En osund kultur

Vi liberalerna har överklagat kommunstyrelsens beslut §37/17 som vi menar inte tillkommit i laga ordning då vi menar att två fall av jäv förekommit, dels vid beslutstillfället men även vid handläggning och föredragning av ärendet.

§37/17 handlar om riskbedömning kommunalt borgensåtagande – kooperativ hyresrättsföreningen Hästen, komplettering KS §20/17 som ska ligga till grund för fullmäktiges beslut om kommunen skall såsom för egen skuld ingå borgen för en förening.

Vi menar att det visar på en osund kultur. Redan 2012 uppmärksammade vi i dåvarande Folkpartiet problematiken med eventuella jävssituationer  inom kommunen och vi lämnade därför in en motion om kommunen ska införa riktlinjer om mutor, jäv och representation och att all kommunal verksamhet oavsett form eller engagemang ska omfattas av dessa riktlinjer. Kommunfullmäktige beslutade 2013, §27/13, att införa dessa riktlinjer, till dags datum har dock ingenting hänt.

2015 ställde vi liberaler, i en interpellation, frågan varför inte kommunstyrelsen sett till att verkställa fullmäktiges beslut? Vi menade då att det har med tiden har det blivit tydligt att inte kommunstyrelsen haft det fokus man, utifrån exempelvis kommunallagen 6 kap 4§, har rätt att kräva om att beslut fattade av fullmäktige ska verkställas.

2015 gjordes även Arbetarbladet (5 maj) ett stor uppslag där det står att “Håkans föreningar fick miljonbidrag”. I samband med Arbetarbladets uppslag det uttalar ett fd kommunalråd (och nämndordförande) att det är skillnad på juridik och moral och att det i detta fall skulle vara något motiverar att kommunen avviker från den juridiska vägen! Och visst är det skillnad; där juridiken ger alla medborgare i Sverige likhet inför lagen så är moral något som varierar från person till person! Här kanske det dock menas att det är majoritetens moral som ska styra?

I Göteborg fanns den så kallade Göteborgsandan, där politiker och tjänstemän gick vid sidan av uppgjorda regler i den politiska organisationen för att uppnå vissa mål och utveckla staden, och där många har suttit på dubbla stolar och fått roller där de exempelvis blivit satta att kontrollera eller belöna sig själva.

Det som visas är kanske en så kallad Ockelboanda, som funnits under decennier? Det har sagts att kommunen kan fatta vilka beslut som helst så länge ingen överklagar!  Är det som är moralen; det är OK att fuska så länge du inte åker fast!

Vi upplever en stor frustration bland Ockelbos innevånare där man är trött på att politiker och tjänstemän gör som dom vill och struntar i regler och lagar. Därför är det bra att nu förvaltningsrätten får göra en bedömning.