VGS 21/9 Särskilt yttrande: Anmälan av brådskande ordförandebeslut

-Remissyttrande en rättssäker vindkraftprövning

Jag delar inte förvaltningen syn på ett kommunalt veto mot vindkraft om att det skulle sätta likabehandlingsprincipen ur spel då det gäller alla som vill bygga vindkraftverk. Vidare finns vad jag förstår liknande veto möjligheter inom andra områden såsom mellanlagring eller slutlig förvaring av kärnämne eller kärnavfall, större förbränningsanläggningar, anläggningar för lagring av naturgas och anläggningar för behandling av farligt avfall.

Jag menar att ett kommunalt veto såsom det nu ser ut är bra för medborgarna och det kommunala självstyret. Förslaget medför som jag ser det en centralisering, en tydligt signal om statlig styrning och att särintressen därmed ges möjlighet att köra över kommuner och dess invånare.

-Delårsrapport per 2021-08-31

Jag menar att det är principiellt viktigt att hela nämnden, och inte bara dess ordförande, ges möjlighet till att ta ställning till och besluta om en  delårsrapport. Då flera kommuner är berörda av arbetsprocessen med delårsrapporter menar jag är det inte är acceptabelt att en part forcerar fram arbetet så pass att inte hela nämnden har möjlighetet att besluta om densamma.

Förutom att nämnden inte ges möjlighet till beslut medför en forcering rimligen en ökad arbetsbelastning för förvaltningen, vilket i sig skulle kunna vara ett arbetsmiljöproblem.