Vindkraften blåser kunderna

De som läser lokalmedias insändarsidor kan få intrycket att vindkraft är lösningen på framtidens energibehov men även att det är energi producerad utan subventioner. Men som så mycket annat när det gäller de sk förnybara energikällorna är det långt från sanningen överensstämmande!

Vindkraft och solenergi är intermittenta energikällor dvs ge genererar energi bara när det blåser eller solen skiner! Vad man ska göra en vindstilla, mulen och kylslagen vinterdag verkar inte bekymra dessa – elen kommer och går – entusiaster!

All vindkraft är subventionerad, antingen via elcertifikat eller andra direkta stöd. Energimyndigheten bedömer exempelvis att för havsbaserad vindkraft behövs ett stöd om 6 miljarder kronor per TWh.  Subventionen via elcertifikat till den producerade vindkraften 2018 var dryg 2 miljarder kronor, där medelpriset 2018 per elcertifikat var 122 kr.

Utslaget på den mängd vindkraftsenergi som används i Sverige (75% export) blir subventionen 485 kr per MWh och utöver detta betalar du som konsument nästa lika mycket till för elen 458 kr per MWh (spotpris 2018)  – indirekt och direkt – nästan 1000 kronor per MWh exklusive andra avgifter och skatter!

Tidigare har Sverige haft ett väl genomtänkt och väl fungerande elsystem med små miljökonsekvenser, stabil och säker drift och låga kostnader. Som i sitt ursprung bestod av delområden, med vattenkraft som bas i norr och kärnkraftverken som noder i balanserade områden i söder.

Nuvarande omställning, med produktion i norr och konsumtion i söder, kommer istället skapa maximerade kostnader, störningar och förluster. Vi går från en situation med i stort sett planerbar produktion och en förutsägbar konsumtion till ett framtida situation där såväl produktion som konsumtion blir oförutsägbara.

Vilket tydliggörs av att vindkraftsentusiasterna vill styra energianvändningen dvs sjukhus, skolor och näringsliv får lov att anpassa sina verksamheter till tidpunkter då det blåser – för vid andra tider finns ju ingen el!

 

Artikel publicerad i Gefle Dagblad

 

(Tack till Johan Montelius och Per Fahlén)

Svar till Ove Lennström, Fossila bränslen rubbar jämvikten mellan organismer och miljö, GD 15 november.

När debattörer, oavsett fråga, ikläder sig en mästrande och tvärsäker roll brukar det vara ett tecken på att förmågan att förstå komplexa sammansatta sammanhang är begränsad till enkla och grova förenklingar!

Kanske är det det Ove Lennström visar upp i sin insändare, Fossila bränslen rubbar jämvikten mellan organismer och miljö i GD 15 nov, när han i en sann bemästrande stil talar om hur det är, dvs alla som undrar och ifrågasätter har fel! När han i svepande ordalag får det att framstå som att biosfären varit i jämvikt under miljontals år blir jag förundrad och samtidigt nyfiken. Hur kommer det sig då att det under de senast miljonerna år exempelvis utvecklats växter, vars förmåga att ta upp koldioxid är långt större än andra växter?

Som jag tolkar det menar till och med IPCC (FN:s klimatpanel) att jorden var mycket varmare för många miljoner år sedan när atmosfärens koldioxidhalt var mycket högre än nu, och de tar det som belägg för att koldioxiden har en tydlig växthuseffekt. Med andra ord har minskningen av luftens koldioxidhalt fört in jorden i en form av istidsålder!

Är det inte då bra att användningen av fossila bränslen i världen ökar! Temperatur verkar stiga något, grönskan frodas och genom förbränningen återställs bland annat den obalans i kol/syrecykeln som uppkom när de fossila bränslena bildades.

Den jämvikt som Ove Lennström saknar blir då återställd!

 

Opublicerad artikel. Lokal media har ännu inte valt att publicera mitt inlägg.

Hospice – Blir det lättare att dö?

Tänk om vi visste att vi kan få en värdig död vare sig vi dör hemma eller på sjukhuset! Idag är det inte så för alla, men jag tror att utvecklingen är på väg dit.

Alla människor dör – så egentligen borde alla som dör, en förväntad död, få någon sorts palliativ vård! – vård i livets slutskede!

Inom politiken finns det partier som vill bygga, eller som det står i ett förslag till regionfullmäktige ”öppna riktiga hospice”! Det tolkar i alla fall jag som flera hospice – i Gävle, Hudiksvall och Bollnäs?

I Sverige började den palliativa vården byggas ut under 1980-talet med inriktning på fristående hospice som ställen där man kunde få god vård. I dag är det nog många som är kvar i den tanken, men om man har ett antal hospice med begränsat antal platser, vad gör man då med alla som inte får plats där?

Sen är det fråga om kvantifiering, det är ingen som överhuvudtaget nämnt eller kanske ens har tittat på hur många det kan röra sig om, hur många väntade dödsfall sker på sjukhus, i kommunalt boende eller hemmet?

Det tycker jag är märkligt – här har vi fakta kontra känna och tro!

Om man tittar på antalet avlidna rapporterade i Svenskt Palliativtregister så kan man bryta ner de väntade dödsfallen till per dag (data från 2017): sjukhus 2 st, kommunalt boende 2,2 st och hemmet 0,6 st. Så vilka tänker sig man vara på hospice?

Inom Palliativt Utvecklingscentrum i Lund tar de fasta på de positiva erfarenheterna från vården på hospice. De arbetar för att integrera den palliativa kunskapen och kompetensen i dagens vårdorganisationer.

Allt fler vill vårdas i hemmet och jag tror att behovet av hospice platser kommer att minska i takt med att också hemsjukvården byggs ut, både med avancerad sjukvård i hemmet och annan hemsjukvård.  Där läkare och sjuksköterskor kan göra besök och tillsammans med personalen på boenden eller till dem som väljer att vårdas sin sista tid i hemmet, till deras närstående och till annan hemsjukvård, titta på vilka stöd som behövs.

Jag tror att om den palliativa vården kommer in på alla ställen – sjukhus, särskilda boenden och i hemmen – kan alla patienter få stöd!

En utmaning för framtiden är hur resurserna ska räcka till för all vård och omsorg. Men för att prioritera krävs att man kvantifierar – vad det rör sig om – inte känner och tror!

 

Artikel publicerad i Arbetarbladet och Gefle Dagblad

När påkallas våldsnödläge

I Sverige där statsministern håller sig gömd, justitieministern letar obskyra listor för att framhålla Sveriges förträfflighet och inrikesministern silar mygg men sväljer kameler när det gäller synen på kriminella och vapen verkar regeringens högsta fokus vara på något de kallar klimatnödläge! Vad det är kan ingen förklara men om Musse Pigg tycker så – är det så!

Men ingen från regeringshåll, dvs de som tyvärr borde styra landet Sverige, verkar ens med tång vilja påkalla ett våldsnödläge! Ett nödläge som är här och nu, med allt våld, bombdåd och dödsskjutningar.

Regeringen visar med all tydlighet att den inte förmår att styra och leda, däremot skapa galen satir i bästa Monty Python anda.  Det kan exemplifieras av att Malmö stad, Malmöpolisen, Fastighetsägareföreningen Sofielund och Malmö universitet tilldelats priset för Sveriges bästa brottsförebyggande arbete och ska därmed representera Sverige vid European Crime Prevention Award i Helsingfors! Samma stad där det innevarande helg var bombdåd, skjutningar med dödlig utgång och knivskärningar!

En annan parodi är att regeringens handlingsförlamning hjälper och skyddar de kriminella, genom att man inte gör något åt det faktum att sekretessen numer blivit brottslingarnas bästa vän!

De flesta tar nog för givet att myndigheter slår larm till varandra eller internt när de ser att saker och ting inte står rätt till. Men hos exempelvis skatteverket får inte ens de interna delarna beskattning och folkbokföring samordnas! Migrationsverket kan exempelvis inte göra ordentliga kontroller av arbetstillstånd, eftersom man inte får tillgång till uppgifter från Skatteverket osv.

Regeringen måste ge myndigheterna förutsättningar att bekämpa brott och fusk. För det är uppenbart att sekretessreglerna inte är anpassade till dagens verklighet. Syftet kan aldrig ha varit att förenkla bidrags- och identitetsfusk liksom annan kriminalitet.

Björn Ranelid beskriver mycket talande situationen som att ”svetsaren Stefan Löfven fäller sitt visir för ansiktet och vägrar att se verkligheten i Sverige, men svetslopporna hoppar omkring överallt i riket. Ibland bränner de små glödkulorna rakt genom lögnen”.

 

Artikel publicerad i Gefle Dagblad

Replik till Per-Olof Erickson, Naturskyddsföreningen i Gävle, Vi förlitar oss på världens klimatforskare, GD 6 november.

I inledningen till sin insändare, Vi förlitar oss på världens klimatforskare i GD den  6 november, skriver Per-Olof Erickson att “industriländerna i västvärlden redan har uttömt atmosfärens förmåga att ta emot utsläpp genom sin överkonsumtion och användning av fossila bränslen”. Ett sådant kategoriskt uttalande kräver sitt svar – vilket empiriskt stöd har Erickson för sitt påstående?  En relevant följdfråga blir då om Per-Olof Erickson överhuvudtaget vet något om vad han ger uttryck för?

Lika kännetecknade blir det när Erickson anger att världens klimatforskare samarbetar i FN:s klimatpanel IPCC.  IPCC har till uppgift att förse beslutsfattare och andra intresserade med faktaunderlag rörande forskning med anknytning till antropogena (människoframkallad) klimatförändringar. Med den inriktningen utesluter de forskning som menar att jorden påverkas av många andra troligen större och mer komplexa faktorer, än den mänskliga, såsom solens aktivitet, fördelningen av atmosfärisk vattenånga och moln, atmosfäriska- och ocean-cirkulationsmönster, vulkaners aktivitet och förändringar i jordens omloppsbana.

Med Ericksons resonemang får han det framstå som det bara är en faktor, mänskligt orsakad koldioxid, som är det som styr klimatet och att det bara är sedan mitten på 1900-talet som klimatet eller vädrets historia har förändrats!

Jag är till skillnad från Per-Olof Erickson och Naturskyddsföreningen övertygad om att jordens väder och klimat är ytterst dynamiskt och komplext och att det påverkas av andra saker, exempelvis det som i Skandinavien benämnts som Golfströmmen och som är av stor betydelse för klimatet.

I essän Golfströmmen och väderleken, utgiven 1931, skriver den svenske meteorologen och oceanografen Johan Sandström: ”Utan denna skulle Skandinavien vara täckt av inlandsis liksom Grönland och vara obeboelig för kulturmänniskor. Vi hava Golfströmmen att tacka för våra skördar och skogar, vår kultur och existens.”

Men med Per-Olof Ericksons och Naturskyddsföreningens logik skulle Skandinavien för hundra år sedan varit istäckt och obeboeligt!

 

Opublicerad artikel. Gefle Dagblad har ännu inte valt att publicera min kritiska replik, en replik till en text där jag särskilt omnämns flertalet gånger!

 

Regeringen Löfvens ständiga misslyckande!

Det återstår ungefär 60 dagar kvar tills år 2020 då regeringens och Löfvens viktigaste löfte om EUs lägsta arbetslöshet skulle infrias. Men som med det mesta som regeringens löften och arbete blir det högst troligt pannkaka av detta. Den senast redovisade arbetslösheten är 7,3%, lägsta nivå i EU ligger på 2,1%, det är bara fyra länder som har högre arbetslöshet – fast från det hållet ligger ju Sverige i topp!

Ett annat område som Sverige verkligen ligger i topp är marginalskatte-ligan. Marginalskatten visar hur mycket skatt man betalar på en löneökning. Den påverkar på så vis drivkrafterna till att arbeta, göra karriär och utbilda sig. Ju högre marginalskatt, desto mindre tjänar man på att arbeta fler timmar, avancera i yrkeslivet eller skaffa sig en utbildning som kan innebära högre lön. Men för en socialistisk regering är det dock ytterst viktigt att ingen får lyckas – för hur skulle det se ut!

Sverige toppar tyvärr också en annan lista, listan över antal sprängningar! 28 sprängningar under de två senaste månaderna, totalt nästan hundra stycken i år. Jämfört med andra länder i Europa och världen sticker Sverige ut och det är inte på ett positivt sätt!

Ett annat misslyckande är den mycket märkliga situationen där personer som är ett hot mot Sverige, och därmed alla medborgare, och som ska utvisas släpps fria pga hot mot dem i sin hemländer – regeringen slingar sig och sviker därmed det svenska folket.

Till undsättning skyndar nu regeringstrogna akademiker som vill bussa SÄPO på, underförstått kriminalisera, alla som dristar sig att kritiserar regeringens politik!

Men för Sveriges bästa behövs mer än så, det behövs en trovärdig politik som främjar arbete, utbildning och lag och ordning – och det står Moderaterna för!

 

Artikel publicerad i Arbetarbladet och Gefle Dagblad. 

Jordens förträfflighet

Det var en gång i en liten småskola på landet där den nya lärarinnan, på sitt första pedagogiska uppdrag sedan utbildningen i storstaden, en morgon kommer in till sin klass med andan i halsen och utbrister – barn, barn något hemskt har hänt!  Träden håller på att tappa sina löv, skynda er – ta med klister så klistrar vi fast löven igen!

Varvid lilla Pelle snabbt räcker upp handen och säger fröken, fröken min pappa säger att löven växer ut igen på våren, det är naturen själv som gör att löven trillar av!

Sensmoralen i denna lilla berättelse är att jorden påverkas av många andra troligen större och mer komplexa faktorer, än den mänskliga, såsom solens aktivitet, fördelningen av atmosfärisk vattenånga och moln, atmosfäriska- och ocean-cirkulationsmönster, vulkaners aktivitet och förändringar i jordens omloppsbana.

 

Artikel publicerad i Arbetarbladet.