VGS 26/1 2021. Särskilt yttrande

Remissyttrande på Kretsloppsplan 2021-2025 för Ockelbo kommun.

Utöver vad som anges i remissyttrandet från VGS vill jag lyfta fram följande. Redan i inledning till kretsloppsplanen står det svepande och mycket värderande att “Vi är många som vet att klimatkrisen är här, att haven är fulla med plast, att vi slänger för mycket mat och köper för mycket nytt. Vi är många som vet mycket om vårt ohållbara nuläge och vi vet att det är dags att ställa om.”

Då det inte finns några definitioner om vilka det är som vet att klimatkrisen är här, vad klimatkrisen är, vilka hav är fulla av plast, vilka som slänger för mycket mat, vilka som köper för mycket nytt, vilka det är som vet mycket om vårt ohållbara nuläge och vilka som vet att det är dags att ställa om eller för den delen vilken påverkan det har på Ockelbo är dessa skrivningar inget annat än exempel på när känsla prioriteras framför fakta.

Vidare menar jag att genom att döpa om det lagstadgade kravet, att alla kommuner ska ha en avfallsplan, är det min uppfattning att skapande av en kretsloppsplan går utöver det lagstadgade kravet, vilket tydliggörs av frånvaro av ansvariga på olika målområden.

Det sker även en sammanblandning mellan det som är ett kommunalt ansvar, dvs i detta fall Ockelbo kommuns ansvar, och aktiviteter och eller nuläge i de andra kommunerna vilket jag menar inte bör förekomma i en enskild kommuns plan.