Nya möjligheter och nya förutsättningar.

Valet är sedan en tid över och jag har nu lämnat regionfullmäktige i och med dess sammanträde den 12 oktober. I stället för att vara folkvald i regionen kommer jag framöver vara en av de 31 folkvalda i Ockelbos kommunfullmäktige.  Som avslutning i regionen reserverade jag mig under sammanträdet den 12 oktober mot beslutet angående miljöprogram.

Jag menar att det är synd att ett miljöprogram som borde var fokuserad på en ren miljö innehåller klimatrelaterade påstående som tyvärr saknar empiri och enbart ter sig bygga på orealistiska antaganden, tro och rent hittepå. Det finns inte heller några förklaringar om vad exempelvis klimat eller växthusgaser är, och utan dessa förklaring uppvisar miljöprogrammet inget annat än en upprepning av ord utan förståelse.

Det är till och med så att man i miljöprogrammet refererar till en alarmisitisk lobbygruppering i tror på att dessa har fakta, fakta baseras på naturvetenskap och empiri. Allt som är fakta kan man antingen observera, mäta eller göra experiment på!

Jag tycker det är fascinerande att man i denna region med ett ansvarsområde så präglad av naturvetenskap och empiri, dvs medicin, till denna grad negligerar naturvetenskap och empiri när det gäller andra områden och istället tar sin tilltro till domedagsprofeter, berättelser och känslor i stället för fakta, fakta kan man antingen observera, mäta eller göra experiment på!

Min uppfattning är att det beror på avsaknad av relevant kompetens, vilket också bekräftades genom att en majoritetföreträdare lyfte fram flera alarmistiska grupperingar, en sk dokumentärförfattare vars bäst före datum för länge sedan passerats som faktakällor. Kompetensbristen leder till att beslut och aktiviteter baseras på tro eller rent hittepå,  det hela liknar den situationen som fanns under 1500-talet där tron om att de pestmasker som pestdoktorn hade på sig under digerdöden skulle skrämma de onda makter som hotade.

Val 2022

Socialistisk klåfingrighet blir tydlig när medel Ockelbobon betalar lika mycket eller mer i skatt och avgifter än vad denne får ut i rena pengar efter sin arbetsinsats.

Socialistisk klåfingrighet påverkar förutsättningarna för att Ockelbo i framtiden ska kunna vara en egen kommun. Sedan 2000 pekar befolkningstrenden mot att det vid utgången av nästa mandatperiod dvs 2026 finns 5733 Ockelbobor, 2021 var det som jämförelse 5865.

Socialistisk klåfingrighet menar jag är det stor antalet myndigheter som lägger sig i Ockelbobons liv, idag finns det i Sverige över 450 olika myndigheter och många har ett ytterst tvivelaktigt ändamål och bör därför avvecklas.

Socialistisk klåfingrighet är det när Ockelbobon drabbas av elransonering på grund av den nedmontering och avveckling som sker av svensk energiförsörjning. Det är inte i första hand en fråga om bättre miljö utan den är politiskt grundad i ett motstånd mot kärnkraft och resultatet blir miljömässigt negativt.

Socialistisk klåfingrighet är när socialistiska regeringar genom beteckningen, public service, vill inbilla oss att de statliga medierna skulle vara i allmännas tjänst och vila på ett folkligt mandat, men numer är det genom en tvångsbeskattning snarare en statlig propagandamaskin!

 

 

Regionfullmäktige 23-24 November: Reservation Budget 2022

I den beslutade budgeten återfinns klimatrelaterade påstående som jag menar saknar empiri och enbart ter sig bygga på orealistiska antaganden, tro och rent hittepå. Det finns inte heller några förklaringar om vad exempelvis klimat eller växthusgaser är, och utan dessa förklaringar uppvisar den här budgeten inget annat än en upprepning av ord utan förståelse.

Jag noterar att budgeten menar att klimatförändringar minskar människors och miljöns välbefinnande, och kommer att minska dem ytterligare, såvida inte drastiska åtgärder vidtas för att så snabbt som möjligt nå noll nettoutsläpp av växthusgaser.

Väder avser tillstånd, eller aktiviteten hos fenomen, under kortare tidsperioder, timmar eller dagar. Väderlek avser vädret under ett par dagar upp till två veckor. Klimat avser statistiska egenskaper hos vädret under längre perioder. Enkelt uttryckt kan man säga att klimat är vädrets historia.

För att kunna bedöma om det inträffat en klimatförändring behöver man minst 30 års  eller helst 100 års statistik. Statistiken säger inget om orsaken till klimatförändringen, bara att den inträffat. Vi vet m.a.o. inte om det är en naturlig variation av klimatet eller om eller hur mycket temperaturen påverkats av fossil förbränning.

Tron på att det är människan som styr klimatet är en stor och överdriven förenkling, samt lika naivt som det är arrogant. Klimatet är ett kopplat icke-linjärt kaotiskt system och man kan därför inte förutse framtida klimat, ett klimat som under drygt 4,5 miljarder år varierat utan mänsklig inblandning.

I ett kopplat icke-linjär kaotiskt system finns det komponenter som inte agerar linjära och dessutom uppträder kaosartat – tex en ökning av jordens temperatur är beroende av många andra och troligen större faktorer än mänskligt orsakad koldioxid såsom solens aktivitet, fördelningen av atmosfärisk vattenånga och moln, atmosfäriska- och oceaners-cirkulationsmönster, vulkaners aktivitet och förändringar i jordens omloppsbana.

Det är viktigt att lyfta fram att hypotesen, som budgeten bygger på, om att det är mänsklig påverkan som styr klimatet empirisk inte har observerats eller uppmätts. Det hela bygger på grova uppskattningar baserade på datormodeller som hitintills visat sig vara allt annat än tillförlitliga och därmed sakna relevant användning förutom som skrämselpropaganda.

Att ställa tilltro till dessa på kanske 100 års sikt ter sig naivt då det som jämförelse är svårt med tillförlitligheten av väderprognoser på några dagar eller veckors sikt.

En vetenskaplig klimatforskning utgår från en sk. nollhypotesen, att nuvarande observerade ändringar i det globala systemet är resultat av den naturliga variationen. Hypoteser ska testas och hittills har den vetenskapliga forskningen inte kunnat motbevisa denna hypotes. Variationerna ligger, så vitt vetenskapen kan bedöma, inom de naturliga klimatförändringarnas gränser ur ett månghundraårigt klimatperspektiv.

När det gäller de skrivningar som finns om växthusgaser är det för trovärdigheten bra om det framkommer att en relevant och trovärdig bedömning av sammansättningen av växthusgaser är att de består till övervägande del av vattenånga, uppskattningsvis 95%, och ca 4% av koldioxid. Utav dessa 4% koldioxid är mellan 3-5% utifrån mänsklig påverkan vilket då innebär att mänsklig påverkan av växthusgaser är ungefär 0,2%, det är avsevärt mycket mindre än vad som ges sken av i den här budgeten.

Människan producerar varje dag ca 1 kg koldioxid, mer om man är aktiv, och där kroppen själv är en storproducent av koldioxid, den avger uppemot 100 gånger mer koldioxid än vid inandning. Detta är speciellt intressant utifrån ett invånarperspektiv, om ett ökat invånarantal i länet är önskvärt!

Utifrån stort antal klimat- och väderrelaterade fenomen och allmänt vedertagna indikatorer på människors och miljöns välbefinnande finns inte heller någon empiri för att saker förvärras pga mänsklig påverkan.

Extrema väderfenomen inte blivit mer extrema, mer dödliga eller mer destruktiva. Cykloner, tornados, översvämningar och torka håller inte på att bli värre. Skogsbränder är mindre omfattande än de brukade vara. Spannmålsskördar och livsmedelsförsörjningen har ökat. Kustlinjer och stränder har inte krympt. I Stockholm kan man exempelvis med data från slutet av 1880-talet notera en tillbakagång av havsnivån med -3-4 mm/år, i Smögen kan man med data sen början av 1910-talet notera en tillbakagång av havsnivån med -1-2 mm/år.

När det gäller människors välbefinnande har dödligheten och ekonomiska förluster till följd av extrema väderhändelser minskat, tillgången till rent vatten har ökat och dödligheten av från klimat- och väderkänsliga vektorburna och parasitiska sjukdomar har minskat.

Exempelvis kan många fler dödsfall tillskrivas onormalt kalla dagar än onormalt varma dagar, dödsfall på grund av onormal köld kan vara uppemot 17 gånger vanligare än dödsfall på grund av onormal värme. Även i ett varmt land som Indien är köld nästan 14 gånger dödligare än värme.

Medellivslängd och inkomstnivåer har förbättrats, fattigdomsnivån har sjunkit människor lever längre och är friskare samt att indexet för mänsklig utveckling (Human Development Index, HDI) har förbättrats praktiskt taget överallt. Faktum är att av de 186 länder för vilka FN tillhandahåller uppgifter för 1990–2017 misslyckades endast tre – Syrien, Libyen och Jemen, alla i inbördeskrig – att förbättra sin HDI.

Fossil energi har gjort det möjlig för den genomsnittliga människan att få ett förbättrat välbefinnande och för jorden att bli grönare och mer produktiv, samtidigt som de har tillåtit befolkningen att öka. Som ett resultat av detta har förluster av livsmiljöer på grund av mänsklig aktivitet stoppats, trots en befolkningsökning.

Jag menar att det som här visas upp är naivt och en helt frånvänd inställning till empiri och historien, för den beslutade budgetens inställning verkar vara att klimatet aldrig varierat!

Jag tror på en vetenskap där det finns en öppen, fri forskning och som kan reproduceras av andra forskare. Inte en politiskt beställd och tillrättalagd forskning såsom klimatforskningen, dvs vädrets historia.

De senaste åren har massmedia så gott som dagligen matat oss med det alarmerande budskapet att det pågår en global klimatförändring som får katastrofala följder och nu även i den beslutade budgeten. Vi får höra att en överväldigande majoritet av världens klimatforskare är överens om vad denna klimatförändring orsakas av och kommer att leda till: Jorden värms upp på grund av våra utsläpp av växthusgaser i allmänhet och koldioxid i synnerhet. Om vi inte drastiskt minskar utsläppen av koldioxid kommer världen framgent att drabbas av naturkatastrofer av allehanda slag.

Detta har dock inte empirisk observerats eller uppmätts. Det hela bygger på grova uppskattningar baserade på datormodeller som hitintills visat sig vara allt annat än tillförlitliga och därmed sakna relevant användning förutom som skrämselpropaganda.

I den beslutade budgeten finns inte heller angivet om hur eventuella effekter av alla dessa klimataktiviteter ska följas upp eller mätas.  Som politiker tycker jag det är ytterst viktigt att skattemedel används sunt, förnuftigt och läggs på saker som ger ett värde för medborgarna. Att ha aktiviteter där eventuella effekter kan mätas först långt efter genomförande, flera mandatperioder, signalerar för mig att känsla är viktigare än fakta.

Utifrån ovanstående reserverade jag mig mot beslutet.

Yttrande: Internsamråd Översiktsplan

Jag menar att det i denna översiktsplan finns delar som allvarligt förändrar och försämrar trovärdighet för översiktsplanen som helhet.

Det återfinns klimatrelaterade påstående som tyvärr saknar empiri och enbart ter sig bygga på orealistiska antaganden, tro och rent hittepå. Det finns inte heller några förklaringar om vad exempelvis klimat eller växthusgaser är, och utan dessa förklaring uppvisar översiktsplanen inget annat än en upprepning av ord utan förståelse.

Som jag tolkar texten är andemeningen i denna översiktsplan att  klimatförändringar minskar människors och miljöns välbefinnande, och kommer att minska dem ytterligare, såvida inte drastiska åtgärder vidtas för att så snabbt som möjligt nå noll nettoutsläpp av växthusgaser.

Klimat kan enklast beskrivas som vädrets historia över en lång tid. Tron på att det är människan som styr klimatet är en stor och överdriven förenkling, samt lika naivt som det är arrogant. Speciellt då klimatet är ett kopplat icke-linjärt kaotiskt system och som under drygt 4 miljarder år varierat utan mänsklig inblandning.

I ett kopplat icke-linjär kaotiskt system finns det komponenter som inte agerar linjära och dessutom uppträder kaosartat – tex en ökning av jordens temperatur är beroende av många andra och troligen större faktorer än mänskligt orsakad koldioxid såsom solens aktivitet, fördelningen av atmosfärisk vattenånga och moln, atmosfäriska- och oceaners- cirkulationsmönster, vulkaners aktivitet och förändringar i jordens omloppsbana.

Det är viktigt att lyfta fram att hypotesen, som översiktsplanen bygger på, om att det är mänsklig påverkan som styr klimatet empirisk inte har observerats eller uppmätts. Det hela bygger på grova uppskattningar baserade på datormodeller som hitintills visat sig vara allt annat än tillförlitliga och därmed sakna relevant användning förutom till skrämselpropaganda. Att ställa tilltro till dessa på kanske 100 års sikt ter sig naivt då det som jämförelse är svårt med tillförlitligheten av väderprognoser på några dagar eller veckors sikt.

En vetenskaplig klimatforskning utgår från en sk. nollhypotesen, att nuvarande observerade ändringar i det globala systemet är resultat av den naturliga variationen. Hypoteser ska testas och hittills har den vetenskapliga forskningen inte kunnat motbevisa denna hypotes. Variationerna ligger, så vitt vetenskapen kan bedöma, inom de naturliga klimatförändringarnas gränser ur ett månghundraårigt klimatperspektiv.

När det gäller de skrivningar som finns om växthusgaser är det för trovärdigheten bra om det framkommer att en relevant och trovärdig bedömning av sammansättningen av växthusgaser är att de består till övervägande del av vattenånga (H2O), uppskattningsvis 95%, och ca 4% av koldioxid (CO2). Utav dessa 4% koldioxid är mellan 2-4% utifrån mänsklig påverkan vilket då innebär att mänsklig påverkan av växthusgaser är ungefär 0,15%, vilket är avsevärt mycket mindre än vad som ges sken av i översiktsplanen.

Utifrån stort antal klimat- och väderrelaterade fenomen och allmänt vedertagna indikatorer på människors och miljöns välbefinnande finns inte heller någon empiri för att saker förvärras pga mänsklig påverkan.
Extrema väderfenomen inte blivit mer extrema, mer dödliga eller mer destruktiva. Cykloner, tornados, översvämningar och torka håller inte på att bli värre. Skogsbränder är mindre omfattande än de brukade vara. Spannmålsskördar och livsmedelsförsörjningen har ökat. Kustlinjer och stränder har inte krympt. I Stockholm kan man exempelvis med data från slutet av 1880-talet notera en tillbakagång av havsnivån med -3-4 mm/år.

När det gäller människors välbefinnande har dödligheten och ekonomiska förluster till följd av extrema väderhändelser minskat, tillgången till rent vatten har ökat och dödligheten av från klimat- och väderkänsliga vektorburna och parasitiska sjukdomar har minskat. Exempelvis kan många fler dödsfall tillskrivas onormalt kalla dagar än onormalt varma dagar, dödsfall på grund av onormal köld kan vara uppemot 17 gånger vanligare än dödsfall på grund av onormal värme. Även i ett varmt land som Indien är köld nästan 14 gånger
dödligare än värme.

Medellivslängd och inkomstnivåer har förbättrats, fattigdomsnivån har sjunkit, människor lever längre och är friskare samt att indexet för mänsklig utveckling (Human Development Index, HDI) har förbättrats praktiskt taget överallt. Faktum är att av de 186 länder för vilka FN tillhandahåller uppgifter för 1990–2017 misslyckades endast tre – Syrien, Libyen och Jemen, alla i inbördeskrig – att förbättra sin HDI.

Fossila bränslen har möjliggjort för den genomsnittliga människan att få ett förbättrat välbefinnande och för jorden att bli grönare och mer produktiv, samtidigt som de har tillåtit befolkningen att öka. Som ett resultat av detta har förluster av livsmiljöer på grund av mänsklig aktivitet stoppats, trots befolkningsökningen.

Jag ser det som väldigt positiv att den politiska oppositionen inte jamsade med i skrämselpropagandan utan reserverade sig mot beslutet i kommunfullmäktige 2020 om Målinriktningar – Miljöstrategiskt program. Jag menar att det visar på en tilltro till evidensbaserad vetenskap och på historien till skillnad från de folkvalda i Ockelbo som valde att stödja förslaget trots att man uppenbarligen inte kan ha vetat vad man röstade för.

Skrivningar som “Ockelbo är en klimatneutral kommun där vi inte överskrider vår koldioxidbudget” ter sig märkligt med tanke på att klimatet sedan jorden tillkomst för drygt 4 miljarder år sedan i stor sett alltid varierat över tid. Därför menar jag att det är naivt och en helt frånvänd inställning till empiri och historien eller är det kommunens och översiktsplanens mening att klimatet aldrig varierat?

Vidare ställer sig frågan om hur en koldioxidbudget uppkommer; är det naturen själv som talat om i rena siffror vad som “vår koldioxidbudget” eller är det politiskt hittepå? Hur ställer sig de folkvalda i Ockelbo till årstider – vill de inte ha årstider om klimatet ska vara neutralt?
Hur ställer de sig till inflyttning – vill de inte ha inflyttning om man inte ska överskrida någon fiktiv budget?

Då människan varje dag producerar ca 1 kg koldioxid, mer om man är aktiv, och där kroppen själv är en storproducent av koldioxid, den avger uppemot 100 gånger mer koldioxid än vid inandning, blir det beslut som togs i kommunfullmäktige väldigt märkligt och visar på att de folkvalda med all tydlighet inte visste vad de beslutade om, vilket också bekräftas av politiskt
reklam i lokalmedia.

Cirkulär resurshantering som också nämns i översiktsplanen är inget annat än en omskrivning för planekonomin. Det har helt utan framgång provats, och som med en dåres envishet fortsätter prövas, i kommunistiska, socialistiska eller andra totalitära länder vilket inte leder till utveckling – bara avveckling. Den enda ekonomiska modell som skapar utveckling och framtidstro är marknadsekonomi.

Vindkraft
Jag delar inte kommunens och översiktsplanens syn på vindkraft och menar att den visar på samma tunnelseende som många har på kommunal-, regional- och riksnivå.

Vindkraft är som energikälla miljömässigt mycket sämre än kärn- och vattenkraft. Den pågående svenska omställning eller rättare sagt en avveckling av svensk energiförsörjning är i första hand inte en fråga om bättre miljö utan den är politiskt grundad i ett motstånd mot kärnkraft och resultatet blir miljömässigt negativt. Skatter, avgifter och obegripliga krav på kärnkraft har tvingat fram en förtida avställning av reaktorer vilket gör att en  väderoberoende elförsörjningen försvinner och Sverige riskerar snart periodvis bortkoppling av delar av elnätet dvs elransonering.

Historiskt har Sverige haft ett fantastiskt väl genomtänkt och väl fungerande elsystem med små miljökonsekvenser, stabil och säker drift och låga kostnader. Ursprungligen bestod det av sex områden, som i huvudsak var i effektmässig balans, med vattenkraft som bas i norr och kärnkraftverken som noder i balanserade områden i söder. Detta minimerade behovet av överföring med tillhörande förluster och miljökonsekvenser.

Pågående avveckling, med huvudparten av produktionen i norr och konsumtionen i söder, kommer istället att maximera kostnader, risker för störningar, förluster och miljökonsekvenser. Sverige går från en situation med i stort sett helt planerbar produktion och ganska förutsägbar konsumtion till ett framtida scenario där såväl produktion som konsumtion blir oförutsägbara. Både konsumenterna och vattenkraften förutsätts anpassa sig efter den intermittenta dvs kommer och går vindkraften. En intermittent  energiförsörjning som gör att sjukhus, skolor och näringsliv får lov att anpassa sina verksamheter till tidpunkter då det blåser – för vid andra tider finns ju ingen el och utan verksamhet i det privata näringslivet finns ingen finansiering till offentlig verksamhet heller!

Vindkraften marknadsförs som ”100 procent förnybar” och ”hållbar” men kräver mer än tio gånger så mycket ”icke-förnybara” resurser som kärnkraft och har EROI (Energy Return On Investment) på systemnivå som är uppemot 20 gånger sämre än kärnkraft. IEA (Internationella energirådet) har också tagit fram en ekonomisk beräkningsmodell (Value-Adjusted Levelized Cost of Electricity (VALCOE)) för elektricitetens kostnader vilket även inkluderar faktorer såsom lagring och backup-alternativ, när det inte blåser eller solen skiner, och helt plötsligt är det andra kostnader för de intermittenta energikällorna jämfört med kontinuerlig energikällor. I relation till kärnkraft av kommande generation blir dessutom relationerna tiopotenser sämre.

Internationellt finns ett också ett snabbt växande berg av miljöfarligt avfall från sol- och vindkraft, som i dagsläget det inte finns någon hanteringslösning på mer än att gräva ner avfallet.

I och med det förslag till ny lagstiftning rörande bland annat kommunalt veto mot vindkraft, dvs inskränkningar i det kommunal självstyret, och som föreslås gälla från 1/1 2023, med innebörden att kommunerna som huvudregel alltid skall meddela positivt lokaliseringsbeslut om det är förenligt med översiktsplan. Den nya lagstiftning begränsar också kommunen beslut till att beröra enbart av mark- och vattenanvändning och exkluderar miljöbedömning.

Jag menar att skrivningarna i denna översiktsplan inte tillräckligt tydligt tar avstånd från fortsatt vindkraftsutberdning i kommunen utan att det gör att beskedet från Ockelbo kommun tyvärr alltid kommer bli positivt även om viljan hos kommuninvånarna är helt annorlunda.

Sammanfattningsvis menar jag att det utifrån vad jag i ovanstående anför är olyckligt att översiktsplanen, som ska tala om hur den fysiska miljön i kommunen bör användas baserar det till stor del på orealistiska antaganden (gissningar), tro och rent hittepå.

VGS 19/10 Reservation: Delårsrapport Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd

I beskrivningen för nämndens arbete återfinns aktiviteter såsom klimatpåverkan och klimatrådgivning. Vad detta skulle innebär är dock inte redovisat.

Med anledning av detta menar jag att en verksamhets arbete som har sin utgångspunkt i något odefinierat inte kan mäta huruvida aktiviteter eller åtgärder har något effekt. När det relateras till klimatet, klimat som är vädrets historia över en lång tid, och tron på att det är människan som påverkar klimatet är detta en stor och överdriven förenkling samt lika naivt som det är arrogant, speciellt då klimatet är ett kopplat icke-linjärt kaotiskt system.

När man använder sig av mål där man inte mäter eller kan mäta inom exempelvis innevarande mandatperiod huruvida föreslagna aktiviteter eller åtgärder har något effekt blir dessa mål offer för fenomenet att mäta för mätandet skull.

Vidare finns det ett mål som säger att VGS arbete bidrar till ett ekologiskt hållbart samhälle. Inte heller här finns det någon definition om vad som menas med detta, men målet nås genom informationsinsatser. Om det exempelvis innebär rekommendationer om att ekologiskt framtagna livsmedel skulle vara nyttigare för oss människor än den mat som produceras på konventionellt vis så stämmer inte det och inte är det miljövänligare hellre!

Skulle det innebära rekommendationer om att undvika fossiler för att nå ett hållbart samhälle så stämmer inte heller det. För det måste vara ytterst hållbart att förbränna så mycket fossila bränslen som möjligt och därmed återställa den obalans som uppstod när de bildades!

Utifrån ovanstående reserverade jag mig mot beslutet.

VGS 21/9 Särskilt yttrande: Anmälan av brådskande ordförandebeslut

-Remissyttrande en rättssäker vindkraftprövning

Jag delar inte förvaltningen syn på ett kommunalt veto mot vindkraft om att det skulle sätta likabehandlingsprincipen ur spel då det gäller alla som vill bygga vindkraftverk. Vidare finns vad jag förstår liknande veto möjligheter inom andra områden såsom mellanlagring eller slutlig förvaring av kärnämne eller kärnavfall, större förbränningsanläggningar, anläggningar för lagring av naturgas och anläggningar för behandling av farligt avfall.

Jag menar att ett kommunalt veto såsom det nu ser ut är bra för medborgarna och det kommunala självstyret. Förslaget medför som jag ser det en centralisering, en tydligt signal om statlig styrning och att särintressen därmed ges möjlighet att köra över kommuner och dess invånare.

-Delårsrapport per 2021-08-31

Jag menar att det är principiellt viktigt att hela nämnden, och inte bara dess ordförande, ges möjlighet till att ta ställning till och besluta om en  delårsrapport. Då flera kommuner är berörda av arbetsprocessen med delårsrapporter menar jag är det inte är acceptabelt att en part forcerar fram arbetet så pass att inte hela nämnden har möjlighetet att besluta om densamma.

Förutom att nämnden inte ges möjlighet till beslut medför en forcering rimligen en ökad arbetsbelastning för förvaltningen, vilket i sig skulle kunna vara ett arbetsmiljöproblem.

VGS 21/9 2021. Reservation: Budget 2022 för Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd

I beskrivningen för nämndens arbete återfinns aktiviteter såsom klimatanpassning och klimatrådgivning. Vad detta skulle innebär är dock inte redovisat.

Med anledning av detta menar jag att en verksamhets arbete som har sin utgångspunkt i något odefinierat inte kan mäta huruvida aktiviteter eller åtgärder har något effekt. När det relateras till klimatet, klimat som är vädrets historia över en lång tid, och tron på att det är människan som påverkar klimatet är detta en stor och överdriven förenkling samt lika naivt som det är arrogant, speciellt då klimatet är ett kopplat icke-linjärt kaotiskt system.

När man använder sig av mål där man inte mäter eller kan mäta inom exempelvis innevarande mandatperiod huruvida föreslagna aktiviteter eller åtgärder har något effekt blir dessa mål offer för fenomenet att mäta för mätandets skull.

Vidare finns det ett mål som säger att VGS arbete bidrar till ett ekologiskt hållbart samhälle. Inte heller här finns det någon definition om vad som menas med detta, men målet nås genom informationsinsatser. Om det exempelvis innebär rekommendationer om att ekologiskt framtagna livsmedel skulle vara nyttigare för oss människor än den mat som produceras på konventionellt vis så stämmer inte det och inte är det miljövänligare hellre!

Skulle det innebära rekommendationer om att undvika fossiler för att nå ett hållbart samhälle så stämmer inte heller det. För det måste vara ytterst hållbart att förbränna så mycket fossila bränslen som möjligt och därmed återställa den obalans som uppstod när de bildades!

Utifrån ovanstående reserverade jag mig mot beslutet.

VGS 18/5 2021. Reservation reglemente

I reglementet för Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd återfinns, under rubriken övriga områden, två punkter ang klimatrådgivning och klimatanpassning.

För att exempelvis kunna ge rådgivning i olika frågor krävas, som jag ser det det, också möjlighet att följa upp det som verksamheten ger råd om, för utan den möjligheten blir rådgivning bara ett uttryck för åsikter utan belägg.

Att ge råd om klimatet, som under de drygt 4 miljarder år som jorden existerat inte varit statiskt utan varierat torde vara, likt vidskepelse, en tankevilla om verklighetens beskaffenhet som inte baserar sig på kunskap eller förnuft.

När det relateras till klimatet, klimat som är vädrets historia över en lång tid, ofta definierad i termer av 30 årsmedelvärde vilket innebär att en klimatanalys bör täcka minst två icke-överlappande 30 årsperioder, och tron på att det är människan som påverkar klimatet är detta en stor och överdriven förenkling samt lika naivt som det är arrogant, speciellt då klimatet är ett kopplat icke-linjärt kaotiskt system.

I ett kopplat icke-linjär kaotiskt system kan det finnas komponenter som inte agerar linjära och dessutom uppträder kaosartat – tex en ökning av jordens temperatur är beroende av många andra och troligen större faktorer än mänskligt orsakad koldioxid såsom solens aktivitet, fördelningen av atmosfärisk vattenånga och moln, atmosfäriska- och ocean-cirkulationsmönster, vulkaners aktivitet och förändringar i jordens omloppsbana.

Jag menar att det inom nämndens verksamhetsområde enbart ska finnas aktiviteter, mål och eller rådgivning kring sådant som nämnden kan mäta utfall av under tid som motsvarar en mandatperiod.

Kommunalt miljöstrategiskt program – fullt av hittepå och gissningar

Vid kommunstyrelsens möte den 27 april kritiserade jag på mycket goda grunder det miljöstrategiska programmet. Ett politiskt dokument som tidigare varit uppe i tillväxtutskottet och där stött på kritik.

Det var tyvärr länge sedan jag läste ett så pinsamt dåligt dokument, fullt av hittepå, spekulationer, vinklingar, gissningar och som det verkar med ett förakt till empirisk vetenskap och av historien!

Det liknar mest ett propagandamaterial för vilken miljömarxistisk gruppering som helst!

Som första punkt i programmet kommer en saga om vilken värld vill du leva i. Med ett spekulativt begrepp som ”Overshoot day” vilket bygger ett s.k. ekologiskt fotavtryck. Det så kallade fotavtrycket räknas fram av miljöpopulistiska Global Footprint Network enligt en noga uttänkt skrämselformel där de försöker räkna fram hur mycket vi konsumerar i relation till hur mycket jorden kan producera per år.

Dessa fotavtryck uppdelat i 6 olika områden: fiske, odlad mark, skogsproduktion mm, (built-up land, carbon, cropland, fishing grounds, forest production och grazing land). Inom alla dessa områden ligger avtrycken under vad jorden kan producera utom för just det område som kallas Carbon/kol.

Kol som förutom att det är grundämne 6 i det periodiska systemet också är universums fjärde vanligaste atom. Den mänskliga kroppen består dessutom av nästa 20% kol. Det är denna post som gör att miljöpopulisterna spekulativt anser att vi förbrukar mer resurser än vad jorden kan erbjuda.

Detta tycker den politiska majoriteten är en lämplig inledning på ett kommunalt program, tyvärr fortsätter resten av programmet i en liknande anda!

Kommunledningen i Ockelbo stoppar oppositionen från att ställa frågor vid kommunstyrelsens sammanträden.

De senaste dagarna har oppositionens roll kraftigt ifrågasatts av kommunledningen i Ockelbo. Att granska, fråga och ifrågasätta politiska dokument är en självklar roll som en opposition har.

Vilka förväntningar kan eller har medborgarna och oppositionen rätt att ställa på beslutsunderlag eller kommunala dokument generellt? För det är tydligt att det inte är samma krav som majoriteten har!

I verksamheter som finansieras av skattemedel dvs pengar som invånarna betalt in är det ytterst viktigt att det finns transparenta beslutsunderlag, allt annat är att mörka för invånarna!

Jag menar att den kommunala beslutsprocessen ska bygga på skriftligt material och inga muntliga uppgifter! För hur ska annars allmänheten med stöd av offentlighetsprincipen kunna granska kommunens handläggning i olika ärenden?

Beslutsunderlag ska som jag ser det vara: objektiva, saklig och väl underbyggd, komplett/fullständig (beskriva hela frågan), korrekt, sanningsenliga dvs det som skrivs ska vara sant och skriftliga (skapa följbara beslut), det finns säker ytterligare adjektiv som passar in.

Tyvärr hänvisar kommunen återkommande och speciellt vid de olika beslut som rört Granngården och Synsam till i stort sett bara muntliga uppgifter, där de förtroendevalda förväntades lita på till stort sett bara muntlig information, utan möjlighet att följa upp dessa.

I ett öppet brev skickat till kommunstyrelsen, rörande ett ärende vid senaste sammanträdet, står det ”Det upplevs i bygden att kommunledning och tjänstemän vilseleder förtroendevalda och allmänhet med allmänt tyckande, bristfälliga underlag och vinklad information”.

Det är tydligt vilken viktig roll oppositionen har i Ockelbo, något som nu kommunledningen försöker begränsa. Men det är helt i linje med hur regeringen Löfven agerar gentemot oppositionspartier i riksdagen.