VGS 18/5 2021. Reservation reglemente

I reglementet för Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd återfinns, under rubriken övriga områden, två punkter ang klimatrådgivning och klimatanpassning.

För att exempelvis kunna ge rådgivning i olika frågor krävas, som jag ser det det, också möjlighet att följa upp det som verksamheten ger råd om, för utan den möjligheten blir rådgivning bara ett uttryck för åsikter utan belägg.

Att ge råd om klimatet, som under de drygt 4 miljarder år som jorden existerat inte varit statiskt utan varierat torde vara, likt vidskepelse, en tankevilla om verklighetens beskaffenhet som inte baserar sig på kunskap eller förnuft.

När det relateras till klimatet, klimat som är vädrets historia över en lång tid, ofta definierad i termer av 30 årsmedelvärde vilket innebär att en klimatanalys bör täcka minst två icke-överlappande 30 årsperioder, och tron på att det är människan som påverkar klimatet är detta en stor och överdriven förenkling samt lika naivt som det är arrogant, speciellt då klimatet är ett kopplat icke-linjärt kaotiskt system.

I ett kopplat icke-linjär kaotiskt system kan det finnas komponenter som inte agerar linjära och dessutom uppträder kaosartat – tex en ökning av jordens temperatur är beroende av många andra och troligen större faktorer än mänskligt orsakad koldioxid såsom solens aktivitet, fördelningen av atmosfärisk vattenånga och moln, atmosfäriska- och ocean-cirkulationsmönster, vulkaners aktivitet och förändringar i jordens omloppsbana.

Jag menar att det inom nämndens verksamhetsområde enbart ska finnas aktiviteter, mål och eller rådgivning kring sådant som nämnden kan mäta utfall av under tid som motsvarar en mandatperiod.

Kommunalt miljöstrategiskt program – fullt av hittepå och gissningar

Vid kommunstyrelsens möte den 27 april kritiserade jag på mycket goda grunder det miljöstrategiska programmet. Ett politiskt dokument som tidigare varit uppe i tillväxtutskottet och där stött på kritik.

Det var tyvärr länge sedan jag läste ett så pinsamt dåligt dokument, fullt av hittepå, spekulationer, vinklingar, gissningar och som det verkar med ett förakt till empirisk vetenskap och av historien!

Det liknar mest ett propagandamaterial för vilken miljömarxistisk gruppering som helst!

Som första punkt i programmet kommer en saga om vilken värld vill du leva i. Med ett spekulativt begrepp som ”Overshoot day” vilket bygger ett s.k. ekologiskt fotavtryck. Det så kallade fotavtrycket räknas fram av miljöpopulistiska Global Footprint Network enligt en noga uttänkt skrämselformel där de försöker räkna fram hur mycket vi konsumerar i relation till hur mycket jorden kan producera per år.

Dessa fotavtryck uppdelat i 6 olika områden: fiske, odlad mark, skogsproduktion mm, (built-up land, carbon, cropland, fishing grounds, forest production och grazing land). Inom alla dessa områden ligger avtrycken under vad jorden kan producera utom för just det område som kallas Carbon/kol.

Kol som förutom att det är grundämne 6 i det periodiska systemet också är universums fjärde vanligaste atom. Den mänskliga kroppen består dessutom av nästa 20% kol. Det är denna post som gör att miljöpopulisterna spekulativt anser att vi förbrukar mer resurser än vad jorden kan erbjuda.

Detta tycker den politiska majoriteten är en lämplig inledning på ett kommunalt program, tyvärr fortsätter resten av programmet i en liknande anda!

Kommunledningen i Ockelbo stoppar oppositionen från att ställa frågor vid kommunstyrelsens sammanträden.

De senaste dagarna har oppositionens roll kraftigt ifrågasatts av kommunledningen i Ockelbo. Att granska, fråga och ifrågasätta politiska dokument är en självklar roll som en opposition har.

Vilka förväntningar kan eller har medborgarna och oppositionen rätt att ställa på beslutsunderlag eller kommunala dokument generellt? För det är tydligt att det inte är samma krav som majoriteten har!

I verksamheter som finansieras av skattemedel dvs pengar som invånarna betalt in är det ytterst viktigt att det finns transparenta beslutsunderlag, allt annat är att mörka för invånarna!

Jag menar att den kommunala beslutsprocessen ska bygga på skriftligt material och inga muntliga uppgifter! För hur ska annars allmänheten med stöd av offentlighetsprincipen kunna granska kommunens handläggning i olika ärenden?

Beslutsunderlag ska som jag ser det vara: objektiva, saklig och väl underbyggd, komplett/fullständig (beskriva hela frågan), korrekt, sanningsenliga dvs det som skrivs ska vara sant och skriftliga (skapa följbara beslut), det finns säker ytterligare adjektiv som passar in.

Tyvärr hänvisar kommunen återkommande och speciellt vid de olika beslut som rört Granngården och Synsam till i stort sett bara muntliga uppgifter, där de förtroendevalda förväntades lita på till stort sett bara muntlig information, utan möjlighet att följa upp dessa.

I ett öppet brev skickat till kommunstyrelsen, rörande ett ärende vid senaste sammanträdet, står det “Det upplevs i bygden att kommunledning och tjänstemän vilseleder förtroendevalda och allmänhet med allmänt tyckande, bristfälliga underlag och vinklad information“.

Det är tydligt vilken viktig roll oppositionen har i Ockelbo, något som nu kommunledningen försöker begränsa. Men det är helt i linje med hur regeringen Löfven agerar gentemot oppositionspartier i riksdagen.

VGS 26/1 2021. Särskilt yttrande

Remissyttrande på Kretsloppsplan 2021-2025 för Ockelbo kommun.

Utöver vad som anges i remissyttrandet från VGS vill jag lyfta fram följande. Redan i inledning till kretsloppsplanen står det svepande och mycket värderande att “Vi är många som vet att klimatkrisen är här, att haven är fulla med plast, att vi slänger för mycket mat och köper för mycket nytt. Vi är många som vet mycket om vårt ohållbara nuläge och vi vet att det är dags att ställa om.”

Då det inte finns några definitioner om vilka det är som vet att klimatkrisen är här, vad klimatkrisen är, vilka hav är fulla av plast, vilka som slänger för mycket mat, vilka som köper för mycket nytt, vilka det är som vet mycket om vårt ohållbara nuläge och vilka som vet att det är dags att ställa om eller för den delen vilken påverkan det har på Ockelbo är dessa skrivningar inget annat än exempel på när känsla prioriteras framför fakta.

Vidare menar jag att genom att döpa om det lagstadgade kravet, att alla kommuner ska ha en avfallsplan, är det min uppfattning att skapande av en kretsloppsplan går utöver det lagstadgade kravet, vilket tydliggörs av frånvaro av ansvariga på olika målområden.

Det sker även en sammanblandning mellan det som är ett kommunalt ansvar, dvs i detta fall Ockelbo kommuns ansvar, och aktiviteter och eller nuläge i de andra kommunerna vilket jag menar inte bör förekomma i en enskild kommuns plan.

Öppet svar till Martin Sund Svensson (V) i Ockelbo

Martin Sund Svensson skriver på Arbetarbladets social medier den 24 februari, i samband med Synsams besked om att de valt Östersund som etableringsort, att han osökt kommer att tänka på att jag “stoppade Ockelbo Plast att ge kommunen en vattenrutschbana för att det inte var upphandlat.” 

Såsom Arbetarbladet förtjänstfullt rapporterade den 29 juli 2013 i artikeln  ”Visste inte hur reglerna såg ut” stämmer inte Sund Svenssons killgissning med verkligheten.  

“Ockelbo kommun försökte kringgå lagen om offentlig upphandling för att gynna en lokal företagare. Nu försenas bygget tills badsäsongen är över.

– Vi visste inte hur reglerna såg ut, säger kommunalrådet Magnus Jonsson (S).

Projektet med att bygga en vattenrutschbana i centrala Ockelbo skulle enligt planen vara färdigt i slutet av maj. Men nu tycks det bli ett år försenat. Detta eftersom Ockelbo kommun försökte kringgå upphandlingen och tilldela bygget av vattenrutschbanan till det lokala företaget Ockelbo Plast.

Gävleborgskommunernas gemensamma inköpsorgan, Inköp Gävleborg påtalade att det bröt mot lagen. Därför tvingas nu kommunen göra en offentlig upphandling. Men oavsett vad upphandlingen kommer fram till, kommer kommunalrådet bara välja det företag som de redan bestämt sig för när de försökte kringgå lagen.

– Om det inte blir Ockelbo Plast, så struntar vi i vattenrutschbanan helt och hållet, säger Magnus Jonsson”.

Martin Sund Svensson som representerar vänstern, som i sann kommunistisk anda vill förbjuda privat ägande samtidigt som han mer än gärna med skattepengar subventionerar både lokaler och arbetskraft åt just privata företag, borde kanske syna vad hans partikamrat Owe Hellberg gjorde vid kommunstyrelsens möte den 27 mars 2013 när det gällde investeringen ang vattenrutschbanan. Han var den enda som reserverade sig mot beslutet.

Vidare verkar Sund Svensson också ha svårt att hålla rätt på vad som reglerar det kommunal självstyret. Det kommunala självstyret är en princip som är inskriven i regeringsformen, en av grundlagarna. Kommunerna måste följa de ramar som riksdag och regering bestämt. Kommunallagen styr kommunernas verksamhet men kommunerna styrs också av andra lagar som socialtjänstlagen, skollagen och plan- och bygglagen med mera. 

Sund Svensson syn på lagarna, som riksdagen beslutar, verkar vara så att om en kommun upplever någon lag som orättvis behöver inte kommunen följa den, följaktligen torde Sund Svenssons uppmaning till medborgarna vara – om ni tycker en lag är orättvis strunta i den!

Det kan ibland vara svårt att hålla redan på olika saker men det blir inte bättre av att man killgissar Martin Sund Svensson!

Arbetarbladet har valt att inte publicera detta svar utan låter skriverier på sina social medier stå oemotsagda.

Replik till Anders Wijkman mfl, Ökad vindkraft i Gävleborg behövs för att bromsa klimatkrisen, GD 2 Jan.

Företrädare för vindkraftsindustrin mfl skriver i GD att klimatkrisen blir allt värre, men vad som blir värre skriver de naturligtvis ingenting om, och hänvisar till en FN-rapport.  Men med tanke på att FN under 40 år varnat för att undergången är nära är trovärdigheten för dylika utspel inte särskilt stora.

Skribenterna skriver även att de vill ta bort s.k. onödiga hinder för vindkraftsutbyggnaden, med det menar de givetvis den kommunala bestämmanderätten över sin miljö och det kommunala vetot mot vindkraftverk.

Jorden är idag bebodd av nära 8 miljarder människor och vår hunger efter energi matas till nästan 80% med fossila bränslen (kol, gas, olja). Vind och sol utgör uppskattningsvis 2% av den primära energin, resten kommer till stor del från kärnkraft och vattenkraft.

Utan subventioner finns det ingen affärsmodell för vindkraften som visar annat än röda siffror. Energimyndigheten har exempelvis gjort bedömningen att havsbaserad vindkraft behöver ett stöd om 6 miljarder kronor per TWh.

IEA har tagit fram en ekonomisk beräkningsmodell för elektricitetens kostnader vilket även inkluderar faktorer såsom lagring och backup-alternativ, när det inte blåser eller solen skiner, och helt plötsligt är det andra kostnader för de intermittenta energikällorna jämfört med kontinuerlig energikällor.

Tidigare har Sverige haft ett väl genomtänkt och ett väl fungerande elsystem med små miljökonsekvenser, stabil och säker drift, låga kostnader och som avundats av många länder. Som i sitt ursprung bestod av delområden, med vattenkraft som bas i norr och kärnkraftverken som noder i balanserade områden i söder.

Från att ha en situation med i stort sett planerbar produktion och en förutsägbar konsumtion går Sverige, med skribenternas förslag, till en framtida situation där såväl produktion som konsumtion blir oförutsägbara. Det gör att Sverige går från att vara ett energimässigt i-land till att bli ett energimässigt u-land!

Vi kommer behöva mycket mer el, och energi i allmänhet, i framtiden om Sverige skall fortsätta att utvecklas. Tittar man på vindkraften så är den ju bara en modifiering av gamla tiders väderkvarnar – vad som behövs är högteknologi dvs kärnkraft, en energikälla som inte bara fungerar en blåsig sommardag.

En ännu inte publicerad artikel

Öppen fråga till de styrande i Ockelbo – vilka andra lagar förutom kommunallagen tycker ni är orättvisa gentemot kommunen?

I efterdyningarna av förvaltningsrättens beslut i Synsamaffären är det tydligt att de styrande i Ockelbo kommun verkar tycka att det där med följsamhet av de lagar och regler som reglerar hur kommuner får bete sig kan vara godtyckligt. Kommunalrådet Magnus Jonsson (S) har i media beklagat sig över hur orättvis han tycker kommunallagen är.

Den kommunala verksamheten styrs av, förutom kommunallagen, ett antal andra lagar såsom: förvaltningslagen, hälso- och sjukvårdslagen, lag om offentlig upphandling, lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), socialtjänstlagen, skollagen, miljöbalken, plan- och bygglagen, offentlighets- och sekretesslagen och offentlighetsprincipen.

En intressant sak när det gäller offentlighetsprincipen, som Synsamaffären visat på, är att det verkar finnas en ovilja till att ha skriftliga beslutsunderlag inför kommunala beslut. Det hänvisas i stor omfattning till muntliga, otydliga och i vissa fall slingrande svar. Vari ligger rädslan för skriftliga underlag?

Oppositionens syn på den kommunala beslutsprocessen är att den ska bygga på skriftligt material. För hur ska annars allmänheten med stöd av offentlighetsprincipen kunna granska kommunens handläggning i olika ärenden?

Ett exempel på det är det extra och hastigt inkallade kommunstyrelsemötet den 21 december med endast en beslutspunkt – köpet av den fastighet som var tänkt till Synsambygget.  Där angavs en köpesumma men inget skriftligt underlag såsom värdering eller huruvida det är lämpligt att ta jordbruksmark i anspråk för att anlägga industrimark.

Speciellt anmärkningsvärt är det då kommunen samtidigt, i över ett år, arbetat med en fortsatt expansion av ett lämpligare område i den södra delen av Ockelbo. Kan det vara så att kommunen gjort utfästelser till nuvarande fastighetsägaren om köp – frågan har ställts men svaret uteblivit!

Men åter till ursprungsfrågan som ställs till företrädare för den politiska majoriteten och dess stödpartier; Magnus Jonsson (S), Marit Rempling (C), Niels Hebert (MP) och Martin Sund Svensson (V)  – vilka andra lagar förutom kommunallagen tycker ni är orättvisa?

 

Artikel inskickad tillsammans med Jonny Lindblom, ännu inte publicerad i lokalmedia.

 

Stoppa Miljöpartiets nya försöka att omvandla Sverige till ett U-land

Under åren har det blivit tydligt att regeringen med miljöpartiet i spetsen, verkar ogilla landsbygden eller mer specifikt den del av Sverige som inte har tunnelbana.

Det började med den sk. Januariöverenskommelsen som med skattens makt slog mot vanliga människors vardag på landsbygden.  Det blev högre skatt på drivmedel, jobb & företagande, banktjänster & bolån, plastpåsar, sugrör och datorer. Ja i stort sett allt som rörde på sig skulle i sann socialistisk anda beskattas och skattepengarna satsas hellre på bistånd till korrupta länder och organisationer än på tryggheten för de svenska skattebetalarna.

Ett annat exempel är när regeringen, på miljöpartiets uppmaning, tänker ta bort den kommunala bestämmanderätten över sin miljö när man i sann socialistisk anda vill ta bort det kommunala veto mot vindkraftverk.

Tidigare har Sverige haft ett väl genomtänkt och väl fungerande elsystem med små miljökonsekvenser, stabil och säker drift och låga kostnader och som då avundats av många länder.

Att ta bort det kommunala vetot mot vindkraftverk är bara ett första steg mot att styra energianvändningen så som regeringen vill dvs att sjukhus, skolor och näringsliv får lov att anpassa sina verksamheter till tidpunkter då det blåser – för vid andra tider finns ju ingen el!

Nu kommer snart nästa dråpslag mot landsbygden från miljöpartiet då en utredning, som inte utrett något utan bara levererar hittepå, ska redovisas den 1 februari 2021.

Denna s.k. utredning ska leverera, inte ett Om, utan ett När bensin och diesel ska förbjudas, dessutom helt utan anledning.

Då i stor sett alla personbilar, lätta och tunga lastbilar och traktorer mm drivs på bensin eller diesel är det inte svårt att förstå vilka effekter det har för landsbygden.

Men det är klart har man gångavstånd till tunnelbana struntat man väl i det!

 

Artikel som ännu inte publicerats av lokalmedia.

 

Blåser Ockelbo kommun sommarjobbade ungdomar?

Under flera år har Ockelbo kommun haft en sommarjobbsgaranti som innebär att alla ungdomar som söker får ett arbete under sommaren.

Sommarjobbsgarantin i Ockelbo gäller för ungdomar som är folkbokförda i kommunen och som går ut årskurs 9 eller årskurs 1-2 på gymnasiet.

Nyligen blev jag uppmärksammad om att kommunen i sina anställningsavtal, eller löneutbetalningar, inte skriver något om den lagstadgade semesterförmån som alla enl semesterlagen har rätt till.  Andra kommuner är tydliga med vad som är vad; lön + semesterersättning, men inte i Ockelbo.

För tre veckor sedan lyfte jag ärendet till personalutskottet och fortfarande har jag inte fått något svar från förvaltningen – hur svårt kan det vara? Ska tystnaden tolkas som att Ockelbo kommun under åren lurat ungdomarna på sina lagstadgade rättigheter!

Hur attraktiv är en arbetsgivare som lurar ungdomar?

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 22 sept

Vid nämndens möte den 22 september reserverande jag mig mot Budget 2021 för Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd och lämnade ett särskilt yttrande vad gäller Beslut om framtagande av målstyrning inom det miljöstrategiska området.

Reservation Budget 2021 för Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd:

I beskrivningen för nämndens arbete återfinns aktiviteter såsom klimatanpassning och klimatrådgivning.  Vad detta skulle innebär är dock inte redovisat.

Med anledning av detta menar jag att en verksamhets arbete som har sin utgångspunkt i något odefinierat inte kan mäta huruvida aktiviteter eller åtgärder har något effekt. När det relateras till klimatet, klimat som är vädrets historia över en lång tid, och tron på att det är människan som påverkar klimatet är detta en stor och överdriven förenkling samt lika naivt som det är arrogant, speciellt då klimatet är ett kopplat icke-linjärt kaotiskt system.

När man använder sig av mål där man inte mäter eller kan mäta inom exempelvis innevarande mandatperiod huruvida föreslagna aktiviteter eller åtgärder har något effekt blir dessa mål offer för fenomenet att mäta för mätandet skull.

Vidare finns det ett mål som säger att VGS arbete bidrar till ett ekologiskt hållbart samhälle. Inte heller här finns det någon definition om vad som menas med detta, men målet nås genom informationsinsatser. Om det exempelvis innebär rekommendationer om att ekologiskt framtagna livsmedel skulle vara nyttigare för oss människor än den mat som produceras på konventionellt vis så stämmer inte det och inte är det miljövänligare hellre!

Skulle det innebära rekommendationer om att undvika fossiler för att nå ett hållbart samhälle så stämmer inte heller det. För det måste vara ytterst hållbart att förbränna så mycket fossila bränslen som möjligt och därmed återställa den obalans i kol/syrecykeln som uppstod när de bildades!

Utifrån ovanstående reserverar jag mig mot beslutet.

Särskilt yttrande vad gäller Beslut om framtagande av målstyrning inom det miljöstrategiska området.

Vid arbetet med att ta fram målbilder för Sandvikens kommuns miljö- och klimatarbete och förtydligande av kommunens miljöarbete är det viktigt att de olika mål som tas fram kan mätas huruvida föreslagna aktiviteter eller åtgärder har något effekt.

När det gäller ett s.k. klimatarbete och eventuella mål är det därför extra viktigt att det finns en tydlig definition över vad man tänker sig mäta och hur man tänker sig mäta förändring i klimatet, klimat som är vädrets historia över en lång tid, över en tidsperiod om 30-100 år. Om man inte kan mäta effekterna av eventuella mål blir dessa inget annat än papperstigrar och tydliga exempel på när känsla prioriteras framför fakta.