VGS 18/5 2021. Reservation reglemente

I reglementet för Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd återfinns, under rubriken övriga områden, två punkter ang klimatrådgivning och klimatanpassning.

För att exempelvis kunna ge rådgivning i olika frågor krävas, som jag ser det det, också möjlighet att följa upp det som verksamheten ger råd om, för utan den möjligheten blir rådgivning bara ett uttryck för åsikter utan belägg.

Att ge råd om klimatet, som under de drygt 4 miljarder år som jorden existerat inte varit statiskt utan varierat torde vara, likt vidskepelse, en tankevilla om verklighetens beskaffenhet som inte baserar sig på kunskap eller förnuft.

När det relateras till klimatet, klimat som är vädrets historia över en lång tid, ofta definierad i termer av 30 årsmedelvärde vilket innebär att en klimatanalys bör täcka minst två icke-överlappande 30 årsperioder, och tron på att det är människan som påverkar klimatet är detta en stor och överdriven förenkling samt lika naivt som det är arrogant, speciellt då klimatet är ett kopplat icke-linjärt kaotiskt system.

I ett kopplat icke-linjär kaotiskt system kan det finnas komponenter som inte agerar linjära och dessutom uppträder kaosartat – tex en ökning av jordens temperatur är beroende av många andra och troligen större faktorer än mänskligt orsakad koldioxid såsom solens aktivitet, fördelningen av atmosfärisk vattenånga och moln, atmosfäriska- och ocean-cirkulationsmönster, vulkaners aktivitet och förändringar i jordens omloppsbana.

Jag menar att det inom nämndens verksamhetsområde enbart ska finnas aktiviteter, mål och eller rådgivning kring sådant som nämnden kan mäta utfall av under tid som motsvarar en mandatperiod.

Kommunalt miljöstrategiskt program – fullt av hittepå och gissningar

Vid kommunstyrelsens möte den 27 april kritiserade jag på mycket goda grunder det miljöstrategiska programmet. Ett politiskt dokument som tidigare varit uppe i tillväxtutskottet och där stött på kritik.

Det var tyvärr länge sedan jag läste ett så pinsamt dåligt dokument, fullt av hittepå, spekulationer, vinklingar, gissningar och som det verkar med ett förakt till empirisk vetenskap och av historien!

Det liknar mest ett propagandamaterial för vilken miljömarxistisk gruppering som helst!

Som första punkt i programmet kommer en saga om vilken värld vill du leva i. Med ett spekulativt begrepp som ”Overshoot day” vilket bygger ett s.k. ekologiskt fotavtryck. Det så kallade fotavtrycket räknas fram av miljöpopulistiska Global Footprint Network enligt en noga uttänkt skrämselformel där de försöker räkna fram hur mycket vi konsumerar i relation till hur mycket jorden kan producera per år.

Dessa fotavtryck uppdelat i 6 olika områden: fiske, odlad mark, skogsproduktion mm, (built-up land, carbon, cropland, fishing grounds, forest production och grazing land). Inom alla dessa områden ligger avtrycken under vad jorden kan producera utom för just det område som kallas Carbon/kol.

Kol som förutom att det är grundämne 6 i det periodiska systemet också är universums fjärde vanligaste atom. Den mänskliga kroppen består dessutom av nästa 20% kol. Det är denna post som gör att miljöpopulisterna spekulativt anser att vi förbrukar mer resurser än vad jorden kan erbjuda.

Detta tycker den politiska majoriteten är en lämplig inledning på ett kommunalt program, tyvärr fortsätter resten av programmet i en liknande anda!

Kommunledningen i Ockelbo stoppar oppositionen från att ställa frågor vid kommunstyrelsens sammanträden.

De senaste dagarna har oppositionens roll kraftigt ifrågasatts av kommunledningen i Ockelbo. Att granska, fråga och ifrågasätta politiska dokument är en självklar roll som en opposition har.

Vilka förväntningar kan eller har medborgarna och oppositionen rätt att ställa på beslutsunderlag eller kommunala dokument generellt? För det är tydligt att det inte är samma krav som majoriteten har!

I verksamheter som finansieras av skattemedel dvs pengar som invånarna betalt in är det ytterst viktigt att det finns transparenta beslutsunderlag, allt annat är att mörka för invånarna!

Jag menar att den kommunala beslutsprocessen ska bygga på skriftligt material och inga muntliga uppgifter! För hur ska annars allmänheten med stöd av offentlighetsprincipen kunna granska kommunens handläggning i olika ärenden?

Beslutsunderlag ska som jag ser det vara: objektiva, saklig och väl underbyggd, komplett/fullständig (beskriva hela frågan), korrekt, sanningsenliga dvs det som skrivs ska vara sant och skriftliga (skapa följbara beslut), det finns säker ytterligare adjektiv som passar in.

Tyvärr hänvisar kommunen återkommande och speciellt vid de olika beslut som rört Granngården och Synsam till i stort sett bara muntliga uppgifter, där de förtroendevalda förväntades lita på till stort sett bara muntlig information, utan möjlighet att följa upp dessa.

I ett öppet brev skickat till kommunstyrelsen, rörande ett ärende vid senaste sammanträdet, står det “Det upplevs i bygden att kommunledning och tjänstemän vilseleder förtroendevalda och allmänhet med allmänt tyckande, bristfälliga underlag och vinklad information“.

Det är tydligt vilken viktig roll oppositionen har i Ockelbo, något som nu kommunledningen försöker begränsa. Men det är helt i linje med hur regeringen Löfven agerar gentemot oppositionspartier i riksdagen.

VGS 26/1 2021. Särskilt yttrande

Remissyttrande på Kretsloppsplan 2021-2025 för Ockelbo kommun.

Utöver vad som anges i remissyttrandet från VGS vill jag lyfta fram följande. Redan i inledning till kretsloppsplanen står det svepande och mycket värderande att “Vi är många som vet att klimatkrisen är här, att haven är fulla med plast, att vi slänger för mycket mat och köper för mycket nytt. Vi är många som vet mycket om vårt ohållbara nuläge och vi vet att det är dags att ställa om.”

Då det inte finns några definitioner om vilka det är som vet att klimatkrisen är här, vad klimatkrisen är, vilka hav är fulla av plast, vilka som slänger för mycket mat, vilka som köper för mycket nytt, vilka det är som vet mycket om vårt ohållbara nuläge och vilka som vet att det är dags att ställa om eller för den delen vilken påverkan det har på Ockelbo är dessa skrivningar inget annat än exempel på när känsla prioriteras framför fakta.

Vidare menar jag att genom att döpa om det lagstadgade kravet, att alla kommuner ska ha en avfallsplan, är det min uppfattning att skapande av en kretsloppsplan går utöver det lagstadgade kravet, vilket tydliggörs av frånvaro av ansvariga på olika målområden.

Det sker även en sammanblandning mellan det som är ett kommunalt ansvar, dvs i detta fall Ockelbo kommuns ansvar, och aktiviteter och eller nuläge i de andra kommunerna vilket jag menar inte bör förekomma i en enskild kommuns plan.

Blåser Ockelbo kommun sommarjobbade ungdomar?

Under flera år har Ockelbo kommun haft en sommarjobbsgaranti som innebär att alla ungdomar som söker får ett arbete under sommaren.

Sommarjobbsgarantin i Ockelbo gäller för ungdomar som är folkbokförda i kommunen och som går ut årskurs 9 eller årskurs 1-2 på gymnasiet.

Nyligen blev jag uppmärksammad om att kommunen i sina anställningsavtal, eller löneutbetalningar, inte skriver något om den lagstadgade semesterförmån som alla enl semesterlagen har rätt till.  Andra kommuner är tydliga med vad som är vad; lön + semesterersättning, men inte i Ockelbo.

För tre veckor sedan lyfte jag ärendet till personalutskottet och fortfarande har jag inte fått något svar från förvaltningen – hur svårt kan det vara? Ska tystnaden tolkas som att Ockelbo kommun under åren lurat ungdomarna på sina lagstadgade rättigheter!

Hur attraktiv är en arbetsgivare som lurar ungdomar?

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 22 sept

Vid nämndens möte den 22 september reserverande jag mig mot Budget 2021 för Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd och lämnade ett särskilt yttrande vad gäller Beslut om framtagande av målstyrning inom det miljöstrategiska området.

Reservation Budget 2021 för Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd:

I beskrivningen för nämndens arbete återfinns aktiviteter såsom klimatanpassning och klimatrådgivning.  Vad detta skulle innebär är dock inte redovisat.

Med anledning av detta menar jag att en verksamhets arbete som har sin utgångspunkt i något odefinierat inte kan mäta huruvida aktiviteter eller åtgärder har något effekt. När det relateras till klimatet, klimat som är vädrets historia över en lång tid, och tron på att det är människan som påverkar klimatet är detta en stor och överdriven förenkling samt lika naivt som det är arrogant, speciellt då klimatet är ett kopplat icke-linjärt kaotiskt system.

När man använder sig av mål där man inte mäter eller kan mäta inom exempelvis innevarande mandatperiod huruvida föreslagna aktiviteter eller åtgärder har något effekt blir dessa mål offer för fenomenet att mäta för mätandet skull.

Vidare finns det ett mål som säger att VGS arbete bidrar till ett ekologiskt hållbart samhälle. Inte heller här finns det någon definition om vad som menas med detta, men målet nås genom informationsinsatser. Om det exempelvis innebär rekommendationer om att ekologiskt framtagna livsmedel skulle vara nyttigare för oss människor än den mat som produceras på konventionellt vis så stämmer inte det och inte är det miljövänligare hellre!

Skulle det innebära rekommendationer om att undvika fossiler för att nå ett hållbart samhälle så stämmer inte heller det. För det måste vara ytterst hållbart att förbränna så mycket fossila bränslen som möjligt och därmed återställa den obalans i kol/syrecykeln som uppstod när de bildades!

Utifrån ovanstående reserverar jag mig mot beslutet.

Särskilt yttrande vad gäller Beslut om framtagande av målstyrning inom det miljöstrategiska området.

Vid arbetet med att ta fram målbilder för Sandvikens kommuns miljö- och klimatarbete och förtydligande av kommunens miljöarbete är det viktigt att de olika mål som tas fram kan mätas huruvida föreslagna aktiviteter eller åtgärder har något effekt.

När det gäller ett s.k. klimatarbete och eventuella mål är det därför extra viktigt att det finns en tydlig definition över vad man tänker sig mäta och hur man tänker sig mäta förändring i klimatet, klimat som är vädrets historia över en lång tid, över en tidsperiod om 30-100 år. Om man inte kan mäta effekterna av eventuella mål blir dessa inget annat än papperstigrar och tydliga exempel på när känsla prioriteras framför fakta.

Replik Pontus Vesterberg, Forskningen är tydlig – det är vi som påverkar klimatet, GD 4 sept

Pontus Vesterberg hävdar i sin insändare att jag skulle använda hittepå när det gäller fakta, exempelvis skandalerna kring Michael Manns hockeyklubba eller Climategate och citat, vilket kan återfinnas bla i Discover, Oct. 1989 eller för den delen i The American Physical Society, APS News, vol 5, nr 8, 1996.

I insändaren finns också den nedsättande termen “förnekare”. Den som använder en sådan term brukar vanligtvis vara mycket mindre informerad om klimatvetenskapens tillstånd än den “så kallade” förnekaren!

Vesterberg påstår att ”Forskningen är tydlig – det är vi som påverkar klimatet” och hänvisar till IPCCs SPM, dvs gissningar och tro sammanfattade för politiker och beslutsfattare vars innehåll avsevärt avviker från deras egna vetenskapliga rapporter. Sammanfattningar där rad för rad förhandlas och godkänns av de deltagande regeringarna – långt ifrån vetenskaplig standard där resultat inte förhandlas fram.

Vill Pontus Vesterberg verkligen ha något att bita i, och som omkullkastar hans enkla teori och som även kan förklara att 30-40 års förutsägelser hittills fallerat, kan han fundera över slutsatsen om att klimatet är ett kopplat icke-linjärt kaotiskt system och att man därför inte förutse framtida klimat, (IPCC, TAR-14, 2018).

Vesterberg hänvisar även till en webbsida där det första som visas är en graf med temperatur och koldioxidnivå som jag tolkar att Vesterberg menar att hänger ihop.

Samband mellan exempelvis temperatur och solfläckscykelns längd eller mellan temperatur och jordmagnetiskt index kan det läsas om i Friis-Christensen och Lassen, 1991, Science 254:698 eller i Georgieva, Bianchi och Kirov, 2005, Memorie della Società Italiana 76:969. Att jorden varit varmare än nu kan Vesterberg även finna i geologiska och naturgeografiska verk såsom Geologica, 2008, Tandem Verlag eller Roberts, The Holocene: an environmental history, 2nd ed. 1998, Blackwell Publishers. Om temperaturutvecklingen under de senaste fyra istiderna kan läsas om i Petit et al., 1999, Nature 399:429.

Men korrelation och kausalitet är två helt skilda saker. Ty tuppar gal varje morgon vid soluppgången, men det betyder inte att tuppen fick solen att stiga upp. Solen kommer fortfarande att stiga på måndag även om Pontus Vesterberg bestämmer sig för att ha tuppen till söndagsmiddag.

 

Artikel publicerad i Gefle Dagblad.

Handlingsplan Hållbart resande Sandvikens Kommun – en papperstiger

Vid Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd den 25 augusti reserverade jag mig skriftligt mot beslutet om handlingsplan hållbart resande Sandvikens Kommun.

Som utgångspunkt för handlingsplanen anges att Sandvikens kommuns verksamheter påverkar klimatet, men hur verksamheterna påverkar temperatur, väderförhållanden, lufttryck med mera är dock inte redovisat. Det anges vidare att koldioxid påverkar klimatet men även här uteblir redovisning om hur.

Med anledning av detta menar jag att en handlingsplan som har sin utgångspunkt i något odefinierat inte kan mäta huruvida de föreslagna aktiviteterna eller åtgärderna har något effekt.

När man inte kan mäta effekterna blir handlingsplanen inget annat än en papperstiger och ett tydligt exempel på när känsla prioriteras framför fakta.

När det relateras till klimatet, klimat som är vädrets historia över en lång tid, och tron på att det är människan som påverkar klimatet är detta en stor och överdriven förenkling. Klimatet är ett kopplat icke-linjärt kaotiskt system och man kan därför inte förutse framtida klimat. Att tro att klimatet inte ska förändras samtidigt som jorden själv ändras varje minut för minut och dag för dag är naivt. Under den tid det tar att läsa denna reservation har exempelvis den magnetiska nordpolen flyttats sig ungefärlig 0,2 m.

Hade man istället valt att relatera kring exempelvis kvävedioxid och partiklar och mäta dessa hade handlingsplanen kunnat vara till gagn för de boende i Sandviken kommun.

Det behövs mer skavsår i konsensuslandet Sverige!

Alarmismen kring påstådda klimathot och jordens undergång belyser på ett väldigt tydligt sätt den förändring som sker i Sverige – var en tyst, lydig medborgare och håll med annars stämplar vi dig som en förnekare, rasist eller något annat som vi tror skadar dig!

I Danmark finns det de som vill gå ännu längre och menar att FN borde använda militär kraft för att kväsa kritik mot FN och få alla att lydigt följa dem!

Jerry Ravetz vid Universitetet i Oxford menar att när forskare, självutnämnda eller av media utpekade som experter, uttalar sig blir de knutna till de officiella ståndpunkterna. De kan då inte motstå att beteckna alla kritiker som “förnekare”, vars kritik av “fakta” tas som ett tecken på att de är onda, fördärvade och korrumperade!

När jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP) nyligen med den breda penseln svepande kategoriserade alla, som inte delar regeringens naiva Sverigeberättelse, som Sverigehatare legitimerar hon påhopp på politiska meningsmotståndare.

Det har också blivit vanligare bland vänsterrelaterade ledarskribenter, politiker och opinionsbildare att på betald, ofta skattebetald, arbetstid sprida vidrigheter mot meningsmotståndare och försöka flytta fokus från samhällsproblemen till enskilda personer.

Komikern Jon Stewart, i The Daily Show, konstaterade att bästa sättet att syna lögner och vidrigheter är vaksamhet.

Men vilka möjligheter och förutsättningar ger exempelvis skolan de unga, så att de kan bli vaksamma, lära sig kritiskt tänkande och helt enkelt bli obekväma?

I skolans värld verkar det tyvärr vara viktigare att kunna relatera till värdegrunder, genusvetenskap eller annat trams än faktiska ämneskunskaper, vilket är en förutsättning för kritiskt tänkande! Senast illustrerat av att företrädare för regeringspartierna menar att det ska vara en skyldighet för skolan att lära barn och ungdomar att cykla!

Ett annat exempel är det nya läkarprogrammet som innehåller betydligt mindre traditionell medicinsk kunskap än tidigare, till förmån för inslag som global hälsa, mäns våld mot kvinnor och hållbarhetsperspektiv. Det livslånga lärandet som man gärna talar om i samband med läkaryrket förutsätter goda grundkunskaper, inte som med regeringens fokusändring.

Ett dynamisk och levande demokrati, liksom vetenskap, förutsätter en mångfald av de obekväma och ett sunt ifrågasättande även om det skapar skavsår i detta svenska konsensusland!

 

Artikel publicerad i Arbetarbladet och Gefle Dagblad

Sverige behöver ett nytt ledarskap!

Nu när det slagit om till ett nytt decennium kan alla konstatera att regeringens och Löfvens viktigaste löfte om EUs lägsta arbetslöshet blev helt tvärtom!  Ett annat område där Sverige verkligen ligger i topp är listan över bombdåd, där Sverige jämfört med andra länder i Europa och världen sticker ut och det är inte på ett positivt sätt!

I dagens Sverige kan en falsk officer få en rad hemliga tjänster inom försvaret, en kriminell ha sju olika identiteter eller vapen stjälas från regeringskansliet. Hur det är att knäcka brottsligheten förstår åtminstone inte jag!

När det gäller tillväxt är prognosen för Sverige den i särklass sämsta inom EU och samtidigt lovar återigen regering att ordna till saker, denna gång välfärden men det lär enligt regeringens arbetssätt och ordning bli tvärtom!

Regeringen har under åren även skapat meningslösa aktiviteter som under ett påhittat koldioxid relaterat klimathot bara är tänkta att pungslå svenskarna, i förlängningen förstatliga befolkningens ägande samt transformera det svenska samhället till ett energimässigt u-land!

En ökning av jordens temperatur är beroende av många andra och troligen större faktorer än mänskligt orsakad koldioxid såsom solens aktivitet, fördelningen av atmosfärisk vattenånga och moln, atmosfäriska- och ocean-cirkulationsmönster, vulkaners aktivitet och förändringar i jordens omloppsbana. Men för regeringen, och många andra, ligger skillnaden i att koldioxid är beskattningsbart och maktkoncentrerande medan naturlig påverkan saknar beskattningmöjlighet!

Regeringen skulle istället kunna ta upp de ca 23.000 kvickslivertunnor som ligger i Östersjön, men det är klart – vad är väl gifttunnor i Östersjön jämfört med svenska sugrör i asiatiska vatten!

Den moderna människan har de senaste 200.000 åren funnits på jorden och för 99.9% av den tiden har vi levt i ignorans, fattigdom och elände. Tack vare industrialiseringen och handel har världen mirakulöst förbättrats – det vill uppenbarligen regeringen med sina tre stödpartier ändra på!

Donald Trumps världskända uttalande, “last night in Sweden”, har tyvärr blivit en realitet som måste ändras och det enda sätt det kan ändra på är via ett nyval – Löfvens regering visar med all tydlighet att de inte kan leda Sverige in i framtiden!

 

Artikel publicerad i Gefle Dagblad