VGS 18/5 2021. Reservation reglemente

I reglementet för Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd återfinns, under rubriken övriga områden, två punkter ang klimatrådgivning och klimatanpassning.

För att exempelvis kunna ge rådgivning i olika frågor krävas, som jag ser det det, också möjlighet att följa upp det som verksamheten ger råd om, för utan den möjligheten blir rådgivning bara ett uttryck för åsikter utan belägg.

Att ge råd om klimatet, som under de drygt 4 miljarder år som jorden existerat inte varit statiskt utan varierat torde vara, likt vidskepelse, en tankevilla om verklighetens beskaffenhet som inte baserar sig på kunskap eller förnuft.

När det relateras till klimatet, klimat som är vädrets historia över en lång tid, ofta definierad i termer av 30 årsmedelvärde vilket innebär att en klimatanalys bör täcka minst två icke-överlappande 30 årsperioder, och tron på att det är människan som påverkar klimatet är detta en stor och överdriven förenkling samt lika naivt som det är arrogant, speciellt då klimatet är ett kopplat icke-linjärt kaotiskt system.

I ett kopplat icke-linjär kaotiskt system kan det finnas komponenter som inte agerar linjära och dessutom uppträder kaosartat – tex en ökning av jordens temperatur är beroende av många andra och troligen större faktorer än mänskligt orsakad koldioxid såsom solens aktivitet, fördelningen av atmosfärisk vattenånga och moln, atmosfäriska- och ocean-cirkulationsmönster, vulkaners aktivitet och förändringar i jordens omloppsbana.

Jag menar att det inom nämndens verksamhetsområde enbart ska finnas aktiviteter, mål och eller rådgivning kring sådant som nämnden kan mäta utfall av under tid som motsvarar en mandatperiod.

Kommunalt miljöstrategiskt program – fullt av hittepå och gissningar

Vid kommunstyrelsens möte den 27 april kritiserade jag på mycket goda grunder det miljöstrategiska programmet. Ett politiskt dokument som tidigare varit uppe i tillväxtutskottet och där stött på kritik.

Det var tyvärr länge sedan jag läste ett så pinsamt dåligt dokument, fullt av hittepå, spekulationer, vinklingar, gissningar och som det verkar med ett förakt till empirisk vetenskap och av historien!

Det liknar mest ett propagandamaterial för vilken miljömarxistisk gruppering som helst!

Som första punkt i programmet kommer en saga om vilken värld vill du leva i. Med ett spekulativt begrepp som ”Overshoot day” vilket bygger ett s.k. ekologiskt fotavtryck. Det så kallade fotavtrycket räknas fram av miljöpopulistiska Global Footprint Network enligt en noga uttänkt skrämselformel där de försöker räkna fram hur mycket vi konsumerar i relation till hur mycket jorden kan producera per år.

Dessa fotavtryck uppdelat i 6 olika områden: fiske, odlad mark, skogsproduktion mm, (built-up land, carbon, cropland, fishing grounds, forest production och grazing land). Inom alla dessa områden ligger avtrycken under vad jorden kan producera utom för just det område som kallas Carbon/kol.

Kol som förutom att det är grundämne 6 i det periodiska systemet också är universums fjärde vanligaste atom. Den mänskliga kroppen består dessutom av nästa 20% kol. Det är denna post som gör att miljöpopulisterna spekulativt anser att vi förbrukar mer resurser än vad jorden kan erbjuda.

Detta tycker den politiska majoriteten är en lämplig inledning på ett kommunalt program, tyvärr fortsätter resten av programmet i en liknande anda!

Kommunledningen i Ockelbo stoppar oppositionen från att ställa frågor vid kommunstyrelsens sammanträden.

De senaste dagarna har oppositionens roll kraftigt ifrågasatts av kommunledningen i Ockelbo. Att granska, fråga och ifrågasätta politiska dokument är en självklar roll som en opposition har.

Vilka förväntningar kan eller har medborgarna och oppositionen rätt att ställa på beslutsunderlag eller kommunala dokument generellt? För det är tydligt att det inte är samma krav som majoriteten har!

I verksamheter som finansieras av skattemedel dvs pengar som invånarna betalt in är det ytterst viktigt att det finns transparenta beslutsunderlag, allt annat är att mörka för invånarna!

Jag menar att den kommunala beslutsprocessen ska bygga på skriftligt material och inga muntliga uppgifter! För hur ska annars allmänheten med stöd av offentlighetsprincipen kunna granska kommunens handläggning i olika ärenden?

Beslutsunderlag ska som jag ser det vara: objektiva, saklig och väl underbyggd, komplett/fullständig (beskriva hela frågan), korrekt, sanningsenliga dvs det som skrivs ska vara sant och skriftliga (skapa följbara beslut), det finns säker ytterligare adjektiv som passar in.

Tyvärr hänvisar kommunen återkommande och speciellt vid de olika beslut som rört Granngården och Synsam till i stort sett bara muntliga uppgifter, där de förtroendevalda förväntades lita på till stort sett bara muntlig information, utan möjlighet att följa upp dessa.

I ett öppet brev skickat till kommunstyrelsen, rörande ett ärende vid senaste sammanträdet, står det ”Det upplevs i bygden att kommunledning och tjänstemän vilseleder förtroendevalda och allmänhet med allmänt tyckande, bristfälliga underlag och vinklad information”.

Det är tydligt vilken viktig roll oppositionen har i Ockelbo, något som nu kommunledningen försöker begränsa. Men det är helt i linje med hur regeringen Löfven agerar gentemot oppositionspartier i riksdagen.