Hur ska alla jordens människor få mat och energi?

Global livsmedelssäkerhet torde vara ett av de mest angelägna problemen som planetens växande befolkning står inför!

Antal människor på jorden beräknas öka med minst 50 %, kanske uppemot en fördubbling, inom 80 år. Afrika väntas öka med ett nytt EU dvs 500 miljoner de närmaste tio åren. Frågan är då hur ska alla jordens människor kunna ges mat och energi om inte fossila bränslen används och koldioxidhysterin fortsätter?

Fortsatta framsteg inom jordbrukstekniker kommer säkert att öka livsmedelsproduktionen i många regioner, men den nödvändiga fördubblingen av produktionen till år 2100 kommer fortfarande att vara en svår uppgift. Lyckligtvis har koldioxid (CO2), en icke-förorenande gas som bland annat skapas när fossila bränslen omvandlas till energi, visat sig vara en väsentlig faktor, tillsammans med vatten, näringsämnen och ljus, för växter och tillväxt.

De alarmistiska förutsägelserna, genererade av datormodeller, säger att koldioxidstyrd uppvärmning leder till klimatkatastrofer. Men den blygsamma, en-gradiga ökningen av medeltemperatur sedan 1900, på grund av vad alla modellerare erkänner är en blandning av naturliga och industriella orsaker, har hittills haft en obetydlig effekt på klimatvariabler såsom landnivåhöjningar och förekomsten av torka eller orkaner.

En av mänsklighetens största utmaningar är behovet av att producera tillräckligt med mat för att upprätthålla en växande befolkning utan att använda ytterligare mark- och sötvattenresurser, vilka är avgörande för världens naturliga ekosystem och som skyddar otaliga arter av arter från utrotning.

En fortsatt långsam uppåtgående trend av koldioxidkoncentration i atmosfärens är avgörande för att säkerställa framtida livsmedelssäkerhet. Aktiviteter som är tänkta att bromsa koldioxidnivåerna på grund av förutspådda, och i dagsläget obefintliga, klimatförändringar måste också beakta riskerna detta medför för jordbruk, natur och mänskligheten.

Satellitobservationer bekräftar den ökade grönska som skett i Asien, Europa, Sydamerika, centrala Nordamerika och sydöstra Australien – klimatmodeller till trots!

 

Artikel publicerad i bla. Din Lokaltidning och Arbetarbladet