Kommentarer ang Ockelbo kommuns årsredovisning 2018

Till kommunstyrelsens protokoll har jag anfört följande:

När kommunen för tolfte året i rad levererar ett positivt resultat, ska man samtidigt vara medveten om att kommunen under dessa tolv år i budgetprocessen valt att avvika från det vedertagna måttet på god ekonomisk hushållning som innebär ett överskott på 2 procent av kommunens årliga skatteintäkter, statsbidrag och utjämning. Samtidigt har kommunen under dessa år angett att till nästa år ska vi minsann ha ett överskott om 2%.

I årsredovisningen lyfts det framgångsrika arbete som kommunens chefer gör rörande den långa sjukfrånvaron; “Våra chefer arbetar aktivt med preventivt arbete, rehabplaner och tidiga insatser”. Det är bra men beskrivningen om arbetet med att mota den korta sjukfrånvaron lyser med sin frånvaro. Det nämns i enbart i svepande drag om att det är ett nationellt problem.

Om det bedrivs ett  systematisk arbetsmiljöarbete  som inkluderar styrning och ledning, kommunikation, delaktighet, resurser och ansvar och socialt samspel är jag övertygad om att man även kan minska en kort sjukfrånvaro. För i dess förlängning kan en återkommande kort sjukfrånvaro leda till en lång sjukfrånvaro.

I årsredovisningen lyfts det fram att fler röstade i riksdagsvalet 2018 men det nämns inget om att det, jämfört med riksdagsvalet (86,15%), är färre som röstar i kommun- (84,67%) respektive landstingsval (83,77%).

I årsredovisningen lyfts Wij trädgårdar fram om “den största turistattraktionen”, sett till antalet besökare torde Ockelbo Marknad vara den största turistattraktionen. Inför kommunens Turismstrategi  2013-2020 gjordes en nationell mätning av svenskarnas bild av Ockelbo kommun, kallad Attraktionsindex Ockelbo. Där var Ockelbo sommarmarknad (49%) mest attraktivt att besöka. Uppleva Wij Trädgårdar (39%) och Besöka älgparken (29%) och Vara för sig själv i Eremitkojan (17%).

Genom skrivningar som ”Kommunen är dels den största stiftare…” visar Ockelbo kommun att man fortfarande, efter 17 år, inte kan hålla isär begreppen när det gäller stiftelsen Wij trädgårdar. Vad är en stiftelse och vilket ansvar, rättigheter och skyldigheter, finns det.

En stiftelse är en självägande juridisk person som inte kan ha medlemmar eller ägare. En stiftelse bildas genom att egendom enligt förordnande av en eller flera stiftare avskiljs för att varaktigt förvaltas som en självständig förmögenhet för ett bestämt ändamål.

Ockelbo kommun har därmed inget ansvar gentemot stiftelsen. Att man sen ger bort pengar, borgar och lånar ut är en annan sak men det är inte kommunens stiftelse.

I årsredovisningen finns arbetslöshet redovisad. I texten omnämns gruppen Totalt arbetslösa, där också personer i arbetsmarknadsåtgärder ingår men tyvärr finns inte den tabell som det refereras om i texten med. När det gäller redovisning av ungdomsarbetslösheten är det ungdomar som är mellan 18-24 år som finns redovisade men gruppen ungdomar mellan 15-17 år finns inte med. Risken är då stor att det är en grupp som faller mellan stolarna om det inte sker någon sammanhållen redovisning.

När det gäller pensionsförpliktelser finns det olika värden redovisade i årsredovisningen. Ett värde om 175 mnkr omnämns som ”i dagsläget”  men i den övriga texten anges 173,3 mnkr per den 31/12 2018.

Anmälan om kollektiv kränkande behandling

I går gjorde jag en anmälan om kollektiv kränkande behandling i skolan då jag fått kännedom om att det hänt/pågick en kollektiv kränkande handling på Perslundaskolan. Bakgrunden är att det varit skadegörelse av datorer varav en dator blivit låst biometriskt och kunde därför inte låsas upp av skolan.

Skolpersonal hade under förra veckan i klasser meddelat att barnen skulle erkänna vem som gjort skadegörelsen annars blir det polisanmälan, enl uppgift har inget barn erkänt. Under slutet av veckan blir pojkar i årskurs 9, en efter en, uttagna från respektive lektion och får lämna fingeravtryck, alla 10 fingrar för att se vem som gjort skadegörelsen.

Om inte det var pojkarna skulle det fortsättas med flickorna i årskurs 9 och sedan vidare till årskurs 6. Dessa var tydligen de som har haft störst tillgång till de datorer som skadegörelsen härrör sig till.

Ingen ur personalen på Perslundaskolan, varken ledning eller de lärare som skickar ut barnen en efter en, reagerar över vad man faktiskt håller på med!

Skolan agerar som att alla barn är skyldiga och att barnen måste bevisa att de inte är den/de skyldiga. Skolan genom sina personal tvingar barn i en beroendeställning, vuxen skolpersonal gentemot barn, att göra något med sin kropp, inte bara en gång utan 10 gånger.

Vårdnadshavarna till barn som utsatts för den kollektiva kränkning är inte på något sätt informerad om detta.

Replik till EIF GD 27 mars

Signaturen EIF undrar vad jag menar när jag skriver ”nyktert och faktamässigt” och det enkla svaret är att det betyder helt enkelt vad det står för. I klimatdebatten är alltför många känslomässigt berusade, känner hur saker och ting är och negligerar därför fakta.

Saklig evidensbaserad fakta upplevs av många som det farligaste som finns detta då dessa inte är baserade på känslor. Fakta visar att känslor är övergående, alltmedan fakta är bestående eller överbevisad av fakta och inte av andra känslor!

Det som saknas är rim och reson och jag menar att det är nyttigt att ifrågasätta den känslomässiga klimatdebatten som idag förs och lyfta fram fakta om vår möjlighet till påverkan. Påverkas miljön i den utsträckning som de känslomässigt berusade känner om Sverige och svensken i gemensam tar till extremer och slutar flyga, åka bil eller äta kött? Jag förstår att det kan vara jobbigt när ens illusioner krossas!

När man känner hur saker och ting är hur kan man då beskriva den klimatmässiga situation världen befinner sig i? Hur känner man då inför den kanske obehagliga frågan, som nästan aldrig kommer upp när klimatet debatteras, om överbefolkning och den befolkningsökningen som sker i världen och dess påverkan på miljön?

Vad händer med klimatet när folkmängden i exempelvis utvecklingsländerna växer snabbt? I takt med att deras ekonomiska välstånd också stiger, kommer de att ändra livsstil och börja förbruka mer energi än de gör i dag!

Att försöka beskriva klimatproblemen och finna lösningar utan dessa faktorer är som att famla i mörkret! För det bästa för klimatet är rent krasst att skaffa färre barn!

Insändare publicerad i Gefle Dagblad

Svar till Per Jernberg Feministisk initiativ Gävle GD 24 mars

Per Jernberg ger i sitt svar på min insändare, GD den 21 mars ang känslor eller fakta i klimatdebatten, uttryck för en oförståelse inför mitt realistiska inlägg om hur klimatdebatten idag förs och så kanske det kan vara om man enbart känner hur saker och ting är!

Men fakta är att oavsett hur mycket den rödgröna regeringen, kanske med feministisk initiativs önskan, än försöker miljöbeskatta det svenska folket, till den nivå att man inte kan göra annat än att sitta på en överväxt betesmark och spela på läppen, i tron att det får ner klimatpåverkan så är det i slutändan bara 0,1% av jordens befolkning som påverkas av detta.

Eller tror Per Jernberg och feministisk initiativ på fullaste allvar att den övriga världen stannar upp, lyssnar och ropar hurra – så ska vi också göra? Det är ett känslobaserat svar (när man känner att det är så)! Men det realistiska svaret är att den största delen av jordens befolkning inte ens vet om att Sverige existerar!

Insändare publicerad i Gefle Dagblad