Replik till Per-Olof Erickson, Naturskyddsföreningen i Gävle, Vi förlitar oss på världens klimatforskare, GD 6 november.

I inledningen till sin insändare, Vi förlitar oss på världens klimatforskare i GD den  6 november, skriver Per-Olof Erickson att “industriländerna i västvärlden redan har uttömt atmosfärens förmåga att ta emot utsläpp genom sin överkonsumtion och användning av fossila bränslen”. Ett sådant kategoriskt uttalande kräver sitt svar – vilket empiriskt stöd har Erickson för sitt påstående?  En relevant följdfråga blir då om Per-Olof Erickson överhuvudtaget vet något om vad han ger uttryck för?

Lika kännetecknade blir det när Erickson anger att världens klimatforskare samarbetar i FN:s klimatpanel IPCC.  IPCC har till uppgift att förse beslutsfattare och andra intresserade med faktaunderlag rörande forskning med anknytning till antropogena (människoframkallad) klimatförändringar. Med den inriktningen utesluter de forskning som menar att jorden påverkas av många andra troligen större och mer komplexa faktorer, än den mänskliga, såsom solens aktivitet, fördelningen av atmosfärisk vattenånga och moln, atmosfäriska- och ocean-cirkulationsmönster, vulkaners aktivitet och förändringar i jordens omloppsbana.

Med Ericksons resonemang får han det framstå som det bara är en faktor, mänskligt orsakad koldioxid, som är det som styr klimatet och att det bara är sedan mitten på 1900-talet som klimatet eller vädrets historia har förändrats!

Jag är till skillnad från Per-Olof Erickson och Naturskyddsföreningen övertygad om att jordens väder och klimat är ytterst dynamiskt och komplext och att det påverkas av andra saker, exempelvis det som i Skandinavien benämnts som Golfströmmen och som är av stor betydelse för klimatet.

I essän Golfströmmen och väderleken, utgiven 1931, skriver den svenske meteorologen och oceanografen Johan Sandström: ”Utan denna skulle Skandinavien vara täckt av inlandsis liksom Grönland och vara obeboelig för kulturmänniskor. Vi hava Golfströmmen att tacka för våra skördar och skogar, vår kultur och existens.”

Men med Per-Olof Ericksons och Naturskyddsföreningens logik skulle Skandinavien för hundra år sedan varit istäckt och obeboeligt!

 

Opublicerad artikel. Gefle Dagblad har ännu inte valt att publicera min kritiska replik, en replik till en text där jag särskilt omnämns flertalet gånger!