Kommentarer ang Ockelbo kommuns årsredovisning 2018

Till kommunstyrelsens protokoll har jag anfört följande:

När kommunen för tolfte året i rad levererar ett positivt resultat, ska man samtidigt vara medveten om att kommunen under dessa tolv år i budgetprocessen valt att avvika från det vedertagna måttet på god ekonomisk hushållning som innebär ett överskott på 2 procent av kommunens årliga skatteintäkter, statsbidrag och utjämning. Samtidigt har kommunen under dessa år angett att till nästa år ska vi minsann ha ett överskott om 2%.

I årsredovisningen lyfts det framgångsrika arbete som kommunens chefer gör rörande den långa sjukfrånvaron; “Våra chefer arbetar aktivt med preventivt arbete, rehabplaner och tidiga insatser”. Det är bra men beskrivningen om arbetet med att mota den korta sjukfrånvaron lyser med sin frånvaro. Det nämns i enbart i svepande drag om att det är ett nationellt problem.

Om det bedrivs ett  systematisk arbetsmiljöarbete  som inkluderar styrning och ledning, kommunikation, delaktighet, resurser och ansvar och socialt samspel är jag övertygad om att man även kan minska en kort sjukfrånvaro. För i dess förlängning kan en återkommande kort sjukfrånvaro leda till en lång sjukfrånvaro.

I årsredovisningen lyfts det fram att fler röstade i riksdagsvalet 2018 men det nämns inget om att det, jämfört med riksdagsvalet (86,15%), är färre som röstar i kommun- (84,67%) respektive landstingsval (83,77%).

I årsredovisningen lyfts Wij trädgårdar fram om “den största turistattraktionen”, sett till antalet besökare torde Ockelbo Marknad vara den största turistattraktionen. Inför kommunens Turismstrategi  2013-2020 gjordes en nationell mätning av svenskarnas bild av Ockelbo kommun, kallad Attraktionsindex Ockelbo. Där var Ockelbo sommarmarknad (49%) mest attraktivt att besöka. Uppleva Wij Trädgårdar (39%) och Besöka älgparken (29%) och Vara för sig själv i Eremitkojan (17%).

Genom skrivningar som ”Kommunen är dels den största stiftare…” visar Ockelbo kommun att man fortfarande, efter 17 år, inte kan hålla isär begreppen när det gäller stiftelsen Wij trädgårdar. Vad är en stiftelse och vilket ansvar, rättigheter och skyldigheter, finns det.

En stiftelse är en självägande juridisk person som inte kan ha medlemmar eller ägare. En stiftelse bildas genom att egendom enligt förordnande av en eller flera stiftare avskiljs för att varaktigt förvaltas som en självständig förmögenhet för ett bestämt ändamål.

Ockelbo kommun har därmed inget ansvar gentemot stiftelsen. Att man sen ger bort pengar, borgar och lånar ut är en annan sak men det är inte kommunens stiftelse.

I årsredovisningen finns arbetslöshet redovisad. I texten omnämns gruppen Totalt arbetslösa, där också personer i arbetsmarknadsåtgärder ingår men tyvärr finns inte den tabell som det refereras om i texten med. När det gäller redovisning av ungdomsarbetslösheten är det ungdomar som är mellan 18-24 år som finns redovisade men gruppen ungdomar mellan 15-17 år finns inte med. Risken är då stor att det är en grupp som faller mellan stolarna om det inte sker någon sammanhållen redovisning.

När det gäller pensionsförpliktelser finns det olika värden redovisade i årsredovisningen. Ett värde om 175 mnkr omnämns som ”i dagsläget”  men i den övriga texten anges 173,3 mnkr per den 31/12 2018.