Digitalisering i vården

En grundläggande förutsättning för god vård och omsorg av den enskilda individen är en ändamålsenlig och strukturerad vård- och omsorgsdokumentation. Rätt person ska ha tillgång till rätt och tydlig information vid rätt tillfälle.

Det gäller inte bara traditionell journalföring där de insatser som vidtagits dokumenteras, utan även planerade åtgärder samt individens delaktighet för att stödja vård- och rehabiliteringsprocessen.

Givetvis ska detta också inkludera uppgifter om gemensam planering av insatser och aktiviteter från olika huvudmän och utförare. En gemensam informationsstruktur ska stödja individens process eller vårdflöde och inte enbart organisation.

I en rapport från SLIT konstateras att nästa alla landstingen har som strategi att ha ett gemensamt övergripande system för vårddokumentation vid sjukhus, psykiatri och primärvård, dock inte Gävleborg!

Landstingen fortsätter dessvärre  att satsa förhållandevis lite på it och digitalisering – trots att det finns en vision om att Sverige ska bli bäst på e-hälsa i världen till 2025. I dag ligger it-kostnaderna på i stort sett samma nivå som 2004.

En vision måste vara att professionen inom vården ska ha all nödvändig information lätt tillgänglig i sin dator. Men även att det finns någon form av beslutsstöd, stöd för behandling och riktlinjer.

Mobila lösningar i vården blir allt vanligare och bidrar till att förbättra arbetsprocesserna och åtkomsten till information. Ungefär hälften av landsting har idag en strategi för mobilitet, som omfattar lösningar med åtkomst till journalsystem med såväl smartphones som läsplattor.

Elektroniska tjänster som underlättar för patienten har också börjat användas mer och mer inom vården, och vad jag förstår då väntar vårt län, likt resenären som blir kvar på perrongen vid den digitala resan, på att följa med.

Två exempel på det är dels elektronisk hantering av frikort, vilket används i hälften av landstingen. Även digitala vårdmöten – där man uppsöker exempelvis läkare via sin dator eller mobil är på gång hos flera landsting.

Vården, världen och tekniken står inte stilla även om den viljan hos den styrande rödgröna politiska majoriteten verkar vilja göra det.

Vid senaste regionfullmäktige, den 12 juni, ställde därför sjukvårdspartiet  frågor till ansvarigt regionråd om hur det står till med digitaliseringen i länet – mycket (s)nack och lite verkstad!

 

Artikel publicerad i Gefle Dagblad