KOL, Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, en av vår tids stora folksjukdomar.

I Sverige beräknas uppemot 700 000 personer ha KOL. De flesta har sjukdomen i lindrig form och många lever med den utan att ha fått diagnosen KOL. Symptomen kommer ofta krypande och sjukdomen utvecklas långsamt, det kan ta flera årtionden innan sjukdomen leder till svåra andningsbesvär.  KOL är en inflammatorisk luftrörs- och lungsjukdom, som försvårar luftflödet till och från lungorna och upplevs av de drabbade som andfåddhet och dålig ork.

Det är viktigt att identifiera personer som har tidiga eller lindriga symptom för att ge dem den information och hjälp till rökstopp som kan förhindra att svår KOL utvecklas. Dödligheten i KOL har ökat sedan 1970-talet och för närvarande avlider omkring 3 000 svenskar per år i sjukdomen. KOL medför stora kostnader för samhället, både i form av direkta kostnader för hälso- och sjukvården men även indirekta kostnader i form av arbetsbortfall. Den totala kostnaden för KOL i Sverige under ett år har uppskattats till cirka 14 miljarder kronor.

De flesta som får KOL i Sverige har länge varit rökare. En tidig rökdebut är en viktig riskfaktor, och det är därför viktigt att förmå unga att inte börja röka.

De senaste åren har flera nya läkemedel kommit fram som påverkar symptomen och sjukdomsutvecklingen i högre grad än tidigare.  Samtidigt är inte KOL enbart en lungsjukdom. Med ökad svårighetsgrad blir KOL alltmer en systemsjukdom med avmagring, osteoporos (benskörhet), muskelsvaghet, sömnstörningar, depression eller andra försämringar.

I Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL konstateras att det i dag finns en stor underdiagnostik inom både astma och KOL, vilket innebär att många personer är utan en effektiv behandling med sämre hälsa som följd.

För att diagnostisera personer där man misstänker KOL på ett korrekt sätt bör hälso- och sjukvården erbjuda spirometri (lung-funktionsmätning). En noggrann diagnostik bör även omfatta en utvärdering av hur allvarlig sjukdomen är, vilket möjliggör rätt behandling till rätt person.

Primärvården har en allt viktigare roll för upptäckt, diagnostik och omhändertagande av patienter med KOL. Det är därför bra att Liberalerna genom en långsiktig satsning på primärvården skapar möjligheter för fler att få sin sjukdom upptäckt, diagnostiserad och behandlad i ett tidigt stadium.

Det är aldrig för sent att sluta röka – det gäller även för den som drabbats av kronisk lungsjukdom.

Artikel publicerad i bla Gefle Dagblad och helahälsingland.se