundschefen för Gästrike Räddningstjänst en rejäl lönehöjning.

Motiv till höjningen är att förbundschefen får nya arbetsuppgifter som läggs ovanpå hans ordinarie arbetsuppgifter och då  måste han naturligtvis ha betalt för det.

Om inte han gör det måste det skaffas fram en projektledare för att jobba med Räddningstjänstens nya hus Trygghetens hus! Det skulle nog bli tre gånger så dyrt säger förbundsordförande till SVT! Men när projekt är klart återgår väl ersättningen!

Här framstår räddningsdirektion med förbundsordförande i spetsen som ett gäng som har en övertro på sin egen ide, och som de säkert bedömer som lysande. Lägg projektledaruppdraget på en person som redan arbetar heltid i stället för att ge uppdraget till någon som kan ha fullt fokus på uppgiften.

Uppenbarligen resonerar de så att det är billigare att låta någon göra det med vänster hand, istället för med bägge händerna!

Jag är övertygad om att satsningar som görs reellt och kraftfullt, och inte lite vid sidan om, lönar sig i längden. Annars blir det som med den late vasaloppslöparen, som inte orkade träna, han kom inte längre än till Mångsbodarna!

Fort och fel när det gäller borgen

På måndag ska kommunfullmäktige fatta beslut om kommunal borgen för en kooperativ hyresrättsförening, men ett ganska viktigt beslutsunderlag saknas. I ett fullmäktigebeslut från 2015 påtalas att vid varje nytt borgensåtagande skall en riskbedömning göras, vilket är rätt sunt! Det är ganska mycket som ska genomlysas i en sådan riskbedömning och som sedan ligger till grund för ett beslut om borgen.

Nu höll det på gå åt pipsvängen, ty kommunstyrelse hade utan ett sådant underlag hunnit ropa – vi borgar åt Hästen!  Och därefter uppmana de folkvalda att göra likaså – borga åt Hästen!

Men frågan är, när kommer de folkvalda att delges denna information, så de i tid kan sätta sig in i ärendet dvs riskbedömningen som är väsentlig för borgenåtagandet. Men det påverkar även hur allmänheten genom offentlighetsprincipen kan följa med i den kommunala beslutsprocessen.

Om man nu schabblat bort väsentliga delar från beslutsunderlaget vore det väl bättre att göra det korrekt, i god öppen anda och skjuta på beslutet, snarare än att forcera fram något med risk för att det blir fort och fel.  (det har man ju i och för sig redan gjort i kommunstyrelsen) 😉

Återstår att se vad som händer under helgen?