Yttrande: Internsamråd Översiktsplan

Jag menar att det i denna översiktsplan finns delar som allvarligt förändrar och försämrar trovärdighet för översiktsplanen som helhet.

Det återfinns klimatrelaterade påstående som tyvärr saknar empiri och enbart ter sig bygga på orealistiska antaganden, tro och rent hittepå. Det finns inte heller några förklaringar om vad exempelvis klimat eller växthusgaser är, och utan dessa förklaring uppvisar översiktsplanen inget annat än en upprepning av ord utan förståelse.

Som jag tolkar texten är andemeningen i denna översiktsplan att  klimatförändringar minskar människors och miljöns välbefinnande, och kommer att minska dem ytterligare, såvida inte drastiska åtgärder vidtas för att så snabbt som möjligt nå noll nettoutsläpp av växthusgaser.

Klimat kan enklast beskrivas som vädrets historia över en lång tid. Tron på att det är människan som styr klimatet är en stor och överdriven förenkling, samt lika naivt som det är arrogant. Speciellt då klimatet är ett kopplat icke-linjärt kaotiskt system och som under drygt 4 miljarder år varierat utan mänsklig inblandning.

I ett kopplat icke-linjär kaotiskt system finns det komponenter som inte agerar linjära och dessutom uppträder kaosartat – tex en ökning av jordens temperatur är beroende av många andra och troligen större faktorer än mänskligt orsakad koldioxid såsom solens aktivitet, fördelningen av atmosfärisk vattenånga och moln, atmosfäriska- och oceaners- cirkulationsmönster, vulkaners aktivitet och förändringar i jordens omloppsbana.

Det är viktigt att lyfta fram att hypotesen, som översiktsplanen bygger på, om att det är mänsklig påverkan som styr klimatet empirisk inte har observerats eller uppmätts. Det hela bygger på grova uppskattningar baserade på datormodeller som hitintills visat sig vara allt annat än tillförlitliga och därmed sakna relevant användning förutom till skrämselpropaganda. Att ställa tilltro till dessa på kanske 100 års sikt ter sig naivt då det som jämförelse är svårt med tillförlitligheten av väderprognoser på några dagar eller veckors sikt.

En vetenskaplig klimatforskning utgår från en sk. nollhypotesen, att nuvarande observerade ändringar i det globala systemet är resultat av den naturliga variationen. Hypoteser ska testas och hittills har den vetenskapliga forskningen inte kunnat motbevisa denna hypotes. Variationerna ligger, så vitt vetenskapen kan bedöma, inom de naturliga klimatförändringarnas gränser ur ett månghundraårigt klimatperspektiv.

När det gäller de skrivningar som finns om växthusgaser är det för trovärdigheten bra om det framkommer att en relevant och trovärdig bedömning av sammansättningen av växthusgaser är att de består till övervägande del av vattenånga (H2O), uppskattningsvis 95%, och ca 4% av koldioxid (CO2). Utav dessa 4% koldioxid är mellan 2-4% utifrån mänsklig påverkan vilket då innebär att mänsklig påverkan av växthusgaser är ungefär 0,15%, vilket är avsevärt mycket mindre än vad som ges sken av i översiktsplanen.

Utifrån stort antal klimat- och väderrelaterade fenomen och allmänt vedertagna indikatorer på människors och miljöns välbefinnande finns inte heller någon empiri för att saker förvärras pga mänsklig påverkan.
Extrema väderfenomen inte blivit mer extrema, mer dödliga eller mer destruktiva. Cykloner, tornados, översvämningar och torka håller inte på att bli värre. Skogsbränder är mindre omfattande än de brukade vara. Spannmålsskördar och livsmedelsförsörjningen har ökat. Kustlinjer och stränder har inte krympt. I Stockholm kan man exempelvis med data från slutet av 1880-talet notera en tillbakagång av havsnivån med -3-4 mm/år.

När det gäller människors välbefinnande har dödligheten och ekonomiska förluster till följd av extrema väderhändelser minskat, tillgången till rent vatten har ökat och dödligheten av från klimat- och väderkänsliga vektorburna och parasitiska sjukdomar har minskat. Exempelvis kan många fler dödsfall tillskrivas onormalt kalla dagar än onormalt varma dagar, dödsfall på grund av onormal köld kan vara uppemot 17 gånger vanligare än dödsfall på grund av onormal värme. Även i ett varmt land som Indien är köld nästan 14 gånger
dödligare än värme.

Medellivslängd och inkomstnivåer har förbättrats, fattigdomsnivån har sjunkit, människor lever längre och är friskare samt att indexet för mänsklig utveckling (Human Development Index, HDI) har förbättrats praktiskt taget överallt. Faktum är att av de 186 länder för vilka FN tillhandahåller uppgifter för 1990–2017 misslyckades endast tre – Syrien, Libyen och Jemen, alla i inbördeskrig – att förbättra sin HDI.

Fossila bränslen har möjliggjort för den genomsnittliga människan att få ett förbättrat välbefinnande och för jorden att bli grönare och mer produktiv, samtidigt som de har tillåtit befolkningen att öka. Som ett resultat av detta har förluster av livsmiljöer på grund av mänsklig aktivitet stoppats, trots befolkningsökningen.

Jag ser det som väldigt positiv att den politiska oppositionen inte jamsade med i skrämselpropagandan utan reserverade sig mot beslutet i kommunfullmäktige 2020 om Målinriktningar – Miljöstrategiskt program. Jag menar att det visar på en tilltro till evidensbaserad vetenskap och på historien till skillnad från de folkvalda i Ockelbo som valde att stödja förslaget trots att man uppenbarligen inte kan ha vetat vad man röstade för.

Skrivningar som “Ockelbo är en klimatneutral kommun där vi inte överskrider vår koldioxidbudget” ter sig märkligt med tanke på att klimatet sedan jorden tillkomst för drygt 4 miljarder år sedan i stor sett alltid varierat över tid. Därför menar jag att det är naivt och en helt frånvänd inställning till empiri och historien eller är det kommunens och översiktsplanens mening att klimatet aldrig varierat?

Vidare ställer sig frågan om hur en koldioxidbudget uppkommer; är det naturen själv som talat om i rena siffror vad som “vår koldioxidbudget” eller är det politiskt hittepå? Hur ställer sig de folkvalda i Ockelbo till årstider – vill de inte ha årstider om klimatet ska vara neutralt?
Hur ställer de sig till inflyttning – vill de inte ha inflyttning om man inte ska överskrida någon fiktiv budget?

Då människan varje dag producerar ca 1 kg koldioxid, mer om man är aktiv, och där kroppen själv är en storproducent av koldioxid, den avger uppemot 100 gånger mer koldioxid än vid inandning, blir det beslut som togs i kommunfullmäktige väldigt märkligt och visar på att de folkvalda med all tydlighet inte visste vad de beslutade om, vilket också bekräftas av politiskt
reklam i lokalmedia.

Cirkulär resurshantering som också nämns i översiktsplanen är inget annat än en omskrivning för planekonomin. Det har helt utan framgång provats, och som med en dåres envishet fortsätter prövas, i kommunistiska, socialistiska eller andra totalitära länder vilket inte leder till utveckling – bara avveckling. Den enda ekonomiska modell som skapar utveckling och framtidstro är marknadsekonomi.

Vindkraft
Jag delar inte kommunens och översiktsplanens syn på vindkraft och menar att den visar på samma tunnelseende som många har på kommunal-, regional- och riksnivå.

Vindkraft är som energikälla miljömässigt mycket sämre än kärn- och vattenkraft. Den pågående svenska omställning eller rättare sagt en avveckling av svensk energiförsörjning är i första hand inte en fråga om bättre miljö utan den är politiskt grundad i ett motstånd mot kärnkraft och resultatet blir miljömässigt negativt. Skatter, avgifter och obegripliga krav på kärnkraft har tvingat fram en förtida avställning av reaktorer vilket gör att en  väderoberoende elförsörjningen försvinner och Sverige riskerar snart periodvis bortkoppling av delar av elnätet dvs elransonering.

Historiskt har Sverige haft ett fantastiskt väl genomtänkt och väl fungerande elsystem med små miljökonsekvenser, stabil och säker drift och låga kostnader. Ursprungligen bestod det av sex områden, som i huvudsak var i effektmässig balans, med vattenkraft som bas i norr och kärnkraftverken som noder i balanserade områden i söder. Detta minimerade behovet av överföring med tillhörande förluster och miljökonsekvenser.

Pågående avveckling, med huvudparten av produktionen i norr och konsumtionen i söder, kommer istället att maximera kostnader, risker för störningar, förluster och miljökonsekvenser. Sverige går från en situation med i stort sett helt planerbar produktion och ganska förutsägbar konsumtion till ett framtida scenario där såväl produktion som konsumtion blir oförutsägbara. Både konsumenterna och vattenkraften förutsätts anpassa sig efter den intermittenta dvs kommer och går vindkraften. En intermittent  energiförsörjning som gör att sjukhus, skolor och näringsliv får lov att anpassa sina verksamheter till tidpunkter då det blåser – för vid andra tider finns ju ingen el och utan verksamhet i det privata näringslivet finns ingen finansiering till offentlig verksamhet heller!

Vindkraften marknadsförs som ”100 procent förnybar” och ”hållbar” men kräver mer än tio gånger så mycket ”icke-förnybara” resurser som kärnkraft och har EROI (Energy Return On Investment) på systemnivå som är uppemot 20 gånger sämre än kärnkraft. IEA (Internationella energirådet) har också tagit fram en ekonomisk beräkningsmodell (Value-Adjusted Levelized Cost of Electricity (VALCOE)) för elektricitetens kostnader vilket även inkluderar faktorer såsom lagring och backup-alternativ, när det inte blåser eller solen skiner, och helt plötsligt är det andra kostnader för de intermittenta energikällorna jämfört med kontinuerlig energikällor. I relation till kärnkraft av kommande generation blir dessutom relationerna tiopotenser sämre.

Internationellt finns ett också ett snabbt växande berg av miljöfarligt avfall från sol- och vindkraft, som i dagsläget det inte finns någon hanteringslösning på mer än att gräva ner avfallet.

I och med det förslag till ny lagstiftning rörande bland annat kommunalt veto mot vindkraft, dvs inskränkningar i det kommunal självstyret, och som föreslås gälla från 1/1 2023, med innebörden att kommunerna som huvudregel alltid skall meddela positivt lokaliseringsbeslut om det är förenligt med översiktsplan. Den nya lagstiftning begränsar också kommunen beslut till att beröra enbart av mark- och vattenanvändning och exkluderar miljöbedömning.

Jag menar att skrivningarna i denna översiktsplan inte tillräckligt tydligt tar avstånd från fortsatt vindkraftsutberdning i kommunen utan att det gör att beskedet från Ockelbo kommun tyvärr alltid kommer bli positivt även om viljan hos kommuninvånarna är helt annorlunda.

Sammanfattningsvis menar jag att det utifrån vad jag i ovanstående anför är olyckligt att översiktsplanen, som ska tala om hur den fysiska miljön i kommunen bör användas baserar det till stor del på orealistiska antaganden (gissningar), tro och rent hittepå.