Kommunledningen i Ockelbo stoppar oppositionen från att ställa frågor vid kommunstyrelsens sammanträden.

De senaste dagarna har oppositionens roll kraftigt ifrågasatts av kommunledningen i Ockelbo. Att granska, fråga och ifrågasätta politiska dokument är en självklar roll som en opposition har.

Vilka förväntningar kan eller har medborgarna och oppositionen rätt att ställa på beslutsunderlag eller kommunala dokument generellt? För det är tydligt att det inte är samma krav som majoriteten har!

I verksamheter som finansieras av skattemedel dvs pengar som invånarna betalt in är det ytterst viktigt att det finns transparenta beslutsunderlag, allt annat är att mörka för invånarna!

Jag menar att den kommunala beslutsprocessen ska bygga på skriftligt material och inga muntliga uppgifter! För hur ska annars allmänheten med stöd av offentlighetsprincipen kunna granska kommunens handläggning i olika ärenden?

Beslutsunderlag ska som jag ser det vara: objektiva, saklig och väl underbyggd, komplett/fullständig (beskriva hela frågan), korrekt, sanningsenliga dvs det som skrivs ska vara sant och skriftliga (skapa följbara beslut), det finns säker ytterligare adjektiv som passar in.

Tyvärr hänvisar kommunen återkommande och speciellt vid de olika beslut som rört Granngården och Synsam till i stort sett bara muntliga uppgifter, där de förtroendevalda förväntades lita på till stort sett bara muntlig information, utan möjlighet att följa upp dessa.

I ett öppet brev skickat till kommunstyrelsen, rörande ett ärende vid senaste sammanträdet, står det ”Det upplevs i bygden att kommunledning och tjänstemän vilseleder förtroendevalda och allmänhet med allmänt tyckande, bristfälliga underlag och vinklad information”.

Det är tydligt vilken viktig roll oppositionen har i Ockelbo, något som nu kommunledningen försöker begränsa. Men det är helt i linje med hur regeringen Löfven agerar gentemot oppositionspartier i riksdagen.